Adviesraad Sociaal Domein Ede

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein Ede?

De Adviesraad Sociaal Domein Ede (ASDE) adviseert – gevraagd en ongevraagd – het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad over het sociaal domein. Hieronder vallen de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), de Participatiewet (Pw) en de Jeugdwet. De Adviesraad Sociaal Domein Ede geeft advies namens inwoners van Ede en is betrokken, deskundig en onafhankelijk. Dit doet zij door - indien gewenst - bij het uitgeven van haar adviezen gebruik te maken van de diverse cliënt- en maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders te Ede.

Waarom een Adviesraad?

De gemeente wil inwoners uit Ede als partners betrekken bij ontwikkelingen in het sociaal domein. De Adviesraad Sociaal Domein Ede bestaat uit leden vanuit alle gelederen van de Edese samenleving die elk op hun eigen manier kennis en ervaring hebben op de diverse terreinen. De leden nemen op persoonlijke titel deel aan de adviesraad.

De ASDE heeft een adviesrol richting het College van B en W bij de besluitvorming over voorstellen e.d. De adviezen worden ook aangeboden aan de gemeenteraad. In de adviezen van de ASDE staat altijd het perspectief van de inwoner centraal. Het doel is dat de ASDE zo bijdraagt aan de doorontwikkeling en verbetering van de dienstverlening in het sociaal domein. De ASDE is daarin zowel partner van inwoners als van het gemeentebestuur.

Verordening

In de Verordening Adviesraad sociaal domein ten behoeve van cliëntenparticipatie Ede 2015 en de toelichting hierop, leest u meer over bevoegdheden, de taken, samenstelling en werkwijze van de Adviesraad Sociaal Domein Ede.

Hoe werkt de Adviesraad Sociaal Domein Ede?