Afkoppelprojecten

Op deze pagina geven wij u meer informatie over onze lopende afkoppelprojecten. Het gaat hier om twee verschillende type projecten. Regenwater afkoppelen van het riool in de openbare ruimte en regenwater afkoppelen op het particuliere terrein.

Afkoppelen openbare ruimte

Ede

In 2012 en 2013 hebben we in de Burgemeestersbuurt en 'Stationsweg en omgeving' groot onderhoud uitgevoerd aan riolering, straten en groenvoorzieningen. Tijdens deze werkzaamheden is de afvoer van het regenwater afgekoppeld van de vuilwaterriolering. Dit betekent dat het relatief schone regenwater nu rechtstreeks de bodem intrekt en niet meer in het vuilwaterriool verdwijnt. Bij nieuwbouw en herinrichting van wijken passen we deze methode al zoveel mogelijk toe.

Show all / Hide all

Otterloseweg en omgeving

De straten Kerkhofweg, Singel, een deel van de Otterloseweg en Asakkerweg gaan wij ook afkoppelen van het vuilwaterriool. Dit doen wij gelijktijdig met het uit voeren van groot onderhoud aan de riolering en wegen. Ook gaan we de verkeerssituatie op de Otterloseweg bekijken.

Planning Otterloseweg en omgeving

De plannen voor de werkzaamheden gaan we afstemmen met de Belangenvereniging Ede Noord (BEN). In 2016 ronden we de voorbereidingen voor de geplande werkzaamheden af. De aannemer zal vervolgens begin 2017 starten met de uitvoering.

Oortveldlaan en omgeving

We zijn in de Oortveldlaan en omgeving bezig met de voorbereidingen om groot onderhoud uit te voeren aan de riolering, straten en bomen. Ook gaan wij het regenwater dat tijdens een regenbui op de straat terecht komt afkoppelen van de vuilwaterriolering. Inwoners van deze buurt zijn hierover geïnformeerd tijdens een informatieavond op 16 december 2015 en 22 maart 2016.

Planning Oortveldlaan en omgeving

Momenteel zijn wij bezig met het selecteren van een aannemer die de werkzaamheden voor de gemeente gaat uitvoeren. Naar verwachting start de aannemer na de zomervakantie van 2016 en zijn de werkzaamheden voor het einde van het jaar afgerond.

Bennekom-Oost

Vanuit het Waterplan 2013-2017 is ook het oostelijk deel van Bennekom aangewezen als afkoppelgebied. Naast het afkoppelen van regenwater van het vuilwaterriool voeren we hier ook onderhoud uit aan riool, wegen, groen en verlichting. Ook kijken we of bepaalde verkeerssituaties verandert moeten worden. Het gebied is verdeeld in 5 deelgebieden:

  • De Weerkruislaan (deelgebied I);
  • ten zuiden van de Heelsumseweg (deelgebied II);
  • tussen Prins Bernardlaan en Vossenweg (deelgebied III);
  • tussen Heelsumseweg en Prins Bernardlaan (deelgebied IV);
  • tussen de Vossenweg en A12 (deelgebied V).

Deelgebied I en II zijn inmiddels afgerond.

Show all / Hide all

Deelgebied III (tussen Prins Bernhardlaan en Vossenweg)

In het voorjaar van 2015 zijn we gestart met het uitwerken van de plannen voor de werkzaamheden in deelgebied III. Het gaat hierbij om het gebied tussen de Prins Bernhardlaan en de Vossenweg en ten oosten van de Edeseweg.

Wat zijn de knelpunten in deze wijk? Welke wensen zijn er ten aanzien van de openbare ruimte? We hebben inwoners van deze wijk gevraagd met ons mee te denken. De nieuwe plannen zijn tijdens een informatiebijeenkomst aan de inwoners en belanghebbenden gepresenteerd. Tijdens deze informatiebijeenkomst hadden de inwoners de mogelijkheid om een reactie te geven op het voorlopige plan. Deze reactie's hebben wij gebundeld in een overzicht met meest gestelde vragen met de daarbij behorende antwoorden (pdf).

Klik hier voor het definitieve ontwerp van deelgebied III.

Planning deelgebied III

Begin maart 2016 is de aannemer Gebroeders Remmits BV uit Wijchen gestart met de werkzaamheden in de openbare ruimte. Wij verwachten alle werkzaamheden eind 2016 af te ronden. Voor informatie over de planning per straat en overige informatie over de uitvoering verwijzen wij u naar de website van de aannemer.

Show all / Hide all

Deelgebied IV (tussen Heelsumseweg en Prins Bernhardlaan)

In het voorjaar van 2016 zijn wij gestart met het uitwerken van de plannen voor de werkzaamheden in Deelgebied IV. Het gaat hierbij om het gebied tussen de Heelsumseweg en Prins Bernhardlaan en ten oosten van de Dorpsstraat.

Bewoners denken mee

De nieuwe plannen zijn opgesteld en vooraf besproken met onder andere de Dorpsraad Bennekom en de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME). De nieuwe plannen presenteerden wij tijdens informatiebijeenkomsten op 30 juni en 6 juli 2016 aan bewoners en belanghebbenden.

Reacties

De reacties die wij tijdens de informatieavonden en daarna ontvingen hebben we waar mogelijk en wenselijk meegenomen in de verdere uitwerking van het definitieve ontwerp. Degene die schriftelijk of via e-mail een reactie hebben gegeven, hebben wij met een brief op de hoogte gesteld van hetgeen we met de reactie gedaan hebben.

Met de groenwerkgroep, waarvoor bewoners zich konden opgeven tijdens de informatiebijeenkomsten, werkten we tijdens een tweetal avonden het groenplan verder uit. Ook dit verwerkten we in het definitieve ontwerp. Het definitieve ontwerp kunt u hier bekijken.

Planning deelgebied IV

De werkzaamheden worden tussen 27 maart en begin december 2017 uitgevoerd. Van Hattum Infra B.V. uit Rhenen gaat de werkzaamheden uitvoeren. Wilt u weten wanneer de werkzaamheden bij u in de straat worden uitgevoerd? Kijk voor meer informatie en de planning op de website van de aannemer.

Afkoppelen particulier terrein

Bennekom-Oost

Binnen heel Bennekom-Oost gaan we de (woning) daken van de riolering afkoppelen. Het regenwater dat tijdens een regenbui via het dak in de goot verdwijnt, zal vanaf dan rechtstreeks de bodem intrekken en niet meer in het riool verdwijnen. De voorbereiding op deze plannen vindt plaats in 2016. Dit afkoppelproject is geheel vrijwillig en op kosten van de gemeente.

Eind 2016 gaan we de inwoners van Bennekom-Oost hierover informeren. Naar verwachting starten we vanaf 2017 met de uitvoering van de werkzaamheden bij de inwoners die mee willen doen met dit project. Ook gaan we onderzoeken of het mogelijk is om de inwoners van deelgebied IV mee te laten doen met dit project, op het moment dat bij hun de werkzaamheden in de openbare ruimte plaatsvinden.