Voorkom een boete, geef wijzigingen in uw persoonsgegevens door

Vanaf 6 januari 2014 is de wet Basisregistratie Personen in werking getreden. Dit ter vervanging van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

Elke gemeente houdt persoonsgegevens bij over haar inwoners in de Basisregistratie Personen. De gegevens worden gebruikt door vele (overheids-)instellingen. Zo hoeft u niet overal de wijzigingen in uw gegevens door te geven. Een wijziging zoals een verhuizing geeft u door aan de gemeente.

In de Wet Basisregistratie Personen zijn verplichtingen opgenomen. Zoals de verplichting die u heeft om wijzigingen in uw persoonsgegevens door te geven. De gemeente kan u een bestuurlijke boete opleggen als u uw verplichtingen niet nakomt. De hoogte van de boete kan variëren, maar kan oplopen tot € 325 euro.

Om welke verplichtingen gaat het?

  1. Aangifte van vestiging uit het buitenland. U doet uiterlijk vijf dagen na de dag van vestiging aangifte. De verwachting moet zijn dat u het komende halfjaar zo'n twee derde van de tijd in Nederland verblijft. U moet, als u aangifte komt doen, uw identiteit aantonen.
  2. Aangifte van adreswijziging (verhuizing) binnen Nederland. U kan uw verhuizing vier weken voor de verhuizing doorgeven. U moet uiterlijk de vijfde dag na de dag van verhuizing uw aangifte doen. U moet, als u aangifte komt doen, uw identiteit aantonen.
  3. Aangifte van vertrek naar het buitenland, als u gedurende een jaar langer dan acht maanden buiten Nederland verblijft. U doet uw aangifte niet eerder dan vijf dagen voor het vertrek, maar uiterlijk op de dag van het vertrek. Blijft er iemand op uw adres wonen? Dan moeten alle personen die vertrekken, persoonlijk aan de balie van de gemeente verschijnen.
  4. De gemeente kan u de verplichten om informatie te geven over uw aangifte, om documenten te overleggen of om zelf persoonlijk naar de balie te komen.
  5. U bent verplicht alle feiten die in het buitenland hebben plaatsgevonden over uw persoonlijke staat te melden bij uw gemeente. Daarbij gaat het om gegevens over uw naam, uw ouders, uw kinderen of gegevens over huwelijk of geregistreerd partnerschap. Gegevens over geboorte, huwelijk et cetera in Nederland worden door de burgerlijke stand doorgegeven aan de basisregistratie.
  6. Ook kan het zijn dat dat de gemeente u oproept om informatie te geven over het overlijden van een nauw familielid. De gemeente kan u verplichten om documenten over deze zaken te overleggen. De informatie uit deze documenten zijn van belang voor het bijhouden van de persoonsgegevens in de basisregistratie.

Als ouders of verzorgers van een minderjarigen moet u zich ook aan deze verplichtingen houden. Wel mag er van uit worden gegaan dat jongeren van 16 of 17 jaar ook zelf hun verplichtingen kunnen nakomen.

Wanneer een boete?

Als u een verplichting niet nakomt, riskeert u een boete. Als het gaat om een
verplichting tot het doen van aangifte van vestiging, verhuizing of vertrek, proberen wij eerst contact met u op te nemen. We wijzen u dan op uw aangifteplicht. Komt u dan nog steeds uw verplichting niet na? Dan loopt u kans de boete te krijgen.

Als de gemeente u verplicht om bijvoorbeeld een akte uit het buitenland te
overleggen of persoonlijk langs te komen om informatie te geven voor de
bijhouden van de basisregistratie, en u komt die verplichting niet na. Ook dan
kunt u een boete verwachten.

Een bijzondere bepaling in de wet is opgenomen voor iemand die bewust toelaat dat een ander onterecht op zijn woonadres is ingeschreven. Bijvoorbeeld door een verklaring van bewoning af te geven zodat die ander een frauduleuze aangifte van verhuizing kan doen. In dat geval zijn beide personen dan in overtreding. Wij kunnen beide personen dan een boete opleggen.

Kan ik bezwaar maken tegen de opgelegde boete?

De gemeente mag niet zomaar een boete opleggen. Als wij van mening zijn dat u een verplichting niet bent nagekomen moet dat blijken uit de beschikbare informatie. Die informatie moet niet alleen aantonen dat u de verplichting niet bent nagekomen, maar ook dat dit aan u verwijtbaar is.

Als aan u een bestuurlijke boete is opgelegd, kunt u daartegen bezwaar maken. U moet uw bezwaarschrift binnen zes weken indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De gemeente zal uw bezwaarschrift behandelen en besluiten of dit gegrond is of niet. Als uw bezwaar gegrond is kan de boete worden ingetrokken. Als u bezwaar niet gegrond is blijft de boete staan. U kunt dan nog wel in beroep gaan bij de bestuursrechter.