Commissie voor de bezwaarschriften

De commissie voor de bezwaarschriften adviseert het bestuur over ingediende bezwaarschriften. Nadat een bezwaarschrift is ingediend kan de commissie een vergadering houden.

Hoorzitting bijwonen?

De zittingen van kamer I zijn openbaar. De openbare vergadering kunt u bijwonen. Als ze niet openbaar zijn, staat dat in de agenda. De vergaderingen van kamer II en kamer III zijn niet openbaar.

De commissie voor de bezwaarschriften kamer I vergadert in het Raadhuis - Bestuurscentrum, Bergstraat 4 in Ede.

  De hoorzitting

  Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, wordt u meestal uitgenodigd voor een vergadering. Dat heet een hoorzitting. De commissie kan afzien van een hoorzitting als zij aan stukken ziet dat uw bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is. U ontvangt twee weken voor de hoorzitting een uitnodiging.

  Tijdens de hoorzitting krijgt u de gelegenheid om uw bezwaar uit te leggen. Een ambtenaar verdedigt namens het bestuur het genomen besluit. Daarnaast kunnen de leden van de commissie vragen stellen. Soms worden ook andere belanghebbenden uitgenodigd, bijvoorbeeld een andere bezwaarmaker.

  Het advies van de commissie

  Na de hoorzitting brengt de commissie een advies uit. Het bestuursorgaan kan van dit advies afwijken. U krijgt binnen achttien weken onze reactie op uw bezwaarschrift. Deze termijn geldt vanaf de dag van het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt. U ontvangt het advies van de commissie samen met de beslissing van het bestuursorgaan.

  Dit zijn de meest voorkomende adviezen van de commissie:

  • Niet-ontvankelijk; Uw bezwaarschrift wordt niet inhoudelijk behandeld. Hier is sprake van als:

   • het bezwaarschrift te laat is ingediend,
   • u geen belang meer heeft bij een beoordeling van uw bezwaarschrift,
   • er geen besluit is waartegen bezwaar kan worden gemaakt;
   • u geen belanghebbende bent.

  • Gegrond; Uw bezwaar is terecht. Dit kan betekenen dat het besluit wordt gewijzigd of ingetrokken, maar dat hoeft niet altijd. Soms is uw bezwaar gegrond, doordat de motivering van het besluit onvoldoende is. Het bestuursorgaan kan deze fout herstellen waardoor het besluit alsnog geldig is. Soms adviseert de commissie het bestuur om meer onderzoek te doen. In die gevallen kan zij nog niet beoordelen of het besluit blijft gelden.
  • Ongegrond; Uw bezwaar is niet terecht. Het besluit waartegen u bezwaar maakt blijft gelden.