Ambtelijk horen

Via ambtelijk horen kunnen we bezwaarschriften sneller afhandelen dan via een bezwarencommissie. We maken een afspraak met u voor een persoonlijk gesprek. Bij het gesprek is een juridisch medewerker aanwezig. Hij of zij is niet betrokken bij het besluit waartegen u bezwaar maakt. Daarnaast zit er een vertegenwoordiger bij van de afdeling die het besluit heeft genomen waartegen u bezwaar maakt. Deze kan in het gesprek toelichten waarom het besluit zo genomen is. Eventueel zoeken we naar alternatieve oplossingen. U kunt uw bezwaar toelichten en eventuele vragen beantwoorden. Van het gesprek maken we  een verslag.

Advies en besluit

Na afloop van het gesprek brengen we advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt daarna een besluit over uw bezwaar. Dit zijn de meest voorkomende besluiten:

Niet-ontvankelijk
Uw bezwaarschrift wordt niet inhoudelijk behandeld. Hier is sprake van als:

 • het bezwaarschrift te laat is ingediend;
 • u geen belang meer heeft bij een beoordeling van uw bezwaarschrift;
 • er geen besluit is waartegen bezwaar kan worden gemaakt;
 • u geen belanghebbende bent.

Gegrond
Uw bezwaar is terecht. Dit kan betekenen dat we het besluit wijzigen of intrekken, maar dat hoeft niet altijd. Soms is uw bezwaar gegrond, omdat de motivering van het besluit onvoldoende is. Wij kunnen deze motivering dan nog aanpassen, waardoor het besluit alsnog geldig is. Soms adviseert de commissie de gemeente om meer onderzoek te doen. In die gevallen kan de commissie nog niet beoordelen of het besluit blijft gelden.

Ongegrond
Uw bezwaar is niet terecht. Het besluit waartegen u bezwaar maakt blijft gelden.

Reactietermijn

U hoort binnen twaalf weken onze reactie op uw bezwaarschrift. Deze termijn geldt vanaf de dag van het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt.

Proefperiode

Het ambtelijk horen doen we vanaf 1 mei 2017 als proef. De proef duurt nog tot 1 april 2018.

Welke zaken komen in aanmerking?

Kamer I (algemene zaken):

 • kostenverhaal voor spoedeisende bestuursdwang tot € 500 (verwijderen van huisvuil en foutgeparkeerde fietsen)
 • uitwegvergunningen
 • huisvestingsurgenties
 • subsidies tot € 5.000 per besluit
 • parkeervergunningen en ontheffingen
 • handhaving (last onder dwangsom) voor schoolverzuim

Kamer II (sociaal domein):

 • (gedeeltelijke) afwijzing van individuele bijzondere bijstand
 • individuele inkomenstoeslag
 • individuele studietoeslag
 • categoriale bijzondere bijstand
 • herzieningsbesluiten die niet zijn gebaseerd op schending van de inlichtingenplicht
 • besluiten op grond van minimabeleid

U heeft de mogelijkheid om een zaak alsnog voor te leggen aan de bezwarencommissie als deze te ingewikkeld is voor ambtelijk horen of als u daar de voorkeur aan geeft.