Hulakker

De komende tijd maken we plannen voor het bouwen van woningen voor de toekomstige wijk Hulakker. Dit woningbouwproject maakt onderdeel uit van de Westzoom Lunteren en is een vervolg op de woonwijken ’t Hoefje, Zandscheer West en de Haverkamp.

Maandag 20 december stond voor woningbouwontwikkeling Hulakker weer een bewonersavond op het programma. Lees hier het verslag en bekijk hier de Powerpoint-presentatie (pptx, 15 MB)

Stedenbouwkundig Plan + Inrichtingsplan

Dia concept SP februari 2021

Betreft een stedenbouwkundig plan dat tijdens de eerste bewonersavonden is vertoond. Met deze vertoning zijn de wensen en eisen vanuit omgeving opgehaald. Betreft nog de uitwerking inclusief fase 2 (lunaruiters) daarvan is later gebleken dat dit niet haalbaar was.

Dia concept SP maart 2021

Betreft de uitwerking exclusief Lunaruiters. Een van de grote wijzigingen – ontsluitingsweg heeft een andere situering gekregen. Deze is omgelegd vlak achter de precelen van de Klomperweg langs. Groen zoveel mogelijk ruimte geven en dit bespaart ook verharding. Vanuit ecologie en groen zoveel mogelijk ongehinderd groen laten aansluiten bij de begraafplaats. Wel moet de Lunaruiters bereikbaar blijven. De Bebo-woningen zijn gedraaid. Parkeerplaatsen in het groen van de zuidelijke woonvlek zijn verwijderd.

Dia definitief SP

Naar aanleiding van opmerkingen van de vorige bewonersavond zijn deze verfijnd en uitgewerkt en is dit vastgelegd in het definitief Stedenbouwkundig plan. Dit plan is gebruikt voor het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan, in de tussentijd is ook gestart met het inrichtingsplan. Het inrichtingsplan gaat over de inrichting van de buitenruimte. Aspecten als bestrating, groen, opstelplekken van de kliko’s, parkeerplaatsen materiaalkeuze etc worden hierin verwerkt. Het inrichtingsplan vormt ook de basis voor de verdere technische uitwerking.

Verbeelding + Ontwerp Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit planregels, toelichting en een verbeelding. Verbeelding is de kaartweergave van het bestemmingsplan. De planregels zijn de bebouwingsvoorwaarden. De toelichting is de beschrijving.

Toelichting op verbeelding Hulakker:

 • Gele vlakken is wonen, in de gele blokken staat ook het aantal woningen aangegeven;
 • Bomen (waardevol en monumentaal) zijn opgenomen als te behouden;
 • Groene vlakken heeft de bestemming openbaar groen;
 • Grijze vlakken heeft de bestemming verkeer.

Vraag: Het plan mist een uitrit van de Lunaruiters.

Antwoord: Inrit is aangegeven in een specifieke aanduiding (geen aparte verkeersbestemming maar wel een aanduiding). Opgenomen in het plan als specifieke vorm van groen – ontsluiting manege.

Opmerking: Het plan mist een reservering van parkeerplaatsen voor de Lunaruiters.

Reactie: Extra parkeerplaatsen zijn in het groen opgenomen voor de Lunaruiters. Hierover heeft in het voortraject een gesprek plaatsgevonden. Er is rekening gehouden met de parkeeropgave in de uitwerking van dit plan. Voor regulier gebruik past het voor hele grote wedstrijden is dit lastig.

Natuurinclusief ontwikkelen

Het plan heeft de doelstelling om hittestress tegen te gaan en een groen plan te ontwikkelen, hierbij is ook aandacht voor waterberging i.v.m. wateroverlast als gevolg van stortbuien. Dit verslag heet natuurinclusief ontwikkelen. Hierin staan alle maatregelen opgenomen.

Kansenkaart natuurinclusief

De kansenkaart is onderdeel van natuurinclusief ontwikkelen. Het betreft een samenvatting met visuele weergave. Enkele maatregelen worden hierbij uitgelicht: Wadi (waterberging) midden in het plangebied. Bij heftige regenbuien komt deze wadi vol te staan met water. Hier worden ook speelaanleidingen gerealiseerd. Daarnaast nog andere maatregelen als: groene erfscheidingen ter bevordering van biodiversiteit, vleermuisvriendelijke verlichting, wandelstructuur in half-verharding voor het plangebied.

Woningcategorieën

Welk type woningen worden in dit plan gerealiseerd?

 • Vrije kavels (vrijstaande woningen) Kavelpaspoorten worden meegegeven met regels uit het bestemmingsplan.
 • 17 appartementen nabij de bocht.
 • 18 sociale huurwoningen (beneden- en bovenwoningen) entree op de begane grond.
 • 5 blokken met rijwoningen.
 • 6 tweekappers met garages.

Woningontwerpen + Beeldkwaliteitsplan

Vertoonde architectuurstijl is op basis van input van de participatiebijeenkomsten vastgesteld. Tijdens deze avonden zijn meerdere stijlen vertoond. De nu vertoonde stijl is destijds als voorkeur geselecteerd. Architect die door Heijmans is geselecteerd is Visser en Bouwman.

Beeldkwaliteitsplan wordt ook ter inzage gelegd. Het BKP bevat allemaal richtlijnen met ambities. Dit betreft met name richtlijnen over de buitenruimtes en bebouwing. De referentiebeelden zijn ook opgenomen in de BKP.

Vraag: welk plaatje is het blok met de huurwoningen?

Antwoord: De nu vertoonde beelden betreffen een referentie/ambitieniveau. Hiermee is de architect aan het werk gegaan. De resultaten van deze uitwerking worden verderop in de presentatie vertoond.

Woningontwerpen:

 • 1e dia rijwoningen,
 • 2e dia ander blok rijwoningen (woningen langs de Westzoom),
 • 3e dia tweekappers,
 • 4e dia in 3D ook de tweekappers.
 • 5e dia 3D afbeelding van de rijwoning. Beelden die dienen voor de verkoop.
 • 6e dia – 9e dia: aanzichten van het appartementengebouw.
 • 10e dia betreft beneden-bovenwoningen. Benedenwoningen krijgen een tuin, bovenwoningen krijgen een balkon.
 • 11e dia betreft de zijde aan de parkeerplaatsen (bebo-woningen).

Geen ontwerpen van de vrije kavels beschikbaar, dit wordt individueel ontworpen.

Planning + status Bestemmingsplan

Planning staat aangegeven op de dia. Mits er geen uitzonderingen zijn dan is het te realiseren om start bouw te laten plaatsvinden in najaar 2022. Wel afhankelijk van zienswijzen etc.

Vragen en opmerkingen

Vraag: Het gaat hier over de scheiding tussen de Hulakker en de Schuurmanskamp, komt hier een heg of fietspad? Er loopt nu een voetpad. Is daar straks een doorgang?

Antwoord: Geen doorgang voor autoverkeer. Enkel een aantakking van het voetpad/fietspad (langzaam verkeer). De doorgang wordt afgesloten. Hek of haag is nog niet aangegeven, het wordt 1 van beiden. De inrichting is bestemd als wandelpad.

Vraag: Wat is het beleid voor honden?

Antwoord: Er komt geen hondenuitlaatgebied. In de Hulakker komt geen speciale zone, geen losloopgebied. Honden dienen aangelijnd te zijn en alles dient netjes opgeruimd te worden.

Aanvullende informatie over proces zienswijzen

Zienswijzen worden vaak als negatief gezien maar positief kan ook. Het betreft echter een formele procedure. A.s. donderdag gaat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage, woensdag wordt dit in de krant gepubliceerd .

Als er zienswijzen worden ingediend dan worden de indieners uitgenodigd voor een overleg. Dit overleg , met wethouder en raadsleden, wordt een zienswijzenoverleg gevoerd. De zienswijze wordt beantwoord via de nota zienswijzen. Daarna volgt vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad. Als de raad het vaststelt, gewijzigd of ongewijzigd, in dit geval waarschijnlijk gewijzigd i.v.m. kleine ontwerpaanpassingen, gaat het bestemmingsplan vervolgens 6 weken ter inzage voor beroep.

De ontwerpen worden niet in het BP geregeld. Tevens is op basis van de inspraakverordening ook mogelijk om zienswijzen in te dienen op het beeldkwaliteitsplan.

Opmerking: de Lunaruiters gaan een zienswijze op het plan indienen, dit aangezien de belangen van de vereniging dienen te worden beschermd. Er wordt zojuist vermeld dat de zienswijzen een mogelijke aanpassing betekenen voor het bestemmingsplan. In dat licht bekeken kan dan de 2e fase niet worden meegenomen?

Reactie: Vrij veel tijd verloren door eerste verkenningsfase. 2 alternatieve locaties waar men met de gemeente wil overleggen.

Vraag: Hoe groot is de kans voor de 2e fase?

Antwoord: Een bestemmingsplan moet ook een ontwerpprocedure doorlopen dus dat lijkt niet heel reëel. Dan dient er een nieuw bestemmingsplan opgesteld te worden. Het schetsontwerp ligt er wel maar dit ontwerp moet nog wel alle fases doorlopen, zoals ook fase 1 heeft gedaan. Snel schakelen is hierbij wellicht mogelijk aangezien de voorontwerpen klaarliggen.

Op dit moment heeft de gemeente reeds een voorstel ontvangen. Dit wordt intern verder opgepakt. Jullie vragen worden ook beantwoord en de gemeente blijft in gesprek met de Lunaruiters. Begin januari 2022 zal een vervolg worden ingepland.

Vraag: Worden de Huurwoningen via Woonstede op de markt gebracht?

Antwoord: Het is wel beoogd om de huurwoningen via Woonstede op de markt te brengen. Echter is er nog geen overeenkomst tussen Heijmans en Woonstede.

Vraag: Wordt er gekeken naar de verkeersveiligheid aansluiting Klomperweg/Hulakker?

Antwoord: Dit deel wordt nog verder uitgewerkt, de ontsluiting van de wijk Hulakker wordt met een uitritconstructie of voorrangssituatie op de Klomperweg aangesloten. Daarnaast komt er ook een nieuw wegdek op de Klomperweg i.v.m. onderhoudsopgave.

Ook is een landelijke trend zichtbaar waarbij steeds vaker verkeer in de bebouwde kom naar 30 km/u wordt teruggebracht. Dit nieuwe beleid moet nog wel vastgesteld worden. In de nabije toekomst wordt onderzocht of 30 km/u haalbaar is voor dit deel van de Klomperweg.

Opmerking:

De websites voor Hulakker en Heijmans worden geactualiseerd.  Website Heijmans: www.lunteren-hulakker.nl.

Woensdagavond 24 februari stond voor woningbouwontwikkeling Hulakker de tweede bewonersavond op het programma. De onderwerpen waren openbare inrichting en architectuur. De online bijeenkomst werd door 50 personen bijgewoond. We startten met een voorstelronde en een korte toelichting van de stand van zaken van de ontwikkelingen van Hulakker.

Stedenbouwkundig plan

Tijdens de bijeenkomst gaven Sandra Kool (Sr. Ontwikkelaar Heijmans) en Hilke Batist (Stedenbouwkundige bij adviesbureau Wissing) uitleg over het concept stedenbouwkundig plan. Ze toonnden het ontwerp en Hilke lichte dit verder toe. Bij Hulakker komen verschillende soorten woningen voor diverse doelgroepen. Het gebied richten we groen in. Regenwater verdwijnt straks niet in het riool maar kan de grond in trekken. Er komen nestplekken voor vogels en er komt veel ruimte voor biodiversiteit. De woningen bouwen er in ‘woonvelden’ met centraal in het plangebied een groene long en zoveel mogelijk behoud van de bestaande boomsingels. De hoeveelheid verharding houden we zo minimaal mogelijk. Hiermee is het project bijzonder 'klimaatadaptief' (dat betekent aangepast aan de veranderingen in ons klimaat). De brede groene long in Hulakker, met rijke bloemenvelden en de grote bestaande bomen verbindt en versterkt de bestaande groenstructuur van het gebied. Deze nieuwe woonwijk wordt zowel ruimtelijk, visueel en functioneel ‘natuurlijk’ ingepast in de omgeving.

Planning en proces

De komende maand werken we het stedenbouwkundig plan uit en maken we een ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte. De input vanuit de participatiebijeenkomst  nemen we mee. Verder voeren we ook gesprekken met de SME (Stichting Milieugroep Ede) en de Dorpsraad. De input uit al deze gesprekken wegen we af en waar mogelijk nemen we het mee in de verdere uitwerking.

Op de locatie worden op dit moment werkzaamheden uitgevoerd ter voorbereiding op het opstellen van het bestemmingsplan. Voor het bestemmingsplan dienen onderzoeken verricht te worden op locatie voor bijvoorbeeld bodemgesteldheid en archeologie. De uitkomsten hiervan verwachten we eind maart.

De maanden april, mei en juni staan in het teken van het opstellen van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan zal in de zomer van 2021 in procedure worden gebracht.

Meedenken en ideeën delen

Deze bijeenkomst had vooral tot doel om de mening van de aanwezigen te horen. Met behulp van een Kahoot-quiz hoorden we de meningen en wensen van betrokkenen over de openbare inrichting en architectuur.

Openbare inrichting

Op de vraag wat men het belangrijkst vindt voor de ontwikkeling van Hulakker is het antwoord dat Hulakker goed moet aansluiten op de bestaande omgeving en daarmee een eenheid moet vormen. Daarnaast hecht men veel waarde aan een groene omgeving en goede ontsluitingen, voldoende parkeerplaatsen en gelegenheid voor een hondenuitlaatplaats.

Groene ruimte

Uit de vragen die we stelden bleek dat de aanwezigen de groene ruimte vooral ziet als een ruimte om op uit te kijken. Daarnaast moet deze ruimte ook uitnodigen om te bewegen en te spelen. Kenmerken die men noemde voor de beoogde sfeer zijn: natuurlijk karakter, gezellig, parkachtig, Veluws en dorps. Daarnaast werd ons meegegeven dat men belangrijk vindt dat de ruimte kindvriendelijk wordt en goed te onderhouden, niet te saai en niet te strak aangelegd.

Ruimte om te spelen

In Hulakker is er ruimte gereserveerd om in te richten als speelplek. Dit werd zeker als positief ervaren. Meerdere mensen stelden voor een trapveldje te maken om een potje te voetballen. Een plek die geschikt is voor alle leeftijden, voor ieder wat wils, avontuurlijk en veilig. Daarnaast ontvingen wij de opmerking om deze plek als hangplek zoveel mogelijk te ontmoedigen.

Architectuur

De marktpartijen Heijmans en Dro Dun Projecten BV hebben voor de architectuur van de toekomstige woningen, architectenbureau Visser & Bouwman uit ’s-Hertogenbosch gevraagd om de ontwerpen te maken.

Volgens architect Anoul Bouwman zijn er voor Hulakker drie architectuurstijlen denkbaar en die licht Anoul toe:

 • Chalet stijl: kenmerkend voor deze stijl is dat deze enorm karakteristiek is. De beelden verwijzen naar een bouwstijl uit eind 19e eeuw met name in de Veluwe, rond de bossen. Het is een romantische stijl, kenbaar aan de overstekken en ornamenten in de kap. De beelden die getoond worden is een eigentijdse uitvoering met duurzame materialen, maar zeker sfeervol. Het is een uitnodigende manier van wonen, waarbij het heel gezellig gaat worden.
 • Delftse school: in deze stijl zoek je de traditie op van hoe mensen in de Veluwe wonen. Het is een degelijke bouwvorm, met kappen en variatie met schoorstenen en luiken. Een woonstijl die past bij mensen die zullen zeggen: ”doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg”. Het is een stijl die intiem is en wat een huiselijk milieu zal opleveren. Deze stijl is iets meer gericht op privacy, maar wat heel duurzaam en degelijk is. Met name rode bakstenen met over het algemeen zwart/antraciete pannen.
 • Modern dorps: deze verschijningsvorm heeft het meest eigentijdse kenmerk. Met de vormgeving van deze woningen zoek je de toekomst op terwijl de andere twee stijlen meer verwijzen naar het romantische verleden. Kenmerkend bij de moderne dorpse stijl zijn de grote ramen die ook geaccentueerd worden door witte of opvallende kaders waardoor het raam en het glas het meest markant zijn en daardoor oogt het eigentijdser. Grote contrasten in kleur passen ook bij deze stijl.

Hulakker is te klein om verschillende architectuurstijlen te combineren. Daarom zal er gekozen worden voor één stijl. Alle getoonde stijlen passen bij de opmerkingen van de aanwezigen zoals eenheid, variatie en karakteristiek.

Verre weg de meeste stemmen gingen op voor de Chalet stijl. Op de stijlen Delftse school en Modern dorps kwamen vervolgens ongeveer een gelijk aantal stemmen.

Verdere aandachtspunten door de aanwezigen meegegeven voor het verdere ontwerp van de woningen zijn: duurzaamheid, goede (geluids)isolatie, onderhoudsvrije materialen, oppervlakte kavels en voldoende diepte van de achtertuinen. Tevens werd kenbaar gemaakt dat er veel waarde wordt gehecht aan goede lichtinval in de woningen en de wens voor openslaande deuren in de achtergevel.

Natuurinclusief en klimaatadaptief

Zowel gemeente Ede als Heijmans en Dro Dun vinden een gezonde leefomgeving en daarbij een natuurinclusieve groeninrichting erg belangrijk. Ook een klimaatadaptieve buitenruimte is een belangrijk uitgangspunt voor de verdere uitwerking van het ontwerp. Niet iedereen is hier bekend mee en daarom wordt hier extra aandacht aan besteed.

In het kort houdt klimaatadaptief in dat het ontwerp de extreme weersveranderingen zoals heftige regenbuien en lange periodes van droogte en hogere temperaturen aan kan, dus een groene ruimte die water kan vasthouden en niet uitdroogt.

Natuurinclusiviteit houdt in dat natuur en ecologie als inspiratiebron gebruikt voor het ontwerp. Het ontwerp houdt rekening met de bestaande biodiversiteit, de verschillende planten, bomen en dieren. Ecosystemen worden daarbij versterkt en waar nodig aangevuld.

Door natuurinclusief en klimaatadaptief te ontwerpen en te bouwen is het mogelijk een gezonde leefomgeving te creëren, die voor alle gebruikers prettig is. Investeren in groene kwaliteit levert immers veel meer op dan alleen maar een mooi plaatje. Natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen moet leiden tot:

 • Minder wateroverlast
 • Minder hittestress
 • Minder nadelige gevolgen van langdurige droogte en bodemdaling
 • Meer biodiversiteit.

Groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan medebewoners, zoals de huismus, gierzwaluw, merel of bijen en vlinders. In Hulakker houden we straks ook met deze bewoners rekening.  

Op de vraag in de Kahoot-quiz of men bij de inrichting van de eigen toekomstige kavel en tuin rekening zal houden met natuurinclusief en klimaatadaptief, gaf ongeveer de helft van de aanwezige aan daar rekening mee te willen houden. De andere helft dat men dit een goed idee vindt als het past bij de inrichting van de kavel.

Volgende participatie bijeenkomst

Er is gedurende deze avond veel input verzameld om de komende weken mee aan de slag te gaan. Alle wensen en opmerkingen worden verzameld en alle belangen van omwonende, toekomstige bewoners en andere betrokkenen worden afgewogen. De wensen worden afgewogen en mogelijk meegenomen in het definitief maken van het stedenbouwkundig plan.

In maart is er een derde en laatste participatie bijeenkomst. In deze volgende bijeenkomst komen er meer specifieke en gedetailleerde vraagstellingen aan bod. De volgende bijeenkomst wordt kondigen we aan op deze pagina en op www.lunteren-hulakker.nl. Als u zich heeft ingeschreven zal u hierover een nieuwsbrief ontvangen.

Heijmans en Dro Dun projecten en gemeente Ede bedanken alle aanwezigen voor hun belangstelling en betrokkenheid in Hulakker.

 • Eind 2021/begin 2022: Inspraakperiode bestemmingsplan. Ook starten de voorbereidingen voor het bouwrijp maken van het terrein.
 • Voorjaar 2022: selectie van ontwikkelaar/aannemer
 • Zomer 2022: verwachte start verkoop van de eerste woningen, afhankelijk van de verloop van de bestemmingsplanprocedure