Galvanistraat

Veel ondernemers op de bedrijventerreinen Frankeneng, Heestereng en De Vallei ervaren het kruispunt Galvanistraat-Copernicuslaan als druk en onveilig. Zij vroegen ons om het kruispunt aan te passen. Het verkeerskundig adviesbureau Goudappel-Coffeng deed onderzoek naar het kruispunt. Hier zijn drie mogelijke varianten uitgekomen, waarvan wij de voorkeur hebben voor één variant.

Er rijdt veel verkeer over de Galvanistraat, vaak met hoge snelheid. In de middagspits kan het verkeer vanaf de Copernicuslaan moeilijk invoegen en ontstaan lange wachtrijen. Fietsers hebben moeite met veilig oversteken, het fietspad wordt regelmatig geblokkeerd door auto’s. Ongelukken komen hier relatief vaak voor. Op dit moment is het rustiger op de kruising, maar we verwachten dat na de coronacrisis de problemen weer terug komen.

Het verkeerskundig adviesbureau Goudappel-Coffeng deed afgelopen tijd onderzoek naar het kruispunt en hoe deze beter ingericht kan worden. Zij hebben verschillende varianten beoordeeld op aspecten als doorstroming, verkeersveiligheid, inpassing en kosten. Drie mogelijke varianten kwamen als beste uit de test:

  • brede middengeleider
  • voorrangsplein 
  • rotonde

Onder ‘Documenten’ vindt u tekeningen van de drie varianten en de notitie met de uitkomsten van het onderzoek.

Keuze variant brede middenberm (februari 2021)

Met de aanvullende informatie vanuit het onderzoek en het verwerken van de opmerkingen uit de informatiemiddag, heeft de gemeente definitief voor de variant brede middenberm gekozen.De belangrijkste argumenten zijn hiervoor:

Verkeersdoorstroming is in alle richtingen gemiddeld het beste bij de brede middenberm (zie tabel 4.1 en 6.1 in notitie)

  • Calamiteitenroute Galvanistraat blijft goed bereikbaar, terwijl bij de rotonde verkeer vanuit het oosten in de ochtendspits teveel vertraging heeft.

Rotonde is niet inpasbaar, impact te groot op omgeving (zie figuur 5.3 in notitie, uitsneden onder)

  • ondergrondse rioolpomp en uitstroomput/duiker moeten verplaatst worden
  • veel waterpartijen dempen
  • aanzienlijke bomenkap
  Huidige referentie Brede middenberm Copernicuslaan Voorrangsplein Copernicuslaan Rotonde Copernicuslaan
Afwikkeling auto hoofdrichting 0 0 0 -
Afwikkeling auto zijrichting 0 ++ + ++
Afwikkeling fiets 0 + + +
Effect van terugslag 0 0 0 0
Manoeuvre vracht 0 0 - 0
Verkeersveiligheid 0 + + ++
Routering 0 0 0 0
Inpassing 0 0 -- ---

Onderstaand verslag is verstuurd aan betrokken ondernemers:

Uitnodiging

U heeft begin december een brief ontvangen over het plan om het kruispunt Galvanistraat-Copernicuslaan te reconstrueren. Op www.ede.nl/galvanistraat kon u de schetsontwerpen/rapportage bekijken en reacties geven of aanmelden voor de infobijeenkomst op 15 december jongstleden. Hierbij een verslag van deze infobijeenkomst. Er waren 5 bedrijven aanwezig en daarnaast zijn er een extra 12 schriftelijke reacties binnengekomen op het voorstel.

Actieplan bereikbaarheid Ede-West

De gemeente schetst kort het proces tot nu toe, waarin in 2018 de EBC, de gemeente en diverse bedrijven een actieplan hebben gemaakt om de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen Frankeneng-Heestereng-De Vallei op peil te houden. Om te komen tot dit actieplan hebben ze met elkaar allereerst knelpunten en mogelijke oplossingen geïnventariseerd. De oplossingen zijn vervolgens door een extern adviesbureau doorgerekend en nader uitgewerkt tot projecten met een globale kostenraming.

Kruispunt Galvanistraat-Copernicuslaan

Inmiddels zijn diverse projecten van het actieplan uitgevoerd, zoals de bochtverbreding op het kruispunt Galvanistraat-Frankeneng, aanpassing van de parallelweg Galvanistraat, een verbeterde groene golf Galvanistraat-A12 en voorbereidingen voor een proef met openstelling tunnel Maxwellstraat onder de A30 in avondspits in westelijke richting. Andere projecten lopen op dit moment, zoals uitbuiging van het fietspad aan de zuidkant van de Galvanistraat ter hoogte van de Pascalstraat. Eén van de maatregelen uit het actieplan die op de planning staat om in 2021 uit te voeren is de reconstructie van het kruispunt Galvanistraat-Copernicuslaan, al dan niet in combinatie met de kruising Newtonstraat.

Lokale knelpunten

Hoewel niet specifiek benoemd tijdens de infobijeenkomst, sommen we hier voor de volledigheid nog even de belangrijkste knelpunten op, waar een reconstructie een zo goed mogelijke oplossing voor moet bieden. Het gaat met name om:

  • er wordt te hard gereden op de Galvanistraat, waardoor in combinatie met de drukte het oversteken van de weg door fietsers en gemotoriseerd verkeer gevaarlijk en moeilijk is. Er is (nagenoeg) geen opstelruimte voor fietsers en gemotoriseerd verkeer midden op de kruising;
  • tussen de Galvanistraat en de fietspaden is weinig ruimte aanwezig om op te stellen, waardoor automobilisten op het fietspad staan of fietsers over het hoofd zien bij het oprijden. Daarnaast wordt het afslaan vanaf de Galvanistraat bemoeilijkt door fietsers die in twee richtingen rijden;
  • in de avondspits ontstaan wachtrijen op de Copernicuslaan en sluipverkeer op de Max Planckstraat, vanwege lange wachtrijen op de Galvanistraat die terugslaan vanaf het kruispunt met de Frankeneng.

Voorkeursvariant

Een onafhankelijk adviesbureau (Goudappel Coffeng) heeft een aantal varianten uitgewerkt en beoordeeld om de knelpunten te tackelen. Hieruit kwam de variant met de brede middenberm/middengeleider als voorkeursvariant naar voren. Deze variant is de basis voor de infobijeenkomst. Ten opzichte van de andere varianten scoort de brede middenberm goed op de verkeersafwikkeling Galvanistraat en ruimtelijke inpassing.

Schriftelijke reacties

Er zijn diverse schriftelijke reacties binnen gekomen, het grootste deel vanuit ondernemers van De Vallei. Uit de reactie kwam naar voren dat veel ondernemers een voorkeur hebben voor de rotonde variant.

Opmerkingen

We discussiëren vervolgens over twee varianten: brede middenberm (de gemeentelijke voorkeursvariant) en rotonde. In de navolgende tabellen zijn de opmerkingen uit de infobijeenkomst samengevat.

Opmerkingen variant brede middenberm Reactie gemeente
Gemotoriseerd verkeer zal in deze variant nog steeds moeite hebben met oversteken/invoegen. De brede middenberm is voor veel verkeer ook te klein om in twee etappes over te steken Volgens de verkeerssimulaties treden er geen afwikkelingsproblemen op, maar we gaan dit nader bekijken
Het weghalen van de linksafstrook op de oosttak Galvanistraat geeft mogelijk problemen met doorstroming. Nu kunnen er wel 3 auto’s opstellen. Daarnaast is er op de westtak ook minder opstelmogelijkheid. In hoeverre is rekening gehouden met afslaand vrachtverkeer? Volgens de verkeerssimulaties treden er geen afwikkelingsproblemen op, maar we gaan dit nader bekijken. Vrachtverkeer is meegenomen in de simulatie
De snelheid op de Galvanistraat wordt nauwelijks gedrukt, rotonde is verkeersveiliger Hoe groot de snelheidsreductie is, moet nader onderzocht worden
Een vrachtwagencombinatie heeft de hele middenberm nodig om in te kunnen draaien. Kan de middenberm overrijdbaar worden gemaakt? Is nadere optimalisatieslag. Nadeel is dan wel dat fietsers minder “beschermd” worden
Heeft de gemeente niet gewoon de goedkoopste oplossing als voorkeursoplossing gekozen? De voorkeursvariant is bepaald door het adviesbureau o.b.v. meerdere criteria, waarbij de kosten maar 1 criterium zijn. De gemeente heeft geen reden te twijfelen aan de juistheid van deze beoordeling. Overigens wordt de reconstructie deels gefinancierd door de provincie Gelderland.
Opmerkingen variant rotonde Reactie gemeente
Neemt de doorstroming Galvanistraat niet duidelijk af met deze variant? En wat betekent dat voor de verkeersveiligheid? Volgens de verkeerssimulaties valt dat mee, maar we gaan dit nader bekijken
Kunnen de fietsers uit de voorrang? Ja, maar binnen de bebouwde kom is dat niet gebruikelijk
Kunnen de rijbaanscheidingen overrijdbaar worden gemaakt? Ja, is nadere optimalisatieslag
Zitten de fietsers niet in de dode hoek? Gaan we nader bekijken

Bij beide varianten speelt de vraag of grote vrachtwagencombinaties wel de bochten kunnen maken. Dit is een randvoorwaarde bij het ontwerp en moet nader worden onderzocht. Daarnaast wordt de opmerking gemaakt of bypasses mogelijk zijn van zuid naar oost en west naar zuid (met fietsers uit de voorrang). Nut en noodzaak hiervan zijn door de verkeerssimulaties niet aangetoond. De gemeente gaat dit nog bekijken, maar het betekent in ieder geval een forse extra ruimteclaim. Een andere opmerking betreft het slechte zicht. Als je afslaat vanaf de westtak Galvanistraat richting Copernicuslaan, dan zie je fietsers door de bomen niet.

Nut en noodzaak reconstructie

Een vraag van de gemeente is of men een reconstructie, los van welke variant, als een noodzakelijke ingreep ziet. Feit is immers dat in de avondspits wachtrijen ontstaan, omdat veel mensen op hetzelfde moment naar huis gaan, terwijl de Corona crisis laat zien dat thuiswerken en spreiding deze problemen op dit moment heeft opgelost. De verwachting is echter dat na de Corona crisis de problematiek weer terugkomt. Diverse bedrijven, zoals Global Organ Group, hebben hun werktijden al aangepast, zodat ze minder moeite hebben De Vallei uit te rijden. Als de modellen aantonen dat de doorstroming verbetert, dan wel de verkeersveiligheid verbeterd, is dat reden genoeg om de reconstructie uitvoeren. Het wordt vanzelf weer druk.

Vervolg

De gemeente gaat aan de slag met de opmerkingen die zijn gemaakt en de vragen die zijn gesteld en komt daar begin 2021 schriftelijk op terug. Wel met de aantekening dat de gemeente (vooralsnog) vasthoudt aan haar voorkeursvariant. Het is de bedoeling om de reconstructie in de herfst van 2021 uit te voeren. De reconstructie neemt maximaal ca 1.5 maand in beslag. Voorafgaand aan de reconstructie zal een bereikbaarheidsplan worden gemaakt, maar overlast ten tijde van de ombouw is onoverkomelijk.

De voorbereidingen van de uitwerking kruispuntaanpassingen worden verder uitgewerkt. Er wordt bij werkzaamheden geprobeerd om de overlast zo veel mogelijk te beperken voor Ede-West, door de werkzaamheden te combineren met de kruispuntaanpassing Galvanistraat-Lumierestraat. De streefplanning voor de uitvoering is tussen week 33-37. In afstemming met de aannemer volgt een brede communicatieronde met een bereikbaarheidsplan.

Heeft u tussentijds vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met ons via telefoonnummer 140318 of stuur een e-mail naar info@ede.nl, onder vermelding van ‘Kruispunt Galvanistraat’.