Vragen en antwoorden online informatieavond

Tijdens de online informatieavond kon u vragen stellen. Het antwoord op een aantal vragen vindt u hieronder. De andere antwoorden kunt u vinden op de site van provincie Gelderland.

Het klopt dat de Veluwe natuur ook achteruitgaat door het stikstofprobleem. Recreatiezonering is daarom één van de onderdelen van het beheerplan voor de Veluwe. De provincie werkt ook aan de stikstofproblematiek en verdrogingsbestrijding. Voor meer informatie over het stikstofprobleem kunt u het tweede filmpje op de site van de provincie bekijken.

Dat is nu al het geval in het grootste deel van de Veluwe. Wel is er een groot aantal hondenlosloopterreinen op de Veluwe. Op sommige plaatsen is de ligging van die terreinen ongelukkig. In die gevallen kan gekeken worden of er alternatieven mogelijk zijn. Bijvoorbeeld door verplaatsing naar minder verstoringsgevoelige delen van de Veluwe.

Bestaande recreatieve routestructuren laten we in stand. Na vaststelling van het conceptplan kunnen we wel aanpassingen doen. Dit doen we altijd in overleg met de gebruikersgroepen. Denk dan aan fietsers, ruiters en wandelaars. We sluiten vooral beheerpaden af en doen alleen kleine aanpassingen in de recreatieve routestructuur.

De kleurstelling is zorgvuldig gekozen. Mochten er meer opmerkingen komen op de kleurstelling dan kan er een aanpassing volgen. Informatie over terreinen kunt u vinden op www.recreatiezoneringveluwe.nl. Op deze site staat ook een mailadres waarin u vragen over uw eigen terrein kunt stellen.

Vooral beschermde vogelsoorten hebben last van verstoring. Een mooi voorbeeld is de tapuit. Deze vogel is de afgelopen jaren flink in aantal afgenomen. De tapuit nestelt op de grond in open heideterreinen. En verlaat het nest als die te vaak wordt verstoord, door bijvoorbeeld wandelaars of honden.

In de gemeente Ede worden vanuit het zoneringsplan vooral ‘oude’ beheerpaden in de productiebossen afgesloten. Deze paden zijn voor het beheer van de bossen niet meer nodig en worden teruggegeven aan de natuur. Hierdoor ontstaan er grotere bosvakken waarin meer rust ontstaat.

Er worden geen openbaar toegankelijke zandwegen afgesloten. Op een uitzondering na: een deel van dee Wijde Veldweg op de Ginkelse heide wordt afgesloten.

In de gemeente Ede worden geen hekken geplaatst voor het spreiden van bezoekers. Wel kan hier en daar een beheerpad worden afgesloten door een boomstamhekje.

De recreatiezoneringskaart wordt gebruikt om te sturen op het recreatieve gebruik. Daarmee helpt die inderdaad bij het gesprek tussen eigenaren en met belanghebbenden. Maar het is meer dan een indirecte maatregel. Er zit namelijk ook een maatregelprogramma aan vast. Een deel van die maatregelen is al concreet en kan relatief snel uitgevoerd worden. Een ander deel is nog algemener geformuleerd. Daarover zal de gemeente Ede nog in gesprek gaan met de omgeving.

Het zoneringsplan gaat niet direct over het soort voertuigen dat wordt gebruikt door de toeristen. Doordat er nu aandacht is voor het recreatieve gebruik van de Veluwe, start ook het denken over gelijke openstellingsregels. Het initiatief daartoe ligt bij de terreineigenaren.

Nee, uitbreiding van natuurgebieden of uitkoop van boeren is geen onderdeel van het zoneringsplan.

Bomenkap is onderdeel van het bos- en natuurbeheer. De zonering heeft daar geen directe invloed op. In het verleden werden in de Edese bossen bomen gekapt voor de houtproductie. Dit is de afgelopen jaren steeds minder geworden en deze trend zet zich door. De gemeente Ede is nu bezig met het opstellen van een bosbeheerplan. Ook daarin zal de nadruk meer liggen op natuurbeheer, in plaats van houtproductie.

In de zones A, B en C is het mogelijk om te wandelen, fietsen, mountainbiken en paardrijden.

Evenementen zijn onderdeel van het recreatieve gebruik van de Veluwe en het zoneringsplan zet het denken daarover in gang. De komende jaren zal er meer aandacht zijn voor de impact van evenementen op de natuur. Sommige evenementen die ooit klein zijn begonnen, zijn uitgegroeid tot een omvang die tot verstoring leidt. Het als N2000 begrensde deel van de Veluwe is natuurgebied en geen evenemententerrein. Dat betekent dat voor evenementen beoordeeld moet worden of er een negatief effect op de natuur is en of Natura2000 regels (vergunningen) van toepassing zijn.

De Zanding, voor zover in eigendom van de gemeente Ede, is aangewezen als zone C.

Zone B is volgens het zoneringsplan een ‘drukkere’ zone dan de zone C. In beide zones mag je mountainbiken. Het grote verschil tussen de zones zit vooral in de afstand tussen de paden en het gecombineerd gebruik van de paden tussen wandelen en fietsen.

Er is afgesproken dat militaire oefeningen mogelijk moeten blijven op de aangewezen oefenterreinen. Dit is in het belang van de Nederlandse staat en de NAVO.  

De Zanding is aangewezen als zone C. We gaan hier het aantal paden verminderen waardoor er grotere vakken ontstaan. Ook gaan we de mountainbikeroute verleggen. Hierdoor zal er meer rust ontstaan voor de kwetsbare soorten.