Online bijeenkomst 20 september 2021

Op deze pagina plaatsen we alle informatie over de online informatiebijeenkomst over de concept-Omgevingsvisie van maandag 20 september 2021. Heeft u nog vragen over deze uitzending? Stuur ze naar omgevingsvisie@ede.nl

Uitzending terugkijken

Klik op de afbeelding om de uitzending te bekijken. 

Tijdens de uitzending hebben we niet alle vragen die gesteld zijn kunnen beantwoorden. Lees hier alle vragen en de antwoorden. 

Vraag Antwoord
Wordt er met bouwen van woningen goed gekeken naar de cultuurhistorische gebouwen en wordt daar rekening mee gehouden? Gebouwen op de rijks- dan wel gemeentelijke monumentenlijst worden atijd zo goed mogelijk ingepast in de planvorming. Daarnaast worden plannen in hun context getoetst en daarmee ook beoordeeld naar cultuurhistorische omgeving.
In andere gemeenten hoor ik van woningen splitsen. Is dat in Ede ook mogelijk? Dat is beperkt mogelijk, waarbij we rekening houden met inpasbaarheid in de omgeving.
Natuurbehoud en beschermen van de natuur betekent dan toch niet dat het Horapark een ‘woonwijk’ moet gaan worden? Het betekent dat bij de planbeoordeling gekeken wordt naar alle waarden met bijzondere aandacht voor natuur. De gemeenteraad heeft dat afgelopen week nog eens benadrukt bij de behandeling van de startnotitie Horapark.
Het huidige woningbouw beleid lijkt heel erg gericht op woningbouw voor mensen van buiten Ede. Zijn we dan zo gericht op die groei? Groei is geen doel op zich. Wel wil Ede voorbereid zijn op de te verwachten druk. Daarnaast biedt groei ook kansen op ontwikkeling.
Hoe worden inwoners in Ede stad die langs de snelwegen wonen beschermd tegen luchtvervuiling van alles wat daar geconcentreerd wordt? Hebben inwoners in de buitendorpen meer recht op schone lucht? Alle inwoners hebben recht op schone lucht. Uitstoot door verkeer is aan wettelijke normen gebonden. Overigens is de verwachting dat deze uitstoot op termijn gaat afnemen doordat steeds meer elektrisch wordt gereden.
Hoe groot is die extensiveringszone rondom natura 2000 gebied? En waar is dat? Het zijn de gearceerde gebieden, zoals aangegeven in de derde kolom van de legenda van de Omgevingsvisiekaart op pagina 68 van de concept Omgevingsvisie.
Klopt de conclusie dat er meer hoogbouw in voornamelijk Ede stad gerealiseerd gaat worden? Dat klopt. Op andere plekken is gestapelde bouw mogelijk, maar verwachten we geen hoogbouw.
Is de behoefte aan wonen in het groen niet zo groot dat Ede massaal landbouwgebieden moet veranderen naar wonen in het groen (zoals vakantieparken zijn gebouwd)? Met de gemaakte keuzen in de Omgevingsvisie (bijv. compact bouwen, hoogbouw in Ede-stad, zoekgebieden) verwachten we dit te voorkomen.
Komt er zware chemische industrie op de bedrijventerreinen ? Denk aan Chemiepac of Tata Steel.. Er zijn geen plannen of intenties hiervoor.
Hoe gaat de gemeente om als projectontwikkelaars plan schade claimen als iets wel mag vanuit de Omgevingsvisie en de raad het plan van de projectontwikkelaar niet wil? Een Omgevingsvise biedt geen juridische basis voor planschade-vergoeding.
Hoe is een gezonde wijk te rijmen met het bouwen van woonwijken bij snelwegen? Gezonde wijken is ook voldoende groen, voldoende uitnodiging tot beweging en voldoende voorzieningen voor ontmoeten.
Hoe is 'de natuur als basis' te rijmen als er op sommige plekken veel groen moet wijken? (bijvoorbeeld voor de geplande tunnel op de Oude Bennekomseweg/Zuidplein/Emmalaan) Van de vijf strategische keuzen is niet één keuze allesoverheersend. Het gaat om een gemotiveerde afweging tussen de keuzen.
Wordt het een Foodvalley waar geen voedsel meer geproduceerd wordt? oftewel: is er nog wel ruimte voor de boer? Er blijft zeker ruimte voor de boer, maar het meest voor de natuurinclusieve en/of circulaire boer.
Natuur is niet alleen de Veluwe. Ook het Binnenveld (Ede-Zuid) is ecologisch gezien waardevol. Wat zijn daar de plannen mee? Het Binnenveld willen we verder ontwikkelen als groene long aan de zuidkant van Foodvalley.
Ede West ipv Veenendaal-de Klomp? Veenendaal-de Klomp blijft intercitystation. Ede-West is bedoeld als lokaal station.
Vanaf 2050 wil gemeente Ede van het aardgas af. Wat gaat de gemeente aan deze energietransitie doen. Wordt de rekening bij de huiseigenaren neergelegd of komt er een plan vanuit de gemeente of overheid? Er wordt op dit moment gewerkt aan de wettelijk voorgeschreven Warmtetransitie. Meer informatie vindt u op https://www.ede-natuurlijk.nl/aardgasvrij.
Zou een oplossing kunnen zijn woningen zelfvoorzienend te maken met een thuisaccu voor opslag van energie van een eigen kleine windmolen? Volledig zelfvoorzienend maken van woningen is niet in alle situaties mogelijk.
Dynamiek in Ede-Zuid vind ik wel een heel mooi woord voor verkeersoverlast. Hierbij denk ik vooral aan de Emmalaan, waar verkeersoverlast echt een probleem is geworden. Hoe worden dergelijke zaken in de visie meegenomen? Dynamiek betreft niet zozeer Ede-Zuid alswel het zuidelijk deel van de gemeente Ede. Verkeersoverlast Emmalaan is een specifieke situatie waaover de Omgevingsvisie geen uitspraken doet.
Waarom komen de windturbines zo dicht bij de woningen? Bij de plaatsing van windturbines wordt de wettelijk voorgeschreven afstand in acht genomen.
Een gezonde lucht is een van de doelen. Wringt dat niet met het uitgangspunt vooral woningbouw in het zuiden (met daarin de snelweg etcetera) te concentreren? Zou spreiding niet beter zijn? In de Omgevingsvisie wordt gekozen voor een luwe noordzijde en een dynamische zuidzijde. Daarmee niet gekozen voor spreiding. In Nederland is woningbouw langs snelwegen onontkoombaar.
Waarom wordt er niet alleen gebouwd voor de Edenaren met sociale of economische bindingen met Ede? Zo behouden we meer het dorp. Gemeenten hebben geen wettelijke mogelijkheden om bindingseisen op te leggen met uitzondering van sociale huurwoningen.
Hoe valt het streven naar gezonde wijken te rijmen met het op 300 meter van de woningen plaatsen van Windturbines van meer dan 100 meter hoog bijvoorbeeld net ten zuiden van de Maandereng en op het scoutingterrein aan de Dwarsweg bij de rioolwaterzuivering? Bij het plaatsen van windturbines worden de wettelijk voorgeschreven afstand in acht genomen. Daarnaast betekent een gezonde wijk ook voldoende groen, voldoende uitnodiging tot beweging en voldoende voorzieningen voor ontmoeten.
Waar berust de opgave van 40.000 woningen in de Foodvalley op? Er is immers geen wettelijke plicht om woningen te bouwen? Is de basis de uitspraak van de bouwheer Maxim Verhagen? Hieraan ligt een woningsbehoefte-onderzoek aan ten grondslag, dat in regionaal verband als richtinggevend is afgesproken. Daarnaast is duidelijk, dat er grote druk is op woningmarkt. Uitspraken van Maxim Verhagen vormen niet de basis voor de Omgevingsvisie.
Komen er ook kleine woningen voor bijvoorbeeld 2 volwassenen maar wel met een tuin? Gekozen wordt voor een gevarieerd woningaanbod.
Wat wordt er gebouwd op het (huidige) parkeerterrein bij station Ede (noord zijde) en wordt er ook rekening gehouden met de Keetmolen en molen biotoop? Er worden plannen ontwikkeld voor het noordplein bij het station. Daarbij moet worden voldaan aan de voorschriften m.b.t. windvang door de Keetmolen.
Waarom voornamelijk woningbouw in het zuiden van de gemeente? Gekozen voor een bundeling. Daarnaast speelt bereikbaarheid een rol in de afweging.
Komt er ook ruimte voor tiny houses? Gekozen wordt voor een gevarieerd woningaanbod.
Ede gebruikt nu warmte uit biomassa. Dat is toch heel vervuilend? Het betreft hier een tijdelijke brandstof. De uitstoot voldoet aan de wettelijke normen.
Hoe zou een scenario eruit zien als er geen nieuwe woningen nodig zijn? Dan sprake van een rustig landelijk gebied en lange wachtlijsten voor starters en doorstromers.