Online bijeenkomst 20 januari terugkijken

Vragen en antwoorden kijkers

Natuur en biodiversiteit

Qua ‘groene nabijheid en landschappen’ hebben we de afgelopen jaren de Groene Grens en Binnenlandse Hooilanden gecreëerd. Blijven we die in de nieuwe Omgevingsvisie beschermen tegen invloeden van buiten? De Omgevingsvisie betreft een integraal afwegingskader. In gewoon Nederlands: alle belangen voor bijvoorbeeld natuur, landbouw, wonen, werken, gezondheid, sociaal tellen mee. Tegen dat licht heeft Natuur in het algemeen en waardevolle gebieden zoals de Groene Grens en de Binnenlandse Hooilanden een belangrijke waarde.
Hoe past de wens voor biodiversiteit bij de dichtbevolkte gemeente die Ede is? De gemeente Ede heeft met het programma Biodiversiteit reeds ingezet in versterking van de biodiversiteit. Ook in dichtbevolkte gebieden zoals Ede stad zijn mogelijkheden om de biodiversiteit te versterken. Zo is de gemeente bezig met beleid voor Natuur-inclusief bouwen.
Gaat de Omgevingsvisie ook in de op de problemen rond verdroging? De verdroging van zowel de stedelijke als de landelijke gebieden krijgt zeker aandacht en wordt meegenomen in de visie. We doen dat deels met het Waterschap samen. Dat in het belang van boeren, bewoners, recreanten en de natuur.
Waarom is biodiversiteit zo heilig? De natuur verandert immers ook door evolutie? Dat is toch niet erg? We zijn als mensen afhankelijk van de natuur, denk aan ons drinkwater, verbouwen van voedsel etcetera. Het is van belang dat de natuur bestand is tegen veranderingen (bijv. veranderend klimaat). Biodiversiteit is een cruciale factor in de gezondheid van dit systeem. Hoe groter de biodiversiteit, hoe groter de capaciteit van de natuur om schokken te weerstaan en leven te ondersteunen. Daarom wil de gemeente de Biodiversiteit versterken en waar nodig herstellen.
Waarom zetten jullie de “maakbaarheid” van de natuur zo centraal? De bedreigingen stoppen niet bij de grens. We willen niet de maakbaarheid van de natuur centraal stellen. Wel zien we dat de invloed van de mens door het gebruik van de natuur steeds meer negatieve effecten heeft op dezelfde natuur. Daarom zoeken we naar duurzame perspectieven waarmee we de natuur kunnen versterken en waar nodig herstellen.

Landbouw

Hoe kan de Gemeente zorgen voor meer koeien in de weilanden? Dit is in eerste instantie een verantwoordelijkheid voor de boer zelf.
Zit een boer goed in de gemeente Ede? De gemeenteraad heeft in november 2019 een landbouwvisie vastgesteld. Daarin wordt de waarde van de agrarische sector voor Ede nadrukkelijk onderschreven. Daarbij wil Ede stap voor stap bewegen richting nieuwe vormen van landbouw en tegelijk een vitale sector behouden. De volledige visie vindt u terug op www.ede.nl/raadsvergadering141120.
Plust de provincie Gelderland ook in gemeente Ede zomaar stikstofgevoelige natuur bij die de boeren langzamerhand verjaagt of blijven we ons FoodValley noemen? Conform het nationale beleid worden er geen nieuwe Natura2000 gebieden aangewezen. Ede maakt, met de Regio Foodvalley, zich sterk om de slechte staat van natuurgebieden te herstellen en de stikstofuitstoot in alle sectoren te verminderen. Daarbij geldt voor ons de randvoorwaarde dat dit geen afbreuk mag doen aan een goed toekomstperspectief voor de agrarische sector
Intensieve landbouw naast natura2000 gebieden is onwenselijk. Kan deze landbouwgrond niet terug naar de natuur? De inzet van landbouwgrond is in eerste instantie aan de grondeigenaar. Wet- en regelgeving en ook een Omgevingsvisie geeft aan binnen welke kaders en welke richting het gebruik van de grond zich kan ontwikkelen. De ontwikkeling naar meer natuur-inclusieve landbouw kan daarbij een perspectief zijn voor agrariërs die dichtbij Natura2000 gebieden zijn gevestigd.
Alle aspecten waarvoor plaats moet komen (energie, recreatie, woningbouw etc.), gaat ten koste van landbouwgrond. In Panorama Nederland adviseert de Rijksbouwmeester de landbouwgrond maximaal te behouden. In hoeverre volgt de Gemeente Ede de adviezen van de Rijksbouwmeester? Binnen de Omgevingsvisie moet een duurzame en integrale afweging worden gemaakt tussen alle opgaven zoals in de vraag genoemd. Dit is ook de insteek in Panorama Nederland.
Vraag voor heer Dimmendaal: landbouwgrond is met 1700 Ha afgenomen, dat is bijna 20%. Waar is die grond voor ingezet ? Verhouding : industrie wonen en recreatie. Dit is niet exact aan te geven, omdat een deel van de afname zat in correctie van foutieve van metingen (bijv. boswallen die waren meegerekend als landbouwgrond). Het merendeel is ingezet voor uitbreiding bebouwde kom Ede-stad en dorpen ten behoeve van woningbouw en bedrijfslocaties.
NL komt al ca. 1,5 miljoen ha landbouwgrond te kort om zelfvoorzienend te zijn. Wanneer er steeds meer van de landbouwgrond wordt afgesnoept, betekent dat dat we steeds meer moeten gaan importeren. Wil de Gemeente Ede hieraan meewerken? Voor hoe Ede om wil gaan met de landbouw, is de Landbouwvisie (www.ede.nl/landbouwvisie) uitgangspunt. Via onze samenwerking in Foodvalley hebben we veel aandacht voor de voedselproductie en is landbouw ook een kernthema.
Vraag: de landbouw is enorm veranderd in 40 jaar, het aantal bedrijven meer dan gehalveerd, het aantal dieren bijna verdubbeld, maar wat is de impact op de natuur in vergelijk met 40 jaar geleden? Denk bijvoorbeeld aan stikstofdepositie en fijnstof Het ‘boeren’ van nu is immers niet te vergelijken met dat van 1980 Fijnstof en stikstofdepositie kent meerdere bronnen. Dat er ook een verband is met het aantal landbouwdieren en de invloed daarvan op natuur is onmiskenbaar. Over de exacte omvang alsmede het effect van technische maatregelen vindt voortdurend onderzoek op landelijk niveau plaats.
Moeten wij niet inzetten op minder kippen en koeien? De inzet van landbouwgrond is in eerste instantie aan de grondeigenaar

Energie en duurzaamheid

Voordat zonneweides worden aangelegd kunnen nog veel daken belegd worden. Dat gebeurt ook gelijktijdig. In gemeente Ede zijn en worden veel daken belegd
Kan de gemeente hogere eisen qua duurzaamheid stellen aan bedrijven als ze zich vestigen in Ede? Dit gebeurt ook, binnen de juridische mogelijkheden die er zijn.
Is het mooie Ede met haar prachtige buitengebied uniek in Nederland door de zonnepanelen op de daken te houden, of doet ook Ede met de meute mee? Voor heel Nederland geldt het voornemen om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit is ook de ambitie van Ede. Daarvoor is de inzet van meerdere vormen van duurzame energieopwekking nodig.
Hoe houdt Ede bij nieuwbouw rekening met de combinatie meer woningen versus milieubeleid? Dat is een afweging die in de Omgevingsvisie gemaakt moet worden. Het gaat daarbij niet alleen om de keuze voor meer woningen maar ook of we binnen de bestaande kernen, of vooral in uitbreidingsgebieden gaan bouwen. Bij inbreiding sparen we ruimte en natuur in het buitengebied maar is er minder ruimte voor vergroening binnen de kernen, bij uitbreiding kunnen er groenere wijken gemaakt worden, zowel binnen de kernen als in de nieuwe woongebieden.
Hoe is de relatie met buurtgemeenten? Bijvoorbeeld als het gaat om groene energie opwekken? Gaan wij dit doen voor Veenendaal? De samenwerking krijgt ondermeer vorm in de zogeheten RES - Regionale Energie Strategie. In de concept-RES zijn de Edese doelstellingen opgenomen, zoals verwoord in de Routekaart Ede energieneutraal 2050, die is de downloaden vanaf https://www.ede-natuurlijk.nl/p/ede-energieneutraal. In de Routekaart is geen opwekking voor buurgemeenten voorzien.
Waarom houden jullie geen rekening met innovatie als het gaat om duurzame energie? Waterstof, kernfusie of aardwarmte? De landelijke en ook Edese doelstelling is energieneutraal in 2050. Daarvoor wordt maximaal ingezet op de energiebesparing en duurzame energieopwekking. Daarvoor vraagt om inzet van meerdere vormen van duurzame energieopwekking.

Wonen en bouwen

Op het moment dat een oudere zijn/haar gezinswoning verlaat komt er een gezinswoning vrij. Verduurzamen van deze woningen is een win win situatie. Wat gaat Ede hieraan doen, gaan we meer bouwen gericht op ouderen? De gemeentelijke prognoses laten zien dat er een heel forse toename is in het aantal 65 plussers van 21.675 in 2020 naar 27.050 in 2030, 30.950 in 2040 tot een verwacht aantal van 31.300 in 2050. Veel van deze huishoudens wonen in een eengezinswoning en blijven daar tot het einde toe wonen. Een aantal huishoudens moet vanwege beperkingen of andere persoonlijke omstandigheden verhuizen naar een andere, beter geschikte woning. Slechts een klein deel is bereid om pro-actief te verhuizen. De oorzaak hiervan is heel divers en heeft vaak te maken met het sociale netwerk waar mensen inzitten, met de grote impact van een verhuizing of het ontbreken van een geschikte woning. Op dit moment wordt er daarom onderzoek gedaan naar de woon- en zorgbehoefte van de doelgroep om daar zo goed mogelijk op in te kunnen spelen en op te kunnen anticiperen.
Wordt het mooie platteland verder volgebouwd met huizen en bedrijven of houden we dit als terrein voor de boeren? Dit is een vraag waar in de Omgevingsvisie een keuze in moet worden gemaakt. Als het platteland open moet blijven, moet de woningbehoefte, die groot is, worden opgelost in de bestaande kernen. Dan is er geen ruimte voor meer groen binnen de kernen. Het zullen vooral appartementen zijn en het is lastig om voldoende betaalbare woningen te realiseren. Bedrijven kunnen niet meer verder groeien bij deze keuze.
Staat Kernhem Noord niet op gespannen voet met de druk op ons groen. Corona heeft al geleerd dat onze Ginkelse hei het niet aan kan. De uitbreiding van Kernhem-Noord gaat inderdaad ten koste van een deel van het buitengebied. Een keuze in de Omgevingsvisie kan zijn dat samen met deze uitbreiding er ook meer recreatieve voorzieningen en routes in het agrarische buitengebied worden gerealiseerd. Het agrarisch buitengebied kan aantrekkelijker worden gemaakt zodat niet alle druk op de Veluwe en de heidegebieden komt te liggen.
Als de gemeente vergrijst hebben we een ander soort woningen nodig. Hoeveel eengezinswoningen komen dan vrij? De gemeentelijke prognoses laten zien dat er een heel forse toename is in het aantal 65 plussers van 21.675 in 2020 naar 27.050 in 2030, 30.950 in 2040 tot een verwacht aantal van 31.300 in 2050. Veel van deze huishoudens wonen in een eengezinswoning en blijven daar tot het einde toe wonen. Een aantal huishoudens moet vanwege beperkingen of andere persoonlijke omstandigheden verhuizen naar een andere, beter geschikte woning. Slechts een klein deel is bereid om pro-actief te verhuizen. De oorzaak hiervan is heel divers en heeft vaak te maken met het sociale netwerk waar mensen inzitten, met de grote impact van een verhuizing of het ontbreken van een geschikte woning. Op dit moment wordt er daarom onderzoek gedaan naar de woon- en zorgbehoefte van de doelgroep om daar zo goed mogelijk op in te kunnen spelen en op te kunnen anticiperen.
Hoe groot is het percentage van de nieuwe woningen die waarschijnlijk maar door 1 persoon bewoond zal worden, gezien de ontwikkeling van aantal personen per woning? Er zijn modellen die de ontwikkeling van huishoudens prognosticeren. Een hele bekende en veel toegepaste is het Primos model. Momenteel is in Ede 34% van het aantal huishoudens alleenstaand. Naar verwachting groeit dat door naar 40% in 2050.
Hoe houd je Ede en de buitendorpen aantrekkelijk als steeds woningen bijgebouwd worden? Dat kan door in de Omgevingsvisie goed met elkaar te bepalen waar die extra woningen het beste kunnen worden gebouwd, waarbij zoveel mogelijk waardevolle gebieden worden beschermd en tegelijk groen en voorzieningen worden versterkt. Door woningen bij te bouwen, aansluitend bij de behoeftes van de dorpen en Ede, houden we draagvlak voor voorzieningen. Daarnaast kunnen we bij de in- en uitbreidingen veel aandacht besteden aan een uitstraling die past bij het dorp en het groene karakter.
Onze kinderen kunnen geen betaalbare woningen meer vinden. De randstad komt wel deze kant op, maar dit maar een gedeelte van het probleem. Er zijn gewoon te weinig woningen. De vraag naar woningen is nu erg hoog en het woningaanbod (nieuw en bestaand) te klein. Wel zagen we in de afgelopen jaren records in het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in Ede. We bouwen veel meer dan andere plaatsen in het land. Door de scheefheid tussen vraag en aanbod, de toegenomen instroom van woningzoekenden van buiten de regio, de gestegen bouwkosten, de steeds verder oplopende kwaliteitseisen die aan woningen gesteld worden en de lange ontwikkeltijd zien we de prijzen van de woningen sterk stijgen. Daardoor staat de betaalbaarheid van de woningen over de hele linie onder druk. De prijzen in onze regio zijn in vijf jaar tijd met bijna 40% gestegen. Dit zet ons voor grote dilemma’s. Ede zet in op andere, beter betaalbare woonproducten en op een hoge productie. Om het woningbouwtempo ook voor de komende jaren op een hoog niveau te houden, versnellen we een aantal trajecten. Ook ontwikkelen we nieuwe locaties om zo op de middellange termijn te kunnen blijven bouwen.
De bevolkingsgroei in Harskamp is minimaal, jeugd trekt hierdoor uit het dorp. Graag meer nieuwbouw realiseren. Ons beleid is erop gericht om voor de dorpen genoeg te bouwen om de autonome groei van het dorp op te kunnen vangen. We zien de druk op de woningen in de gemeente Ede toenemen en in de Omgevingsvisie wordt opnieuw bekeken wat het beleid voor de dorpen moet worden.
Kunnen jullie het bouwprogramma verduidelijken? Hoeveel hectare moeten we kwijt? Aan woningbouw? En windenergie? In de volgende online-uitzending op woensdag 3 februari lichten we dit toe. Hierbij alvast de volgende prognoses voor 2040 voor de gemeente Ede: 15.000 woningen erbij, waarvan 10.000 woningen in uitbreidingen. We hebben dan ca. 425 ha nodig voor uitbreidingen. Voor de windenergie wordt nu gerekend met 10 grote windturbines. Daarnaast zijn nog zonnevelden nodig. Deze getallen zijn nog afhankelijk van keuzes die gemaakt moeten worden in de Omgevingsvisie.
Hoe wil Ede er voor zorgen dat er doorstroom in de woningen blijft? Bijvoorbeeld is het mogelijk voor ouderen om te verhuizen naar een appartement of zorgwoning zodat de familiewoningen vrij komen voor gezinnen? Het is niet mogelijk om ouderen te verplichten om te verhuizen. Een aantal ouderen verhuist omdat ze vanwege een beperking of andere persoonlijke omstandigheden niet in de huidige woning kunnen blijven wonen. Slechts een heel klein percentage verhuist pro-actief. We zijn momenteel onderzoek aan het doen naar wat voor een soort woningen ouderen graag zouden willen verhuizen. Door meer van dit soort woningen te realiseren is het mogelijk om meer ouderen “te verleiden” om te gaan verhuizen. Maar het blijft een eigen vrije keuze waarbij veel aspecten meespelen.
Stelt de Gemeente Ede grenzen aan het migratiesaldo? Het migratiesaldo is geen knop waar je als gemeente aan kunt draaien om dit te beïnvloeden. Hier spelen hele andere grootheden. Ede heeft de afgelopen jaren veel gebouwd in unieke woonmilieus, wat aantrekkelijk is gebleken voor mensen uit de rest van NL. Ook de vastgelopen woningmarkt in het westen van het land heeft hierbij meegespeeld. Daar komt bij dat de koopwoningmarkt een vrije markt is. Er is in Nederland vrije vestiging dus kunnen mensen zich vrij bewegen over het hele land en een woning kopen waar ze dat willen. Als we naar de sociale huur kijken valt het in de praktijk wel mee met toewijzingen van mensen van buiten de regio (Huiswaarts Jaarrapportage 2019). • 77% van de toegewezen woningen ging naar een huishouden uit de eigen gemeente • 9% van de toegewezen woningen ging naar een woningzoekende uit een andere gemeente maar nog wel binnen de Huiswaarts regio • 14% van de toegewezen woningen ging naar een woningzoekende van buiten de regio.

Sport en gezondheid

Fietsen moet veel meer gestimuleerd worden door:
1. een heel andere regeling verkeerslichten - fietsers moeten altijd voorrang krijgen, zeker als het regent.
2. de "verkeersruimte" voor fietsers flink verbeterd - waaronder ook het wegdek
3. billboards lang de wegen die de Edenaren oproepen om vaker de de fiets te nemen (bewustwording stimuleren)
4. in centrum moeten veel meer plekken komen waar je je fiets met een kabelslot kunt borgen aan een beugel (tegen diefstal) - dat is nu bijna niet mogelijk. Een sportfiets (til je zo mee, ook als die op slot staat) moet je aan een beugel o.i.d. kunnen vastzetten.
De voordelen dat Edenaren veel meer de fiets gaan gebruiken zijn enorm:
1. de Edenaren veel gezonder en minder gewicht
2. besparing op gezondheidszorg (minder doden bij een volgende epidemie) minder suikerziekte, hartkwalen etcetera
3. de burger gemiddeld gelukkiger - een gezond mens is gewoon meer happy
4. minder milieuvervuiling in de stad
5. we besparen geld (de burger) dat we aan betere dingen kunnen besteden dan benzine (gezonde voedsel)
6. veel betere verkeersdoorstroming ook in de spits
7. minder parkeerplaatsen nodig en minder "vervuiling" door blik in het centrum Ik zie eigenlijk alleen maar voordelen. Dus waarom zetten we hier niet veel sterker op in?
Ook de gemeente Ede ziet de voordelen van fietsen. Daarom stimuleren we fietsen actief, op allerlei verschillende manieren. Op www.edefietst.nl kunt u zien hoe we dat doen.
Wij zijn al de gelukkigste stad van Nederland, maar moeten we ook niet de gezondste stad van Nederland worden? Daar wordt aan gewerkt. In het Peppelensteeggebied worden steeds meer outdoor-sportactiviteiten mogelijk, ook de fietser staat steeds meer centraal. Ede werkt dus verder aan de gelukkigste én gezondste stad te worden.
Wanneer komt er in de omgeving van Ede een kunstijsbaan? De gemeenteraad heeft in december aan het college gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek te starten naar een ijsbaan in de Gemeente Ede. Dit wordt binnenkort gestart en de resultaten, met daarbij als centrale vraag wat een ijsbaan de gemeente zou kosten, worden net na de zomer verwacht. Als de uitkomst bekend is kunnen college en raad besluiten of ze het benodigde budget beschikbaar stellen.
Er is al verschillende keren in de gemeente over een ijsbaan gesproken. Ik hoor net we moeten in Ede in beweging blijven en sociaal netwerk is belangrijk. In hoeverre zijn deze ijsbaan plannen serieus? De gemeenteraad heeft in december 2020 aan het college gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek te starten naar een ijsbaan in de Gemeente Ede. Dit wordt binnenkort gestart en de resultaten, met daarbij als centrale vraag wat een ijsbaan de gemeente zou kosten, worden net na de zomer verwacht. Als de uitkomst bekend is kunnen college en raad besluiten of ze het benodigde budget beschikbaar stellen.
Voor veel meer gaan bewegen per inline-skates, skeelers en ook skateboards zou het fijn zijn dat wegdek in Ede - vooral de fietspaden - van een prettig soort asfalt worden voorzien. Voor fietsers is dat betere asfalt ook prettig. Als prettig soort asfalt kan het donkerrode asfalt gezien worden zoals recent op het fietspad langs uiteinde Koekeltsebosweg is toegepast. Dat rolt heerlijk. Met dit prettige wegdek zullen veel meer mensen ook de fiets gaan pakken. We streven er nu al naar dat alle hoofdroutes voor fietsers worden uitgevoerd in asfalt. Maar dat lukt om allerlei redenen niet overal. Een keuze in de Omgevingsvisie kan zijn om nog meer routes aan te leggen die recreatief goed gebruikt kunnen worden.

Overig

Begrijp ik goed dat Ede minder gaat overlaten aan de markt maar uitdrukkelijk de regie naar zich toe wil trekken? De invulling van de rol van de gemeente is onderdeel van de Omgevingsvisie en zal door college en raad bepaald moeten worde
Nog een heel ouderwetse vraag: hondepoep en loslopende honden belemmeren het woongenot zeer.... waarom doen jullie aan dat soort primaire maatregelen niet meer? Overal geldt (behalve hondenlosloopgebied) een opruimplicht voor hondenpoep. Bij reguliere schoonmaak- of veegwerkzaamheden in de straat wordt het opruimen meegenmoen. Het door de gemeenteraad vastgestelde beleid is vrij sober opgezet, omdat men vindt dat het een verantwoordelijkheid voor de hondenbezitter zelf is.
Waar komt HET stadspark van Ede? Er zijn plannen in de maak voor de herinrichting van het Koekeltse Veld (als groene wig, midden in de stad) als stadspark. In het gebied tussen de Oude Kerk en het Mausoleum maken we ook een stadpark. Daarbij maken we de Veluwe tot in het hart van het centrum weer voelbaar. We zetten in op “activering” van de plek voor verschillende doelgroepen, zoals we eerder ook voor het marktplein hebben gedaan. Zodat het een leuke bestemming wordt ter versterking van Ede Centrum.
Een aantrekkelijke woonomgeving begint toch met een aantrekkelijk centrum? Waarom wordt dat niet meegenomen? Dit is inderdaad een belangrijk onderwerp. Hoe houden we onze centra aantrekkelijk, levendig en herkenbaar? In de Omgevingsvisie wordt dit zeker meegenomen.
Hoe sluiten de Omgevingsvisie en het Programma Food van Ede op elkaar aan? Het programma Food met o.a. aandacht voor een gezonde voedselomgeving is nauw betrokken bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie
Hoe zit het met de belangen van de buitendorpen ten opzichte van ede stad in deze visie? Ede stad en buitendorpen vormen samen de gemeente Ede. De Omgevingsvisie maakt hierin een integrale afweging.
Hoe is de samenwerking met de omliggende gemeenten m.b.t. omgevingsvisie? Deze krijgt vorm in een regionale ruimtelijke verkenning. Meer hierover vindt u op https://www.regiofoodvalley.nl/projecten/regionale-ruimtelijke-verkenning
Wanneer gaat de Omgevingsvisie gelden? De Omgevingsvisie geldt vanaf het moment dat de gemeenteraad hem heeft vastgesteld. Naar verwachting is dat na de zomer van 2021.
Goedenavond, ik heb de volgende vraag namens het Bestuur van de Dorpsraad Lunteren: De Dorpsontwikkelingsplan-nen zijn het initiatief van de Dorpsraden. De Omgevingsvisie is het initiatief van de Gemeente Ede. Die twee kunnen elkaar aanvullen, overlappen en conflicteren.  Het lijkt ons belangrijk die twee goed op elkaar af te stemmen.  1. Wat doen we als de Dorpsraden en de gemeente het inhoudelijk niet met elkaar eens worden? 2. Wat wordt het gewicht van een Dorpsontwik- kelingsplan en wat van de Omgevingsvisie bij de behandeling van bestemmingsplannen? 3. Komen er afspraken over hoe we achteraf omgaan met onvoorziene conflicten tussen die twee? Heeft de werkgroep Omgevingsvisie hierover nagedacht? Met vriendelijke groet, Dorpsraad Lunteren Voorop dat zowel dorpsontwikkelingsplannen als Omgevingsvisie hetzelfde doel voor ogen hebben namelijk een duurzame en gezonde leefomgeving waarin het goed wonen, werken en verblijven is voor de inwoners. De Omgevingsvise hanteert daarbij een bredere (d.w.z. voor het hele grondgebied van de gemeente) en langere (2040 en verder) scope dan de dorpsontwikkelingsplannen. Op 10 september 2020 heeft de gemeenteraad besloten, dat eerder vastgestelde kaders, waaronder de Structuurvisies voor de dorpen als uitgangspunt en basis meeneemt voor de Omgevingsvise. De Omgevingsvisie Ede heeft een hoog abstractieniveau en brengt de strategische keuzes en integrale doelen voor de lange termijn ontwikkeling en opgaven in beeld. De Omgevingsvisie Ede stelt keuzes voor over deze opgaven en waar ze in grote lijnen ruimtelijk landen. De concrete uitwerking voor deelgebieden binnen de gmeente Ede staat niet in de Omgevingsvisie maar komen terecht in een ander instrument, namelijk de gebiedsgerichte programma’s.
Hoe kunnen maatschappelijke organisaties met hun opvattingen over de toekomst van Ede aansluiten bij de op te stellen omgevingsvisie? Maatschappelijke organisaties kunnen meepraten in maart/april tijdens de gebiedsgerichte bijeenkomsten met stakeholders.
Een gezellig stadshart cruciaal. In Ede is veel leegstand, geen logische leuke looproutes. Wat kan je daar aan doen? Keuzes in het verleden hebben niet goed uitgepakt voor Ede centrum. Met de grootschalige nieuwbouw is de gezellige Edese sfeer verdwenen. Er is teveel winkeloppervlak toegevoegd. Daardoor is er relatief veel leegstand. Door de opkomst van online winkelen, versterkt door Corona, zal het winkelaanbod in de toekomst bovendien nog verder afnemen. Samen met ondernemers, bewoners en eigenaren werkt de gemeente daarom sinds 2015 aan een “levendig, groen en gastvrij centrum”. Hoofddoelstelling is dat Edenaren weer meer van het centrum gaan houden en er vaker naar toe gaan. Stuk voor stuk worden straten en pleinen vergroend. Na de Grotestraat, Markt en Kuiperplein krijgen Telefoonweg, Museumplein en Stadspark een aantrekkelijke inrichting. Ook worden steeds meer aansprekende evenementen georganiseerd. Om de leegstand terug te brengen wordt gestreefd naar een compacte binnenstad, met een kleiner, maar wel hoogwaardig gevarieerd aanbod van winkels, horeca, zorg en cultuur. De leegstand wordt teruggebracht door transformatie van winkels vooral naar woningen.

Sneltekeningen

Tijdens de uitzending tekende Geert Gratama zijn blik op de Omgevingsvisie: