Uitkomst enquête 1

Respons van de online-peiling omgevingsvisie en Representativiteit

Bij de online-peiling omgevingsvisie is gebruik gemaakt van een open link naar de vragenlijst. Met het uitzetten van de vragenlijst online en via social media worden bepaalde groepen veel meer bereikt dan andere groepen. Duidelijkst is de ondervertegenwoordiging van ouderen. De respondenten die de peiling hebben ingevuld, voelen zich al betrokken bij dit onderwerp. Bij keuze voor online (open link) en vooral via social media worden vooral bepaalde groepen binnen de bevolking bereikt. Relatief weinig ouderen (logisch gezien de social media en online) en vooral minder 75-plussers hebben de vragenlijst ingevuld.

Ook jongeren (jonger dan 30 jaar) zijn enigszins ondervertegenwoordigd. Vooral veel 30-50-jarigen met gezin (ong. 49% met kinderen) hebben deelgenomen aan de online peiling. Voor de interpretatie van de resultaten is dit belangrijk om mee te nemen. Deze peiling is niet geheel representatief voor alle inwoners van de gemeente Ede. En kunnen geen al te zwaarwegende conclusies verbonden worden aan deze peiling, omdat met deze peiling niet alle verschillende groepen in de bevolking zijn bereikt.

634 mensen hebben de vragenlijst ingevuld en afgerond.

10 mensen hebben de link aangeklikt maar niet ingevuld.

Keuzemogelijkheden

Welke keuzes maakt u voor de toekomst van Ede? U kunt uw mening geven over 26 stellingen die in zeven thema’s zijn ingedeeld. Bij elke stelling zijn er ten minste twee antwoorden waaruit u een keuze moet maken.

Vink uw keuze bij de stellingen aan. Soms kan het lastig zijn om één keus te maken uit de opties. Misschien spreken meerdere opties aan, of geen. Ook dan vragen wij u een keus maken. Bij sommige stellingen kunt u meerdere opties aanvinken. Dit staat dan bij de stelling aangegegeven. Ook hierbij is het belangrijk om een keuze te maken. Kies hierbij de opties aan die u belangrijk vindt.

Natuur en groen

De gemeente Ede heeft met de Veluwe en de Vallei veel natuur en groen. Het klimaat verandert en er komen meer mensen in Ede wonen. Steeds meer planten en dieren hebben het moeilijk, ook door vervuiling.

Bij groen in dorp of stad kies ik voor:

 • een plantsoen of parkje dichtbij (en bv minder parkeerplaatsen)  (59%)
 • een groot park of natuurgebied verder weg (41)%

De natuur: (Meerdere antwoorden mogelijk)

 • alleen voor natuur behouden (49%)
 • gebruiken voor kleinschalige recreatie (wandelen, mountainbiken) (79%)
 • verder ontwikkelen voor grootschaliger toerisme (hotels) (4%)
 • gebruiken voor zonnevelden of windenergie (9%)
 • de landbouw moet meer ruimte geven aan natuur (minder intensieve veeteelt, meer water en groen) (40%)

We beschermen de natuur door

 • bij de bouw rekening te houden met bestaande en nieuwe natuur. Ook als dat minder ruimte geeft voor bedrijfsterreinen en woningen. (74%)
 • minder intensieve veeteelt te bedrijven (26%)

Sociaal en gezond

Onze leefomgeving heeft invloed op onze gezondheid en hoe we samenleven in Ede. Denk bijvoorbeeld aan schone lucht, ruimte voor sport, ontmoeten en recreatie.

Ontmoetingsplekken (buurthuis, kerk, bibliotheek, sportkantine, etc.) in stad en dorp

 • vind ik belangrijk voor mezelf (25%)
 • vind ik vooral voor mijn naasten en anderen belangrijk (50%)
 • vind ik vooral belangrijk voor de zelfredzaamheid van senioren (25%)

Voor sporten en bewegen kies ik:

 • wandelen of fietsen in de directe woonomgeving (76%)
 • sporten op een sportpark met meerdere sportfuncties (6%)
 • sporten in club of vereniging of in groepsverband (19%)

Stimuleren van de verkoop van gezond voedsel, duurzaam geproduceerd in onze regio

 • is belangrijk: om mensen te helpen gezondere keuzes te laten maken (75%)
 • is niet belangrijk: mensen zijn zelf verantwoordelijk voor wat ze willen eten/drinken (25%)

Om de lucht schoner te maken, gaan we

 • het stoken van hout in open haarden en houtkachels verminderen (46%)
 • de intensieve veehouderij verminderen (54%)

Woningen en voorzieningen

Onze bevolking groeit en dus zijn meer mensen op zoek naar een betaalbaar huis in een fijne buurt. Ook maken meer mensen gebruik van winkels,

sportvelden en andere voorzieningen. Hoe en waar we nieuwe woningen bouwen, heeft veel invloed op onze leefomgeving. Hoe zorgen we dat het fijn wonen blijft in de gemeente Ede?

Om nieuwe woningen te kunnen bouwen en tegelijk de natuur te beschermen, gaan we:

 • compact bouwen in de bebouwde kom van stad en dorpen met meer hoogbouw waardoor er meer ruimte is voor openbaar groen en voorzieningen (58%)
 • nieuwe wijken in het buitengebied bouwen, en woningbouw en natuurbescherming combineren (42%)

Ik kies voor

 • goedkopere woningen bouwen voor starters/sociale huur (80%)
 • vrijstaande koopwoningen bouwen (20%)

Ik kies voor seniorenwoningen

 • kleinschalig in eigen wijk met minder voorzieningen (32%)
 • op een centrale plek in dorp of de stad met andere senioren en meer voorzieningen (68%)

Ik kies voor voorzieningen

 • in mijn directe woonomgeving zijn voorzieningen (scholen, winkels, buurthuis, sportvelden) (67%)
 • ik ben bereid om langer onderweg te zijn naar de voorzieningen als dat betekent dat er meer woningen gebouwd kunnen worden. (33%)

Economie, landbouw en recreatie

Ede is van oudsher een ondernemende gemeente met veel grote en kleine bedrijven. Die zijn vaak gevestigd op bedrijventerreinen, maar ook in de kleinere kernen en het buitengebied. Het aantal agrarische bedrijven in de gemeente Ede neemt in aantal af. Onze toeristische sector groeit. Dat heeft allemaal invloed op onze leefomgeving.

Voor de werkgelegenheid in de regio is het vooral belangrijk dat

 • we nieuwe bedrijventerreinen kunnen bouwen (18%)
 • we ons richten op innovatie in de landbouw en voedingssector (82%)

Nieuwe bedrijven moeten zich vestigen:

 • bij elkaar op bedrijventerreinen (68%)
 • verspreid in dorp en stad (22%)
 • we moeten nieuwe bedrijventerreinen blijven bouwen zodat er voldoende werkgelegenheid is (10%)

Ik kies bij de vestiging van bedrijven ervoor om:

 • grote bedrijven te stimuleren naar Ede te komen (13%)
 • (kleine) ondernemers uit Ede te ondersteunen (87%)

Landbouwgrond die vrij komt, moet

 • landbouwgrond blijven (36%)
 • natuur worden (41%)
 • voor duurzame energie beschikbaar komen (10%)
 • voor woningbouw beschikbaar komen (13%)

Recreatie op de Veluwe moeten we vooral stimuleren

 • door het gebied beter bereikbaar te maken (17%)
 • door de nadruk te leggen op duurzaam toerisme (83%)

Energie

De gemeente Ede wil uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn. Dit betekent dat we in 2050 alle energie die we in Ede nodig hebben ook op ons eigen

grondgebied opwekken, via wind, zon, waterstof en biomassa. Windmolens en zonnevelden moeten ergens in ons landschap een plek krijgen.

Wat vindt u belangrijker?

 • eigen voedsel produceren in de regio (73%)
 • eigen energie opwekken in de regio (27%)

Om duurzame energie op te wekken, zie ik liever

 • windmolens langs de snelweg (81%)
 • grote zonnevelden rondom Ede-stad en dorpen (19%)

Mobiliteit

Ede groeit, dus steeds meer mensen reizen met auto, fiets en openbaar vervoer. Er liggen mooie fietsroutes voor toeristen en voor forenzen. Hoe zorgen we dat we de komende 20 jaar bereikbaar blijven en ruimte geven aan fietser, voetganger, automobilist en openbaar vervoer?

Ede groeit: om bereikbaar te blijven, moeten we vooral investeren in

 • (auto)wegen en goede parkeervoorzieningen (26%)
 • comfortabele fietsroutes, een goede bereikbaarheid voor voetgangers en toegankelijk openbaar vervoer (74%)

De straat is er:

 • om te spelen en te verblijven (59%)
 • om doorheen te rijden en te parkeren (41%)

Auto's:

 • mogen binnen de bebouwde kom max. 30 km/h, waar auto’s en fietsen op dezelfde rijbaan zitten (74%)
 • mogen harder rijden voor een betere bereikbaarheid en doorstroom (26%)

De bus:

 • rijdt een langere route, komt op meer plekken in de wijken en dorpen en daardoor is de reistijd langer (59%)
 • rijdt rechtstreeks tussen belangrijke punten, komt op minder plekken in de wijken en dorpen en daardoor is de reistijd korter (41%)

Identiteit en herkenbaarheid

Alle ontwikkelingen van woningbouw, duurzame energie, veranderende landbouw, vergrijzende inwoners hebben invloed op onze leefomgeving en op het landschap. Hoe willen we dat de dorpen, ons buitengebied en Ede stad er in 2040 uitzien?

De dorpen van Ede blijven herkenbaar doordat:

 • ze niet aan elkaar vastgroeien (36%)
 • het dorpse karakter behouden blijft (64%)

Het agrarisch buitengebied wordt aantrekkelijker door:

 • de aanleg van grote bossen en plassen (33%)
 • boeren die het landschap beheren (43%)
 • het tegengaan van meer bebouwing (24%)

Wat vindt u belangrijker?

 • Een stad en dorpen waar wonen, werken en voorzieningen dicht bij elkaar in de buurt staan, met daarbuiten volop ruimte voor groen en landbouw in de gemeente. (93,5%)
 • Een grote stad en vitale dorpen met volop ruimte voor woningen en bedrijven (6,5%)

Algemene vraag over de thema’s

De ruimte in Ede is beperkt. Als u zou moeten kiezen, welke thema's vindt u dan belangrijk, en welke wat minder?

Welk thema vindt u het belangrijkst?

Klik op het grijze tekstvak "Selecteer items om te rangschikken" om de thema's in uw volgorde te zetten. Selecteer als eerste het belangrijkste thema en daarna de thema's die u minder belangrijk vindt. Als laatste het thema dat u het minst belangrijk vindt.

Natuur en groen wordt het vaakst door de respondenten aangevinkt als belangrijkste thema (45%), gevolgd door  Economie, landbouw en recreatie (18%)  en Woningen en voorzieningen (17%).

Het thema Sociaal en Gezond wordt door 29% van de respondenten aangevinkt als twee na belangrijkste, gevolgd door Woningen en voorzieningen (20%) en Natuur en groen (20%).

Algemene Vragen

Tot slot volgen nog enkele algemene vragen

Heeft u de online informatiebijeenkomst van 20 januari bekeken?

 • Ja, helemaal (14,8%)
 • Ja, een stukje (9,5%)
 • Nee, maar ik ga deze nog wel bekijken (30,4%)
 • Nee (45,3%)

U heeft aangegeven dat u de online informatie-bijeenkomst van 20 januari helemaal of een stukje heeft bekeken. Wat vond u van de bijeenkomst?

 • Goed (52,6%)
 • Matig (46,8%)
 • Slecht (0,6%)

Kunt u uw antwoord toelichten?

154 respondenten hebben toelichting gegeven

De gemeente Ede wil inwoners betrekken bij de Omgevingsvisie. Hoe wilt u in het vervolg geïnformeerd worden? U kunt meerdere antwoorden kiezen.

 • Via informatiebijeenkomsten (28%)
 • Via bewonersbrieven (32%)
 • Via een digitale nieuwsbrief per e-mail (48%)
 • Via sociale media van de gemeente (41%)
 • Via www.ede.nl (23%)
 • Via berichten in Ede-Stad (45%)
 • Ik wil niet geïnformeerd worden (1%)
 • Weet ik niet / geen mening (3%)
 • Anders, namelijk: (2%)
 • 15 respondenten hebben een toelichting gegeven bij hun antwoord "Anders, namelijk".
 • 304 respondenten hebben hun e-mail adres ingevuld

Hoe wilt u het liefst meepraten over de Omgevingsvisie? U kunt meerdere antwoorden kiezen.

 • Door een e-mail te sturen naar de gemeente (32%)
 • Via een discussieforum op een website (25%)
 • Via een online-bijeenkomst (33%)
 • Ik wil niet meepraten (10%)
 • Weet ik niet / geen mening (24%)
 • Anders, namelijk (9%)
 • 54 respondenten hebben een toelichting gegeven bij hun antwoord "Anders, namelijk".

In welke leeftijdsklasse zit u?

 • Jonger dan 18 jaar (0,5%)
 • 18 t/m 29 jaar (14,7%)
 • 30 t/m 49 jaar (43,2%)
 • 50 t/m 64 jaar (30,1%)
 • 65 t/m 74 jaar (9,5%)
 • 75 jaar en ouder (2,1%)

In welke wijk of welk dorp woont u?

 • Ede-Oost (16,2%)
 • Ede-West (7,0%)
 • Ede-Veldhuizen (7,3%)
 • Kernhem (4,8%)
 • Veluwse Poort (2,2%)
 • Ede-Zuid (14,4%)
 • Maandereng (4,7%)
 • Rietkampen (3,1%)
 • Bedrijventerrein (0,2%)
 • Buitengebied Ede-Stad (5,8%)
 • Bennekom (10,1%)
 • Lunteren (12,0%)
 • Ederveen (3,1%)
 • De Klomp (0,2%)
 • Harskamp (3,1%)
 • Wekerom (2,2%)
 • Otterlo (2,5%)
 • Ik woon niet in gemeente Ede (1,1%)

Wat is de samenstelling van uw huishouden?

 • Eenpersoonshuishouden (11%)
 • Paar zonder kinderen (20%)
 • Samenwonend (gehuwd of ongehuwd) zonder thuiswonend(e) kind(eren) (16%)
 • Samenwonend (gehuwd of ongehuwd) met thuiswonend(e) kind(eren) (49%)
 • Anders, namelijk ... (4%)
 • 26 respondenten hebben een toelichting gegeven bij hun antwoord "Anders, namelijk".

Vul hier uw postcode in

Graag postcode invullen als volgt: vier cijfers van uw postcode gevolgd door en spatie en dan de twee hoofdletters van uw postcode (invulvoorbeeld: 1234 AA)

605 respondenten hebben hun postcode ingevuld.

Heeft u nog opmerkingen of vragen?

634 respondenten die een opmerking of vraag hebben aangegeven.

Verdeling respondenten

uitkomst online peiling     Leeftijdsverdeling - Ede (2020)  
Jonger dan 18 jaar 0,5%   Jonger dan 18 jaar 22%
18 t/m 29 jaar 15%   18 t/m 29 jaar 16%
30 t/m 49 jaar 43%   30 t/m 49 jaar 24%
50 t/m 64 jaar 30%   50 t/m 64 jaar 20%
65 t/m 74 jaar 9%   65 t/m 74 jaar 10%
75 jaar en ouder 2%   75 jaar en ouder 8%
uitkomst online peiling     huishoudensverdeling - Ede (2020)  
Eenpersoonshuishouden 11%   Eenpersoonshuishouden 34%
Paar zonder kinderen 20%   Huishoudens zonder kinderen 30%
Samenwonend (gehuwd of ongehuwd) zonder thuiswonend(e) kind(eren) 16%   Huishoudens met kinderen 35%
Samenwonend (gehuwd of ongehuwd) met thuiswonend(e) kind(eren) 49%      
Anders, namelijk ... 4%      
uitkomst online peiling     wijkverdeling - Ede (2020)  
Ede-Oost 16%   Ede-Oost 8%
Ede-West 7%   Ede-West 13%
Ede-Veldhuizen 7%   Ede-Veldhuizen 12%
Kernhem 5%   Kernhem 5%
Veluwse Poort 2%   Veluwse Poort 1%
Ede-Zuid 14%   Ede-Zuid 10%
Maandereng 5%   Maandereng 6%
Rietkampen 3%   Rietkampen 7%
Bedrijventerrein 0,2%   Bedrijventerrein 0,2%
Buitengebied Ede-Stad 6%   Buitengebied Ede-Stad 2%
Bennekom 10%   Bennekom 13%
Lunteren 12%   Lunteren 12%
Ederveen 3%   Ederveen 3%
De Klomp 0,2%   De Klomp 0,4%
Harskamp 3%   Harskamp 3%
Wekerom 2%   Wekerom 2%
Otterlo 3%   Otterlo 2%
Ik woon niet in gemeente Ede 1%