Uitkomst enquête 2

In de tweede online peiling vroegen we inwoners wat zij van de strategische keuzes in de concept-Omgevingsvisie vonden. Hiervan hebben 1.180 inwoners gebruik van gemaakt. Lees hier het volledige onderzoeksrapport van deze online peiling. Enkele hoofdlijnen hieruit zijn:

 • Deelnemende inwoners zijn redelijk positief over de concept-Omgevingsvisie; zowel over de afzonderlijke onderwerpen, als over de hele visie, die ze een gemiddeld rapportcijfer van 6,9 geven.
 • Zoals gezegd is inwoners om een reactie op de strategische keuzes gevraagd. Die keuzes hebben we namen gegeven. Inwoners vinden “Leven in gezonde wijken, dorpen en buurtschappen” het belangrijkst, gevolgd door “De natuur als basis en de Veluwe centraal” en “Duurzame mobiliteit en energie. Aan “Compact groei vanuit eigenheid van Ede” wordt prioriteit 4 gegeven en de laagste prioriteit wordt gegeven aan “Werk maken van Foodvalley”.
 • Op hoofdlijnen zien we in de antwoorden van verschillende leeftijdscategorieën geen grote verschillen; bij sommige onderwerpen zien we wel verschillen, bijvoorbeeld: hoe ouder men is, hoe belangrijker men het vindt dat de dorpen bouwen voor eigen behoefte en behoud van voorzieningen.
 • Op gebiedsniveau is er op hoofdlijnen ook overeenstemming, maar zijn er ook treffende verschillen. Zo is het behoud van voorzieningen in de dorpen veel belangrijker voor dorpsbewoners dan voor inwoners uit Ede-Stad. Ook “Natuur is leidend, dus natuur-inclusief, klimaatrobuust, circulair handelen” en “kiezen voor natuur-inclusieve landbouw” scoort hoger in Ede-stad en Bennekom dan elders in de gemeente.
 • Er zijn vijf onderwerpen, waarbij meer dan 20% het oneens of zeer oneens met de keuze:
  1. Aan zuidkant van Foodvalley bouwen voor de (boven)regionale behoefte (31% oneens/zeer oneens).
  2. Auto doet een stapje terug in Ede-stad om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren (24%).
  3. Energiecorridors (windmolens/zonnevelden) langs snelwegen A12/A30 en op bedrijfsterreinen (21%).
  4. In wijken en dorpen bouwen in meer lagen om groen te behouden en toe te voegen (22%).
  5. Compacte groei en een Ede-stad met hoogbouw (20%).

In de open antwoorden wordt soms aangevoerd dat de peiling stuurt op een positieve uitkomst, omdat er geen keuze uit alternatieven gemaakt kan worden. Uiteraard is het sturen op een uitkomst niet de opzet van de peiling. Daarentegen is het doel om van onze inwoners te horen of zij het eens/oneens zijn met de strategische keuzes, zoals deze door de gemeenteraad op 1 juli 2021 zijn vastgesteld. Om deze reden leggen wij deze keuzes letterlijk voor. In een eerdere fase hebben inwoners kunnen aangeven welke thema’s en toekomstbeelden zij belangrijk vinden.