Opvang ISK Harskamp

Op deze pagina vindt u meer informatie over de opvang van Afghaanse evacués in Harskamp. Wanneer we nieuwe informatie hebben, delen we dat op deze pagina.

  • De eerste Afghaanse evacués zijn inmiddels in Harskamp gearriveerd. Het gaat hierbij om 550 mensen: medewerkers van de Nederlandse ambassade met hun gezinnen. Zij kwamen op donderdag 7 oktober vanuit Zoutkamp naar Harskamp. 
  • Er zullen in totaal maximaal 750 mensen worden gehuisvest op de kazerne.
  • Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven dat dit zo kort mogelijk is, maar uiterlijk tot 1 november.

Brief aan inwoners Harskamp - Donderdag 28 oktober

Op donderdag 28 oktober ontvingen wij een brief van het Ministerie van  Justitie en Veiligheid. Hierin richten zij zicht ook tot de inwoners van Harskamp. In de brief staat het volgende:

Geacht college, beste bewoners,

Sinds 24 augustus jl. worden in legerplaats Harskamp Afghaanse evacués opgevangen. Begin oktober is het gebruik van deze locatie verlengd tot eind deze maand. Ik ben de bewoners van Harskamp u zeer erkentelijk dat het mogelijk is geweest om de evacués in de gemeente op te vangen. Door het acute tekort aan opvangplekken voor asielzoekers was het niet mogelijk om deze groep elders onder te brengen en Harskamp heeft -samen met Defensie- een echte bijdrage geleverd. Zonder de samenwerking met uw gemeente, vele bewoners en Defensie zou er geen ruimte zijn geweest voor deze groep mensen.

Met u is de afspraak gemaakt dat de opvang van Afghaanse evacués op legerplaats Harskamp tot het eind van deze maand duurt. Wij hechten er allemaal aan om deze afspraak gestand te doen. Gezien de aanhoudende capacitaire krapte bij het COA en de toename van het aantal COVID-besmettingen op andere opvanglocaties, blijkt nu alleen een gefaseerd vertrek mogelijk van Afghaanse evacués uit legerplaats Harskamp. Concreet betekent dat dat vanaf aanstaande maandag het vertrek plaatsvindt van Afghaanse evacués. Een eerste groep vertrekt vanaf dan naar andere opvanglocaties. Tegelijkertijd gebeurt dat op een gefaseerde wijze die uiterlijk 1 december a.s. volledig is afgerond. Dit doet recht aan uw inspanningen en is ook voor de Afghaanse evacués een belangrijke stap om hen adequaat en veilig op te vangen.

Nogmaals wil ik alle betrokkenen zeer hartelijk danken voor de welwillendheid van uw gemeente om mee te helpen bij de ingewikkelde opgave waar we nu voor staan rondom het creëren van voldoende opvangplekken voor asielzoekers.

Hoogachtend,

J.W. Beaujean

directeur-generaal Migratie