Visie en Beleid

Wij hebben de volgende visie op de zorg voor onze inwoners. Deze gaat uit van eigen kracht en samen aanpakken:

  • Wij maken ons hard voor een sterke en klantgerichte ondersteuning van onze inwoners. De gemeente en maatschappelijk partners werken samen aan een goede sociale omgeving. Zo kunnen ook onze kwetsbare inwoners deelnemen aan de samenleving.
  • De meeste van onze inwoners kunnen meedoen in de maatschappij. Zij worden daarbij eventueel ondersteund door de eigen omgeving.
  • Onze inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor hun deelname aan de maatschappij en het voorzien in de eigen behoeften.
  • Wij bieden een vangnet voor de (kwetsbaarste) inwoners. Dit doen wij in samenwerking met maatschappelijke partners. Waar mogelijk helpen wij mensen weer op weg naar meer eigen regie.
  • Ondersteuning is in principe tijdelijk van aard, maar kan zonodig een langduriger karakter hebben.

Inkoopbeleid Wmo

De invulling van de ondersteuning en begeleiding moet voldoen aan de door de gemeente (in het
inkoopplan nieuwe Wmo 2016) beschreven en met aanbieders besproken transformatiedoelstellingen. Hierbij zijn participatie en zelfredzaamheid van inwoners het doel, is eigen kracht van inwoners en hun omgeving het vertrekpunt. En staan de mogelijkheden van inwoners centraal, werken partijen vraaggericht en resultaatgericht, hebben partijen oog voor de totale context en streven partijen naar ontschotting en vermindering van administratieve lasten.

Bekijk het Inkoopplan nieuwe Wmo 2016 en de Leidraad sociaal domein.

Nieuwe aanvragen

Met een groot aantal professionele organisaties hebben wij contracten afgesloten. Voor toegang tot ondersteuning en begeleiding hebben wij een ingevulde aanvraag van de cliënt nodig voor een maatwerkvoorziening. Wij beoordelen de aanvraag en geven een beschikking af. Met deze beschikking heeft de inwoner toegang tot professionele ondersteuning en begeleiding.

De Gemeente Ede beoordeelt op basis van een ingevulde aanvraag van de cliënt over de toegang tot ondersteuning en begeleiding. Deze procedure geldt altijd voor nieuwe aanvragen.

Privacy

Met alle samenwerking op het gebied van ondersteuning, vinden wij privacy en bescherming van persoonsgegevens uitermate belangrijk. We maken hier duidelijke afspraken over, in de deelovereenkomst maar ook in een aanvullende bewerkersovereenkomst. Persoonlijke cliëntinformatie wordt alleen gedeeld wanneer dit noodzakelijk is en via een beveiligde verbinding gebeurt. Klantgegevens worden nooit per reguliere e-mail verstuurd.