Samenwerken aan een buurt waar het fijn leven is!

Afgelopen maanden hebben we u benaderd om mee te denken over de komende gebiedsagenda’s. In die agenda’s staan de belangrijkste doelen om ervoor te zorgen dat u fijn in uw buurt of dorp kunt leven. Graag praten we u bij over welke stappen we nu nemen. In maart 2023 hebben we de eerste versies van de gebiedsagenda's klaar.

Vervolg gebiedsagenda’s

Wijkteamleden zijn in Ede-Centraal, Ede-Zuid, Veldhuizen, Kernhem en de dorpen met u in gesprek geweest. We zijn met 381 inwoners tijdens koffieochtenden, inloopspreekuren en thematafels in gesprek geweest. Daarnaast organiseerden we bewonersbijeenkomsten in november, waarbij 195 inwoners vertelden over kansen voor leefbaarheid in de wijk/het dorp. Daarnaast hebben maar liefst 621 inwoners de digitale enquête ingevuld.

Op dit moment zijn we druk bezig alle opgehaalde informatie op een rij te zetten. Daarna maken we van deze informatie de doelen waar we aan gaan werken. Als alles volgens planning verloopt, verwachten we in maart de definitieve gebiedsagenda’s aan u te kunnen laten zien.

Uw inbreng en die van andere bewoners gebruiken we om de opgaven en doelen van de gebiedsagenda op te stellen. We onderzoeken de belangrijkste en meest genoemde thema’s en bepalen zo samen met het wijkteam en bewoners waar we de komende jaren aandacht voor vragen. Per gebied bundelen we alle inbreng in een zogenaamd participatieboek. Zo gaat er geen informatie en kennis verloren. Dit participatieboek maken we voor iedereen beschikbaar om te gebruiken. Zowel voor de organisaties die het wijkteam vormen als bewoners(netwerken) die zelf aan de slag willen met acties om de leefbaarheid te verbeteren. Zo zorgen we ervoor dat Gebiedsagenda’s echt producten zijn van en voor bewoners en wijkwerkers samen. Want alleen samen kunnen we de leefbaarheid in uw woonomgeving verbeteren.

Een Gebiedsagenda beschrijft de belangrijkste opgaven en doelen om dit gebied leefbaar te houden. We stellen een Gebiedsagenda op voor de komende vier jaar. De agenda die we nu maken is voor 2023 tot en met 2027. Ieder jaar stelt het Wijkteam een Jaarplan op met acties om te werken aan de doelen uit de Gebiedsagenda. Een leefbare woonomgeving is in ieder geval schoon, heel, veilig en prettig. Maar er kunnen ook andere onderwerpen zijn die invloed kunnen hebben op de kwaliteit van leven in uw woonomgeving. En dit kan per gebied verschillen. 

Samen met u willen we ontdekken waar we mee aan de slag moeten. De Gebiedsagenda is namelijk ook een samenwerkingsagenda voor alle partners in het wijkteam én bewoners. Het geeft richting waar wijkwerkers samen met bewoners(netwerken) de komende periode energie in stoppen.

Voor de periode van 2019 t/m 2023 is er per gebied een gebiedsagenda opgesteld. Deze kunt u bekijken via onderstaande links:

Deze agenda’s gebruikte het wijkteam om ieder jaar een jaarplan te maken.

De Gebiedsagenda’s gaan dus over het op peil houden en verbeteren van de leefbaarheid van Ede. Leefbaarheid is een heel breed begrip. Maar de Gebiedsagenda gaat nadrukkelijk over onderwerpen waar wijkwerkers uit het Wijkteam én bewoners zelf invloed op kunnen uitoefenen. We willen dus ook duidelijk zijn waarover we het in dit proces niet met elkaar hebben. Bijvoorbeeld omdat dit een plek heeft in andere trajecten of beleid. Denk aan:

  • Meldingen of klachten waarvan u wilt dat deze direct opgepakt worden. U kunt hier uw melding doorgeven.
  • De stikstofproblematiek en de gevolgen voor individuele bedrijven en personen.
  • De energietransitie of warmtetransitie en de aanpak voor huiseigenaren. Dit wordt is onderdeel van de Transitievisie Warmte en de Wijkuitvoeringsplannen die hier in een latere fase uit voortkomen. 
  • Het aantal en type woningen dat in de toekomst gebouwd moet worden. Dit heeft onder andere een plek in de Omgevingsvisie Ede 2040.
  • Het aanbod van (commerciële) winkels en bedrijven.