Begroting 2022 - 2025

“Het maken van een begroting in een onzekere periode is niet makkelijk. Wat is het financiële effect van de corona pandemie op de inkomsten en uitgaven van de gemeente Ede? Hoelang krijgen we extra geld voor jeugdzorg van het Rijk? Wat is het effect van de landelijke politieke ontwikkelingen op onze begroting? Het zijn allemaal vraagstukken waar we als gemeente Ede weinig tot geen invloed op hebben. Daarom is het belangrijk te kijken naar de zaken waar we wel invloed op hebben en waar we als gemeente op willen inzetten. In deze begroting is te zien dat Ede de komende jaren de zaken financieel op orde heeft. We kunnen blijven investeren in belangrijke onderwerpen als het realiseren van voldoende woningen, het vergroten van de duurzaamheid en het zorgen voor leefbare wijken en dorpen”, aldus wethouder financiën Leon Meijer.

De begroting van de gemeente Ede is goed voor zo’n 400 miljoen euro. Een groot deel van dit bedrag gaat naar de zorg in Ede, denk aan maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. In de programmabegroting 2022 - 2025 geeft de gemeente Ede aan waar zij haar geld nog meer aan uitgeeft. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Vergroten AED netwerk; een AED is een apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Ede zet extra geld in om de overlevingskans bij hartstilstand te vergoten door meer AED’s in Ede op te hangen.  
  • Verbeteren leefbaarheid wijken; de komende tijd wordt extra geld ingezet om te werken aan de leefbaarheid van de wijken Ede Zuid en Veldhuizen.
  • Aanpassingen Klinkenbergerweg; er is geld gereserveerd voor aanpassingen aan de Klinkenbergerweg.

Grote opgaven

Ondanks de goede financiële situatie van Ede moeten we alert blijven. De onzekerheid door de corona effecten en de ontwikkelingen op landelijk gebied kunnen van invloed zijn op de financiële situatie van Ede. Daarnaast zijn er nog meer risico’s en uitdagingen om rekening mee te houden. Denk aan de grote woningbouw opgave die een beroep gaat doen op onze financiën. Maar ook de alsmaar stijgende bouwkosten gaan effect hebben op onze begroting. Kortom; we staan er als gemeente goed voor, maar dat is ook nodig om mogelijke tegenslagen in de toekomst op te vangen.

Mooi resultaat

Deze begroting is de laatste van deze collegeperiode. In het collegeakkoord (2018) stelde het college van B&W zich tot doel om te streven naar een ‘Een duurzaam financieel perspectief waar structurele uitgaven betaald worden uit structurele middelen’. Bijna aan het einde gekomen van de collegeperiode kan gezegd worden dat dit doel bereikt is. Tevens is de afgelopen jaren flink gewerkt aan het wegwerken van forse tekorten in met name het sociaal domein, zonder daarbij concessies te doen aan de kwaliteit.

Wethouder financiën Leon Meijer; “ik ben trots op de manier waarop we met z’n allen; inwoners, bedrijven, instellingen, ambtenaren, ervoor gezorgd hebben dat Ede er financieel goed voor staat. Het was niet altijd makkelijk; er moest bezuinigd worden, er was verandering in beleid, we moesten moeilijke keuzes maken, maar altijd in het belang van Ede. Dat hebben we met elkaar maar mooi gedaan. Ook leuk om te vertellen is dat de lasten voor inwoners in Ede op dit moment historisch laag zijn. De woonlasten voor onze inwoners liggen 15% onder het gemiddelde van Nederland en Ede staat op plek 25 van alle 352 gemeenten als gemeente met de laagste woonlasten.”

Hoe verder?

De begroting is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. In oktober en november bespreekt de gemeenteraad de begroting tijdens de raadsvergadering, zij nemen op 11 november een besluit over de begroting.

Naar overzicht