Ede: Hoofdstad van Foodvalley

Ede gaat de komende jaren groeien, dat is iets wat zeker is. De verwachting is dat we in 2040 ongeveer 150.000 inwoners hebben. Maar met die groei moeten we ook stappen maken in de ontwikkeling van wonen, werken en recreëren. Ede ziet kansen om de ontwikkeling van de stedelijke groei te combineren met de rust van de Veluwe. Maar hiervoor zijn wel investeringen nodig. De belangrijkste vijf ambities voor de komende jaren zijn verwoord in het zogenaamde propositie document: Ede, hoofdstad van Foodvalley. Met dit document doen we een voorstel voor het aangaan van een partnerschap met de provincie Gelderland en uitnodiging naar onze partners gedaan om de groei samen te maken.

Burgemeester René Verhulst: “Tijdens onze laatste ontmoeting in oktober 2022 met de provincie, daagden zij ons uit om onze ambities op papier te zetten en aan te geven wat wij van de provincie nodig hebben om het waar te kunnen maken. Dat staat nu verwoord in dit document, Ede hoofdstad van Foodvalley. Buiten dat het onze ambities weergeeft is het ook een uitnodiging aan partners om met ons samen te werken om Ede en deze regio aantrekkelijk te houden om te wonen en werken.”

Top 5 thema’s

Ede staat voor een aantal grote uitdagingen waarbij we samen met de provincie optrekken. Dit gaat onder andere over het landelijk gebied, de natuur, alsook het aantal woningen wat gebouwd moet worden. Ede zal groeien, maar moet zeer zeker ook leefbaar blijven. Daarom moet er naast het bouwen van woningen ook aandacht zijn voor het voorzieningenniveau op het gebied van werkgelegenheid, sport, recreatie, cultuur en mobiliteit. Bij alle ambities is de centrale vraag geweest: hoe moet Ede in 2040 eruit zien en wat hebben we daarvoor nodig?

 We onderscheiden 5 belangrijke hoofdthema’s:

 1. World Food Center & KennisAs
  Hoewel de verkenningen rondom de toekomst van het World Food Center nog bezig zijn blijft het samen met de KennisAs een grote ambitie. Het Food Innovation District moet, naast wonen, een aantrekkelijke locatie worden voor vernieuwende agrifood bedrijven.
 2. Ede Culturele hotspot
  We willen van Ede een regionale culturele hotspot maken. Het nieuwe ARTBASE Ede is hierbij een belangrijke aanjager, maar ook de ontwikkeling van Astrant en gebouw 120 op de kazerneterreinen dragen hieraan bij.
 3. Open sportpark
  Ede wil een nieuw open sportpark maken dat ook regionaal kan dienen als startpunt voor diverse buitensporten.
 4. Ontvangstlocaties Veluwe
  Om de vele bezoekers van de Veluwe goed te ontvangen maken we onder andere bij de Ginkels Heide en Otterlo zogenaamde ontvangstlocaties. Dit vraagt om investeringen in parkeervoorzieningen en OV-verbindingen.
 5. Bereikbaarheid
  Door de groei van Ede zal er meer verkeer zijn. Om dit in goede banen te leiden zijn investeringen in wegen nodig, verbetering van het fietsnetwerk en wordt gekeken naar duurzame alternatieve vervoersoplossingen.

Uitvoering

Het propositiedocument Ede: Hoofdstad van Foodvalley wordt aangeboden aan de provincie Gelderland. Het waarmaken van de ambities vraagt om forse investeringen. Dit past bij de groei, maar kan Ede niet alleen. De komende tijd worden de voorstellen verder uitgewerkt om uiteindelijk te kunnen komen tot een partnerschap met de provincie.