Integrale aanpak als kans voor herinrichting buurten

In de Zeeheldenbuurt en de Bloemenbuurt wordt de riolering vervangen en de rijbaan en trottoirs vernieuwd. Gelijktijdig met deze werkzaamheden wil de gemeente ook andere opgaven meenemen, zoals meer groen en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het is de wens om deze werkzaamheden zoveel mogelijk op hetzelfde moment te doen, om de overlast te beperken. Ook wil de gemeente dit doen in samenspraak met en afstemming tussen alle betrokken partijen en bewoners. Het college van burgemeester en wethouder is vandaag akkoord gegaan met deze aanpak.

Klimaat

Onderdeel van de nieuwe aanpak is om verder te kijken dan de actuele situatie en zaken mee te nemen die ook belangrijk zijn voor de toekomst. Zo wordt in beide buurten ook de alternatieven voor aardgas onderzocht. Verder is er aandacht voor klimaatadaptatie en vergroening. Bijvoorbeeld door maatregelen te nemen om wateroverlast door extreme regenbuien te beperken en vergroening om hittestress tegen te gaan.   

Veilig en toegankelijk

Inwoners moeten prettig kunnen wonen met aandacht voor veiligheid, toegankelijkheid en mogelijkheid tot ontmoeting. Daarom wordt bij de herinrichting van de wijken met inwoners gezocht naar maatregelen om dit te verbeteren. Bijvoorbeeld door bij de inrichting rekening te houden met de begaanbaarheid en toegankelijkheid voor de voetganger. Verouderde trottoirs worden vervangen en verbeterd.

Nieuwe manier

Wethouder Peter de Pater: “Deze nieuwe manier van denken en werken biedt kansen voor een betere en meer gedragen herinrichting van de buurten. Inwoners weten als de beste wat nodig is. Ook levert deze aanpak ervaring op voor andere buurten die in de toekomst op de schop gaan.”

Kosten

Alleen met extra financiële middelen is het mogelijk om de nieuwe aanpak te laten slagen. Daarom wordt aan de gemeenteraad gevraagd om het benodigde geld beschikbaar te stellen bij de integrale afweging van de Voorjaarsbrief 2023-2026. Deze staat gepland voor juni.

Participatie en communicatie

In de voorgaande periode is intensief contact geweest met inwoners en is meegedacht in verschillende werkgroepen op buurtniveau. Ook zijn externe partijen betrokken zoals Vitens, Liander en het Warmtebedrijf Ede. Zo is een goed beeld ontstaan van de wensen en behoeften vanuit verschillende kanten. Dit wordt, afhankelijk van de besluitvorming in de Meerjarenbeleidsvisie, verder uitgewerkt.