Nieuwe nota over verkeer en parkeren in Ede: reageren t/m 16 november

De gemeente Ede stelt twee nieuwe nota’s op over verkeer en parkeren in Ede. In deze Koersnota Mobiliteit en de Nota Parkeernormen staat hoe de gemeente de komende jaren werkt aan het verbeteren van bijvoorbeeld wegen voor fietsers en auto’s, ruimte voor parkeren en verkeersveiligheid. Op het concept kunnen inwoners van Ede nu reageren. De belangrijkste zaken uit de nota zijn:

Duurzame mobiliteit

De gemeente Ede ligt centraal in het land. De komende jaren blijft Ede groeien, wat gevolgen heeft voor de wegen. Om te voorkomen dat wegen dichtslibben, wordt volop ingezet op lopen en fietsen voor de korte afstanden. Routes worden hiervoor verbeterd, met name ook tussen de kernen in het buitengebied. In nog nieuw te bouwen woonwijken, zoals Kernhem-Noord, wordt nagedacht over verbeteringen van de fietsverbindingen met bestaande wijken.

Ede zet zich in om een goed functionerend openbaar-vervoer systeem te houden en waar mogelijk uit te breiden, bijvoorbeeld met een nieuw station in Ede-West, maar ook een snelle busverbinding naar Wageningen via de nieuwe Rijnlijn. Het goederenvervoer moet duurzamer, door goederen aan de rand van Ede, bijvoorbeeld in de buurt van de A12 en A30, over te dragen naar kleine, schone vrachtwagens, voor de bevoorrading van de verschillende lokale winkelcentra.

Voor het autoverkeer wordt de doorstroming op belangrijke wegen verbeterd, zo wordt onderzocht of het autoverkeer makkelijker kan doorrijden op het kruispunt bij ziekenhuis de Gelderse Vallei. Ook voor een aantal andere drukke wegen wordt bekeken of een brug of onderdoorgang voor fietsers en voetgangers een goed idee is.

Verkeersveiligheid

Onze wegen moeten veilig zijn. Hiervoor willen we onder andere fietsers en voetgangers beter scheiden van gemotoriseerd verkeer op wegen waar de snelheid 50 km per uur is. Op plekken waar dat niet lukt, verlagen we de maximale snelheid tot 30 km per uur. De eerste voorbeelden hiervan zijn de Telefoonweg in Ede en een deel van de Dorpsstraat in Lunteren. Ook zetten we meer in op gedragsverandering om het aantal ongevallen te verminderen die veroorzaakt worden door alcoholgebruik in het verkeer, het overschrijden van snelheidslimieten of ontbrekende verlichting.

Parkeren

Het nieuwe parkeerbeleid moet de bouw van nieuwe woningen makkelijker maken. Ontwikkelaars krijgen meer mogelijkheden om deelauto’s en -(bak)fietsen aan te bieden aan nieuwe bewoners, zodat minder parkeerplaatsen nodig zijn in de openbare ruimte. Parkeerplaatsen in nieuwe wijken worden aan de rand gefaciliteerd. Parkeernormen houden meer rekening mee met het type woningen, zodat het makkelijker wordt om betaalbare woningen in de gemeente te bouwen. In het centrum van Ede wordt ingezet op meer en aantrekkelijker parkeren van auto’s onder de grond en meer (bewaakte) fietsenstallingen. Recreanten die de Veluwe bezoeken, zoals bij Otterlo, parkeren op een nieuwe ontvangstlocatie die tot doel heeft om de parkeeroverlast in de dorpen te vermijden.

Proces

De nota is te vinden op de website van de overheid. Tot en met 16 november as. kan iedereen op de nota reageren. Daarna wordt alle feedback verwerkt. In december wordt de nota vervolgens aangeboden aan het college van B&W en de gemeenteraad die de nota zal bespreken en vaststellen.