Onderzoek afgerond: Besluit Zonneveld Nergena genomen

De ontwikkeling van het Zonneveld Nergena is een aantal keren onderwerp van gesprek geweest in de Edese gemeenteraad. De stemmen staakten op 2 juli over het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen bij de vergunning voor het zonneveld in het buitengebied van Bennekom. Voordat het besluit opnieuw in stemming werd gebracht is besloten eerst juridisch onderzoek te laten verrichten naar de positie en mogelijkheid tot meestemmen van één van de raadsleden. Dit onderzoek is verricht door AKD advocaten uit Amsterdam en is nu afgerond. Belangrijkste conclusie van de onderzoekers is dat de raad juridisch gezien op 2 juli jl. het besluit over Nergena heeft genomen. Hiermee komt er geen zonneveld op deze locatie.

Achtergrond

Op 2 juli 2020 sprak de raad over de zogeheten verklaring van geen bedenkingen die nodig is om een omgevingsvergunning te kunnen verlenen voor het Zonneveld Nergena. De uitkomst van de stemming was 19 stemmen voor en 19 stemmen tegen. Een gemeenteraadslid, dat werkzaam is bij LC Energy de initiatiefnemer van het zonneveld, stemde zoals door hem eerder schriftelijk aangegeven niet mee vanwege het feit dat hij werknemer is bij de initiatiefnemer.

Op 9 juli stond het voorstel opnieuw op de agenda van de gemeenteraad. Daarbij ontstonden vragen over de mogelijkheid van het raadslid om op 9 juli wel mee te stemmen. De gemeenteraad vond, met instemming van het raadslid, dat in verband met de zorgvuldigheid van de besluitvorming en om niet achteraf de kans te lopen een onrechtmatig besluit te hebben genomen, nader onderzoek gedaan moest worden. En wel naar de positie en de mogelijkheid die het raadslid had en heeft om mee te stemmen over dit zonneveld.  AKD advocaten heeft dit juridisch onderzoek nu afgerond.

Uitkomsten onderzoek

Volgens de onderzoekers heeft het betreffende raadslid de juiste keuze gemaakt door niet mee te stemmen tijdens de vergadering van 2 juli. Daarmee was de raad op het moment van stemmen op 2 juli voltallig. Dit betekent dat toen de stemmen op 2 juli staakten het voorstel niet is aangenomen. De gemeenteraad vindt het dus niet wenselijk dat er een zonneveld op Nergena komt.

Daarnaast geeft het rapport aan dat de, toch veelal lastige, juridische interpretaties met betrekking tot integriteit in de beschikbare jurisprudentie goed moeten worden doorleefd. Dit kan worden uitgewerkt in een verordening die zoveel als mogelijk duidelijkheid geeft over regels en helderheid wanneer iemand wel of niet kan meestemmen in verband met een persoonlijk belang. Hier zal de komende maanden uitwerking aan gegeven worden.

Ambitie

Het college van B&W benadrukt dat de ambities met betrekking tot duurzaamheid onverminderd hoog op de agenda staan. De zoektocht naar geschikte locaties voor zonnevelden gaat verder. Dit onderzoek gebeurt op basis van de Wind- en Zonnewijzer, waarin de zoekgebieden zijn aangegeven. Om voldoende duurzame energie op te wekken zijn meerdere zonnevelden nodig.

Op 17 september a.s. wordt de raad voorgesteld de conclusies en aanbevelingen van de onderzoekers over te nemen en vast te stellen. Daarmee wordt het besluit over Nergena bevestigd. De aanvrager kan overigens nog naar de rechter om in beroep te gaan tegen het niet door het college verlenen van de omgevingsvergunning.

Rapport

Het rapport is in te zien via het raadsinformatiesysteem.

Naar overzicht