Onderzoek grondwaterkwaliteit de Belt Wekerom

De gemeente Ede doet regelmatig onderzoek naar de grondwaterkwaliteit rond stortplaats de Belt in Wekerom. Ook dit jaar is er een nieuwe monitoring uitgevoerd. Hierbij is op tien locaties het grondwater bemonsterd en geanalyseerd.

Verbetering grondwaterkwaliteit

De grondwaterkwaliteit is tussen 2018 en 2020 licht verbeterd. De gemeten concentraties in het grondwater zijn stabiel gebleven of afgenomen. Het gaat om concentraties van zware metalen, xyleen, naftaleen, fenantreen, chloride en chloorbenzeen. De gemeente voert deze monitoring om de twee jaar uit.

Milieudelict

Helaas is ook geconstateerd dat bij één van de locaties een benzine-achtige vloeistof in de bemonsteringsput is gegoten. Hierdoor is plaatselijk het grondwater verontreinigd. De gevolgen zijn beperkt gebleven tot het grondwater direct rond de peilbuis. De gemeente ruimt de verontreiniging op. Omdat er vermoedelijk sprake is van opzet en poging tot sabotage doet de gemeente ook aangifte van dit milieudelict bij de politie.  

Rapport

De resultaten van het onderzoek worden gedeeld met de omwonenden van de Belt. Zij hebben regelmatig zorgen geuit over de grondwaterkwaliteit. 

Naar overzicht