Ontwerp-vergunning voor zonneveld Wolfsdijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwerp-omgevingsvergunning voor een zonneveld aan de Wolfsdijk in Ede vastgesteld. Deze vergunning werd op 15 april 2021 door initiatiefnemer NRG2all aangevraagd.

Oppervlak

Het zonneveld bevat 2,8 hectare aan zonnepanelen. Het totale oppervlak van het perceel is groter omdat de zonnepanelen op een goede manier moeten worden ingepast in de omgeving. Het zonneveld wordt voor een periode van 25 jaar gebruikt. Na deze periode moeten alle bouwwerken, zoals zonnepanelen, hekwerken en trafohuisjes binnen drie maanden worden verwijderd. Daarna kunnen de gronden weer agrarisch worden gebruikt. Met het zonneveld kan 4,5 MWp zonne-energie worden opgewekt, goed voor honderden huishoudens.

Energieneutraal

Het zonneveld aan de Wolfsdijk kwam in beeld na de selectieprocedure die de gemeente Ede in 2020 organiseerde. Het plan voldoet aan alle regels die de gemeente voor het realiseren van een zonneveld heeft opgesteld. Het veld draagt bij aan de doelstelling van Ede om in 2050 energieneutraal te zijn, waarbij net zoveel duurzame energie wordt opgewekt als gebruikt.

Omwonenden

De initiatiefnemer van het plan heeft omwonenden en andere belanghebbenden zorgvuldig geïnformeerd over het plan. Ook is, waar mogelijk, rekening gehouden met de wensen van omwonenden en andere belanghebbenden. Zo zijn er afspraken gemaakt over de gewenste landschappelijke inpassing. Ook worden omwonenden door de initiatiefnemer geholpen met het verduurzamen van hun woningen en het plaatsen van zonnepanelen op daken. De initiatiefnemer organiseert binnenkort een bijeenkomst voor omwonenden om hen te informeren over de stand van zaken.

Wethouder Geert Ritsema: ,,Met dit zonneveld komen we weer een mooie stap verder op de weg naar ons doel om energieneutraal te zijn. Ik snap dat mensen zich afvragen waarom we niet meer inzetten op zonnepanelen op daken. Om genoeg duurzame energie op te wekken hebben we echter ook zonnevelden nodig. En windturbines. Zelfs als we alle geschikte daken in Ede volleggen met zonnepanelen wekken we nog steeds te weinig energie op. De kunst is dan om een veld zo goed mogelijk in te passen in het landschap en vooral de omgeving goed te betrekken bij het zonneveld.“

Inzage

De ontwerp-vergunning wordt nu zes weken ter inzage gelegd. Iedereen die dat wil kan zijn mening geven over het plan, door het indienen van een zogenaamde zienswijze. Na de terinzagelegging van zes weken behandelt het college alle zienswijzen. Daarna neemt het college een definitief besluit over de vergunningsaanvraag. Bij het definitieve besluit maakt het college duidelijk hoe het op de zienswijzen heeft gereageerd en hoe dit is meegewogen in de uiteindelijke besluitvorming.

Naar overzicht