Route voor ondergrondse hoogspanningslijn bekend

Boven de kern van Ede loopt vanaf de begin jaren ’20 een 50kV hoogspanningslijn. Al langere tijd is de wens bij bewoners en de gemeenteraad om deze hoogspanningslijn onder de grond te brengen,oftewel te verkabelen.

Het college heeft op dinsdag 12 november ingestemd met de route voor de ondergrondse hoogspanningslijn.

Aanleiding

Boven de kern van Ede loopt vanaf de begin jaren ’20 een 50kV hoogspanningslijn. Al langere tijd is de wens bij bewoners en de gemeenteraad om deze hoogspanningslijn onder de grond te brengen, oftewel te verkabelen.

Vaststellen ondergronds tracé

De gemeente Ede heeft in mei 2019 Liander de opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van de verkabeling van de 50kV hoogspanningslijn. In nauw overleg met de gemeente heeft Liander dit onderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek is een tracé bepaald. Met direct aanwonenden, ondernemers en grondeigenaren wordt één op één contact gelegd zodat er alle ruimte is voor vragen en eventuele zorgen.

Wethouder Hoefsloot: “Het college, de raad en zeker ook inwoners vinden de hoogspanningslijn een doorn in het oog. Ik ben blij met de route zoals deze nu voorligt”.  

Vervolg

Liander en gemeente Ede gaan het komende jaar het voorlopige tracé uitwerken. Hierbij wordt onderzocht waar de kabel exact onder de grond kan; bijvoorbeeld onder de openbare weg of in de groenstrook.

Zodra de exacte locatie van de ondergrondse kabels is uitgewerkt start Liander met de werkzaamheden. De betrokkenen worden hier tijdig van op de hoogte gesteld.

Meer informatie over de hoogspaningslijn lees je hier: https://www.ede.nl/hoogspanning

Naar overzicht