Samen investeren in betaalbare woningbouw, aanpak energiearmoede en duurzaamheid

Dit jaar zijn er nieuwe prestatieafspraken tussen de gemeente Ede, Woonstede, Huurdersbond Ede e.o. en huurdersorganisatie Bennekom gemaakt. Hierin leggen zij vast wat elk van hen bijdraagt aan de betaalbaarheid van wonen en hoe ze samen zorgen voor voldoende geschikte en duurzame woningen in leefbare wijken. Het gaat hierbij om een actualisatie en inkleuring voor het jaar 2022 binnen de afspraken die vorig jaar zijn opgesteld voor de periode 2021-2025.

Vijf thema’s

De afspraken gaan over vijf thema’s. Allereerst is gesproken over de toename van het aantal woningen. Alle geplande nieuwbouw moet bijdragen aan de behoefte binnen de gemeente Ede. Naar verwachting groeit Ede tot 2040 met bijna 11.000 extra huishoudens. Dat is een huishoudengroei van 21,7%. Om dit op te vangen moet hier in de komende periode al actie op ondernomen worden. Daarom heeft Woonstede plannen om komende vier jaar (2022-2025) 895 tot 1119 nieuwe woningen bij te bouwen.

Daarnaast vinden alle betrokken partijen vinden het belangrijk dat de woonlasten (huur inclusief o.a. energielasten) betaalbaar blijven, als eerste voor de lagere inkomens. Gezien de sterk stijgende energieprijzen is energiearmoede nog actueler dan voorgaande jaren. Gemeente en Woonstede trekken samen op bij het bestrijden van energiearmoede. Daarvoor bundelen zij in 2022 budgetten en capaciteitsinzet. Verder investeert Woonstede in het duurzamer maken van haar bestaande sociale huurwoningen. De gemeente Ede wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Hierom moeten er de komende jaren belangrijke stappen worden gezet in de energietransitie.

Ook wonen met zorg is opgenomen in de prestatieafspraken. Alle organisaties onderstrepen het belang van een gemeente waarin ouderen, urgent woningzoekenden en mensen met een beperking prettig en zelfstandig in de wijk kunnen blijven wonen. De uitdaging hierin is iedereen een zo passend mogelijke woonplek te bieden. Tot slot is er aandacht voor investeren in leefbaarheid. Leefbaarheid wordt gezien als een verbindende factor. De organisaties willen bewoners actief betrekken bij ontwikkelingen in hun wijk of complex om zo de leefbaarheid te verbeteren.

Een volledig overzicht en meer informatie over de prestatieafspraken zijn te vinden op www.woonstede.nl.

Fusie Woonstede en Plicht Getrouw

Voorgaande jaren werden er ook prestatieafspraken gemaakt met Plicht Getrouw. Per 31 december 2021 gaan Plicht Getrouw en Woonstede fuseren. Vooruitlopend daarop zijn deze prestatieafspraken opgesteld op basis van het uitgangspunt van een fusiecorporatie. Daar waar Woonstede staat, betreft het alle huurders en woningen van Plicht Getrouw en Woonstede. De huurdersorganisatie van Plicht Getrouw gaat verder onder de naam Huurdersorganisatie Bennekom.

Prestatieafspraken

Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties maken op gelijkwaardige basis afspraken over de volkshuisvestelijke opgave in hun gebied. Deze afspraken worden prestatieafspraken genoemd. De samenwerking tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties is een bouwsteen om tot goede volkshuisvestelijke prestaties te komen op lokaal niveau. De partijen hebben de vrijheid om een lokaal passend proces voor prestatieafspraken in te richten.

Naar overzicht