Archeologische vindplaatsen

De gemeente Ede is rijk aan archeologische vindplaatsen. In totaal zijn er ruim 800 verschillende vindplaatsen bekend, verspreid door de hele gemeente. Op deze plekken zijn in het verleden vondsten door amateurarcheologen gedaan of zijn professionele archeologische onderzoeken of noodopgravingen uitgevoerd.

Archeologische rijksmonumenten

Een deel van de vindplaatsen in Ede, ongeveer 50 terreinen, is landelijk zo bijzonder dat het is beschermd als archeologisch rijksmonument. In deze beschermde terreinen mogen niet zomaar verstoringen in de bodem plaatsvinden. Daarvoor is een vergunning nodig van de Minister van OCW. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Archeologische waarden en verwachtingen

In Ede bevinden zich meer terreinen waarvan we weten dat de vindplaatsen die er zitten heel waardevol zijn. Dit zijn ‘terreinen van archeologische waarde’. Wanneer in terreinen wel archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden, maar niets is aangetroffen, of wanneer nog niet bekend is of de aangetroffen archeologische resten belangrijk zijn, spreken we van ‘onderzoeksgebieden’. Tot slot zijn er grote delen van Ede waar nog vindplaatsen kunnen worden verwacht. Dit zijn de zogenaamde ‘verwachtingszones’.

Ook buiten archeologische Rijksmonumenten kunnen regels gelden ten aanzien van bouw-, sloop- en aanlegactiviteiten ter bescherming van bekende en te verwachten archeologische waarden. Deze regels zijn vastgelegd in bestemmingsplannen.

Overzichtskaart

Alle archeologische vindplaatsen en terreinen zijn ingetekend op de Cultuurhistorische Waardenkaart.