Beleid

Op 5 juli 2012 heeft de gemeenteraad van Ede de beleidsnota 'Archeologie in evenwicht. Archeologienota gemeente Ede 2012-2015' vastgesteld. De gemeente voldoet met deze nota aan alle landelijke wet- en regelgeving op gebied van archeologie. In de nota wordt voor de komende jaren een evenwichtig(er) archeologiebeleid voorgesteld.

De nota bestaat uit een analyse van alle archeologische onderzoek in Ede in de afgelopen 40 jaar. Het belangrijkste doel van het nieuwe beleid is een verantwoording en vermindering van de archeologische onderzoekslast. Het beleid is er op gericht meer vindplaatsen in de grond te behouden, zodat toekomstige generaties ook nog onderzoek kunnen doen. De gemeente wil daarnaast sterker inzetten op vooroverleg en voorlichting aan potentiële bodemverstoorders. In lijn met de erfgoednota (2010) en de cultuurnota (2011) wordt in de nota 'Archeologie in evenwicht' het belang van kennisoverdracht (erfgoededucatie) en van voldoende ruimte en ondersteuning voor vrijwilligers opnieuw bekrachtigd.

Erfgoedverordening (2012)

Eind 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Erfgoedverordening, waarin regels ten aanzien van de kwaliteit van archeologisch onderzoek zijn vastgelegd (hoofdstuk 5). Deze regels zijn belangrijk voor uitvoerders en opdrachtgevers van archeologisch onderzoek binnen de gemeente.

Archeologische waarden- en verwachtingskaart (2012)

Als eerste gemeente in Nederland liet Ede in 1991 een zogenaamde archeologische meldingskaart en potentiekaart opstellen. Inmiddels zijn we 25 jaar verder. De archeologiekaart van de gemeente is een aantal jaren geleden geïntegreerd in de gemeentelijke Cultuurhistorische Waardenkaart.