Weversteeg

De verplaatsing van de sportvelden van SV Otterlo naar de locatie Kastanjelaan biedt mogelijkheden om de huidige locaties aan de Weversteeg en Onderlangs te ontwikkelen voor woningbouw en de mogelijke inpassing van een multifunctionele accommodatie (sporthal, dorphuis en zorgvoorzieningen).

Beschrijving

In onze Woonvisie 2030 staat dat er de komende jaren een flinke behoefte is aan nieuwe woningen. Dat geldt niet alleen voor Ede stad maar ook voor de omliggende dorpen zoals Otterlo. Hier bestaat al langer de wens om met nieuwe woningen te voorzien in die behoefte. Voor starters maar bijvoorbeeld ook voor senioren en andere doorstromers. Hierdoor komt de hele woningmarkt in Otterlo weer in beweging.

De verplaatsing van de sportvelden van SV Otterlo naar de Kastanjelaan biedt mogelijkheden om op de locatie aan de Weversteeg en Onderlangs woningen te bouwen. Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid voor de bouw van een multifunctionele accommodatie (sporthal, dorpshuis en zorgvoorzieningen).

Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Die wijziging bereiden wij op dit moment voor. Een belangrijke eerste stap is de Nota van Uitgangspunten. Daarna volgt een Stedenbouwkundig plan en het ontwerp-bestemmingsplan. Het bestemmingsplan kan naar verwachting in 2017 worden vastgesteld. De plannen bereiden wij in nauw overleg voor met de bewoners en andere belangstellenden.

Milieueffectrapportage

De in te richten gebieden Weversteeg en Onderlangs grenzen voor een deel aan het Natura 2000 gebied De Zanding. Voor het bestemmingsplanbesluit is daarom het doorlopen van een milieueffectrapportage (m.e.r.) procedure verplicht. Mogelijke milieugevolgen, zowel positief als negatief, worden hiermee inzichtelijk gemaakt. Onlangs is er een voortoets uitgevoerd. Deze kunt u vinden onder documenten. De eerste stap in de m.e.r. procedure is het ter inzage leggen van de rapportage. Bekijk de publicatie.

Documenten

Voor de ontwikkeling van het gebied stelden wij een Nota van Uitgangspunten op. Hierin staan de kaders, de uitgangssituatie, de (voorlopige) planning en fasering van de bouw. Op 13 oktober 2016 stelde de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten vast.

Bekijk de vastgestelde Nota van Uitgangspunten. U kunt uw vragen ook stellen bij de informatiebalie Wonen, Bouwen en Milieu. Kijk van tevoren even bij de openingstijden.

Bekijk ook de voortoets Weversteeg en Onderlangs.

Vragen?

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met Melanie Maas, projectleider Weversteeg. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0318) 68 06 88 of stuur een e-mail.