Wat doet de overheid

Bij een grootschalig incident of ramp, zijn verschillende partijen betrokken met allen een eigen verantwoordelijkheid. De partijen werken goed en efficiënt met elkaar samen. Op deze pagina vindt u meer informatie over de belangrijkste partijen.

Gemeenten

Burgemeester en wethouders zijn verplicht zich voor te bereiden op de bestrijding van een ramp of zwaar ongeval. De gemeenten moet dit afstemmen met de buurgemeenten. Daarvoor is in de regio Gelderland-Midden een crisisplan opgesteld. Dit plan wordt minimaal één keer in de vier jaar aangepast. Een burgemeester heeft altijd de leiding tijdens een ramp.

Brandweer

Naast de bekende taken als het bestrijden en voorkomen van brand en het redden van mens en dier uit noodsituaties, speelt de brandweer een grote rol bij rampenbestrijding. De brandweer is belast met de coördinatie van de rampenbestrijding en de voorbereiding daarop. Deze taken worden meestal uitgevoerd door de regionale brandweer. De voorbereiding vindt plaats door oefeningen in samenwerking met gemeenten, GHOR (Geneeskundige Hulpverlening in de Regio) en politie.

Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR)

De GHOR vervult naast politie, brandweer en gemeenten een belangrijke taak in de hulp bij rampen. De belangrijkste taak van de GHOR is het coördineren van geneeskundige hulp bij rampen en ongevallen. In dergelijke hectische situaties moet in een korte tijd veel geregeld worden.

Regionale Ambulancevoorziening

Gedurende de bestrijding van een ramp is de Meldkamer Ambulancezorg spil in de communicatie tussen hulpverleners in de zorg. De benodigde hulpverleners worden ingezet en er gaan ambulances naar het incident. Ziekenhuizen worden gewaarschuwd zodat zij zich kunnen voorbereiden op de behandeling van een groot aantal slachtoffers.

Politie

De politie is verantwoordelijk voor de handhaving van openbare orde en veiligheid. Dit is bij een grootschalig incident of een ramp niet anders. Bij een (dreigende) ramp zorgt de politie onder meer voor evacuatie en verkeerscirculatieplannen.

Gemeenschappelijke meldkamer

De meldkamers van politie, brandweer en ambulancehulpverlening werken in de regio Gelderland-Midden onder één dak zodat de hulpdiensten vanuit één locatie moeilijkheden het hoofd kunnen bieden. Dit scheelt enorm in afstemmingstijd.