Adviezen

De begeleidingsgroep brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van burgemeester en wethouders over onderwerpen die in het Bosbeheerplan staan. Hier leest u meer over de adviezen van de begeleidingsgroep.

Advies recreatieve routes

Gemeente Ede is bezig om de recreatieve routes uit te breiden en aan te passen. Denk aan routes voor wandelaars, mountainbikers, ruiters, hondenliefhebbers. Deze routes moeten zoveel mogelijk van elkaar worden gescheiden: mountainbikes en paarden, maar ook wandelaars en honden zijn bijvoorbeeld niet altijd even handig op hetzelfde pad. Maar: de waarden van de natuur en de cultuurhistorie in onze bossen staan natuurlijk voorop. De Begeleidingsgroep Bosbeheerplan bracht op 2 februari 2018 een advies uit aan B&W over deze materie

Advies Amerikaanse vogelkers (prunus)

In het Bosbeheerplan van de gemeente Ede 2010-2022 wordt de aanpak van Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) als problematisch aangegeven. De Begeleidingsgroep Bosbeheerplan gemeente Ede heeft zich, vanuit haar taakopdracht, hierover een beeld gevormd en brengt u graag het volgende advies uit.

Zienswijze inzake structuurvisie Bennekom 2030

In aansluiting op de inloopavond 8 mei 2017, waaraan onzerzijds Suzette Stumpel deelnam, heeft de Begeleidingsgroep Bosbeheerplan op 14 mei 2017 een zienswijze opgesteld op de gepresenteerde Dorpsvisie Bennekom 2030.

Ongevraagd advies verkoop gronden Otterlo

Naar aanleiding van de voorgenomen verkoop van natuurgebied in Otterlo door Nationaal Park De Hoge Veluwe (het betreft gronden die buiten de rasters van het park liggen), heeft de Begeleidingsgroep Bosbeheerplan op 11 mei 2017 bijgaand ongevraagd advies aan de wethouder gezonden.

Toekomstbestendig Programma Buitengebied

Het 'Toekomstbestendig Programma Buitengebied Gemeente Ede is het vierde advies van de begeleidingsgroep bosbeheerplan 2010-2022. Dit document van 4 november 2015 is opgesteld op verzoek van wethouder mevrouw D.W. Vreugdenhil. In de pdf bij punt 7 staan de adviezen van de bosbeheergroep voor de verdere ontwikkeling van het buitengebied.

Gedenkbos

De begeleidingsgroep vormde zich een beeld over een gedenkbos in de gemeente Ede. Dit gedenkbos is bedoeld voor het herdenken van overleden personen. Ons advies om eerst onderzoek te doen naar de behoefte aan gedenkbomen onder de inwoners is overgenomen en uitgevoerd. De begeleidingsgroep adviseerde daarvoor de plek van de oude hoogspanningskabel in het Edese Bos achter de begraafplaats te gebruiken. Gedacht kan worden aan een gedenklaan met bomen die in de omgeving passen, bij voorkeur beuken. De uitvoering kan worden gerealiseerd door een nog op te richten stichting. Daardoor zijn de kosten gelijk aan de verwachte opbrengst. Er is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Ede. De resultaten hiervan leest u in de documenten hieronder.

Speelbos

De begeleidingsgroep verdiepte zich in de mogelijkheid voor één of meer speelbossen in de gemeente Ede. Het advies is om op een aantal plekken in de buurt van ingangen van de Edese bossen ruimte te maken voor een speelbos. Maar zonder er speeltoestellen of dergelijke te plaatsen. De bedoeling is dat kinderen en jongeren er vrij kunnen spelen, onder meer klimmen in bomen, hutten bouwen, verstoppertje spelen en andere vormen van vrij spel. De begeleidingsgroep heeft voorgesteld Edese inwoners en speciaal de (school)kinderen goed mee te laten denken over de uitvoering. Het advies is nog in behandeling.

Zanddijk Zuid Ginkel

De gemeente was van plan om zand dat niet thuishoort in dit gebied te storten in een Natura 2000 omgeving. Met die zanddijk wilde de gemeente het fietspad bij de Ginkelse heide verleggen. De begeleidingsgroep heeft het college geadviseerd helemaal af te zien van dit plan. Volgens de begeleidingsgroep kon het vraagstuk van waterafvoer op het zandpad en het fietspad ook anders worden gerealiseerd. Namelijk zonder dat in dat kwetsbare landschap zo’n grote hoeveelheid gebiedsvreemd, humusrijk zand werd aangebracht. Dit zand zou de bestaande situatie van natuur, cultuur en recreatie ingrijpend verstoren. De gemeente heeft het advies opgevolgd. Inmiddels is het gestorte zand afgevoerd. Ook zijn er in goed overleg maatregelen getroffen, die het bestaande heidelandschap en de karakteristieke schaapskooi beter tot hun recht laten komen.