Flora en Fauna

In ons bosbeheer zijn planten en dieren, ook wel flora en fauna genoemd, heel belangrijk. Bij werkzaamheden houden we rekening met de planten en dieren die er leven. Daarom voeren we veel werkzaamheden uit buiten het broedseizoen van vogels. Een voorbeeld is het kappen van bomen.

Onderzoek

Wij voeren natuuronderzoeken uit in bos- en natuurgebieden. Na de onderzoeken weten we welke dieren en planten in onze bossen leven. Daardoor kunnen we heel goed rekening houden met de behoeftes van de voorkomende soorten. We voeren onderzoek uit naar onder meer broedvogels, kikkers, boommarters, bosmieren, reptielen, libellen en vlinders.

Bomen kappen

De broedvogels worden jaarlijks in één bosgebied geïnventariseerd. Dit is altijd het gebied waar in de winter daarna bomen worden gekapt. We houden rekening met de gevonden vogelsoorten bij het bepalen van welke bomen gekapt worden. Tijdens de inventarisatie worden de leefgebieden van vrijwel alle vogelsoorten in kaart gebracht. Hieruit volgen handige kaarten waarop de leefgebieden per vogelsoort staan aangegeven. Hiernaast ziet u bijvoorbeeld een kaart van de zwartkop.

Wildbeheer

Omdat dieren die in het wild leven beschermd zijn, mag er niet zomaar op worden gejaagd. De regels hierover staan in de Flora- en Faunawet. In de gemeente Ede voeren faunabeheerders van de vereniging Natuurmonumenten en gemeente Ede het wildbeheer uit. Dat doen zij samen met de wildbeheereenheid. Politie en boswachters controleren of zij zich aan de regels houden.