Natuurwetgeving

Ede heeft veel natuurgebieden en bijzondere diersoorten. Een deel van deze gebieden en diersoorten wordt beschermd door natuurwetgeving, omdat ze zo bijzonder zijn. We kennen de wet Natuurbescherming en het beleidskader van Gelderse Natuur Netwerk (GNN) in de omgevingsvisie. De wet Natuurbescherming vervangt de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet per 1 januari 2017. Natuurlijk moeten wij ons houden aan deze wetten. Alle ruimtelijke ontwikkelingen worden daarom getoetst aan deze wet- en regelgeving.

Toetsen aan natuurwetgeving

Het aanleggen van een weg of het slopen van gebouwen kan schadelijk zijn voor beschermde natuur. Er zijn twee manieren om te kijken of een project aan de natuurwetgeving voldoet:

Quickscan Ecologie

Dit onderzoek wordt bijna altijd als eerst uitgevoerd. Het onderzoek bepaalt de mogelijke schade aan beschermde gebieden of soorten. De uitkomst bepaalt of er een natuurtoets moet worden uitgevoerd. Als het zeker is dat een project schade geeft kan de quickscan worden overgeslagen. Er wordt direct een natuurtoets gedaan.

Natuurtoets

Met de natuurtoets brengen we de effecten op de natuur in kaart. We kijken hoe schade aan beschermde natuur kan worden beperkt of gecompenseerd. Het resultaat van de natuurtoets wordt opgenomen in een rapport. Hierin staat ook de manier waarop het onderzoek is uitgevoerd beschreven. Een erkend ecologisch adviesbureau voert de natuurtoets uit. Blijkt uit de toets dat er negatieve effecten zijn? Dan moet een ontheffing of vergunning wet Natuurbescherming worden aangevraagd. Het bevoegde gezag voor deze wetgeving is de Provincie Gelderland.

Meer informatie