Taken

Er wordt gecontroleerd of jongeren zich houden aan de leerplicht. Daarbij hebben de leerplichtambtenaar, de schooldirecteur en de ouders of verzorgers een taak.

Taak leerplichtambtenaar

Een leerplichtambtenaar houdt toezicht of jongeren die leerplichtig of kwalificatieplichtig zijn, ingeschreven staan bij een school en die school regelmatig bezoeken. Als dit niet het geval is, zal hij een brief sturen naar de ouders, eventueel gevolgd door een huisbezoek.
Als de leerplichtambtenaar verzuim heeft geconstateerd, zal hij met de jongere en/of ouders in gesprek gaan. Daarbij wordt ook gesproken over de situatie thuis en of er bij eventuele problemen hulp nodig is. Tevens worden er afspraken gemaakt om weer terug te gaan naar school.
In een aantal gevallen wordt een HALT afdoening, een proces-verbaal (PV) opgemaakt of - in een uiterst geval - een Last Onder Dwangsom (LOD) opgelegd: als er bijvoorbeeld sprake is van absoluut verzuim, langdurig ongeoorloofd verzuim of als de ouders zich niet aan de gemaakte afspraken houden.

Taak schooldirecteur

Bent u schooldirecteur en vermoedt u dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim? Dan meldt u dit met het formulier 'Kennisgeving vermoedelijk ongeoorloofd verzuim'.

Hebben ouders een aanvraag tot vrijstelling ingediend? Dan kunt u onderstaand formulier gebruiken om uw beslissing te geven.

Taak ouder(s) of verzorger(s)

In heel enkele gevallen kan uw kind een vrije dag krijgen. Dit kunt u met onderstaand formulier bij de directeur van de school aanvragen. Vrij krijgen kan alleen met toestemming van de schooldirecteur. Een aanvraag moet zo spoedig mogelijk bij de directeur van de school worden aangevraagd. De directeur moet zich bij dit besluit houden aan de regels van de Leerplichtwet.