Veelgestelde vragen

Show all / Hide all

Met wie kan ik over verlof of extra verlof spreken?

Spreek met de directeur van de school als het gaat om verlof van tien dagen of korter. In andere gevallen neemt u contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente waar uw kind woont. De leerplichtambtenaar neemt pas een besluit over verlof als hij de directeur heeft gesproken.

Wanneer hebben leerlingen vrij of extra verlof?

 • Leerlingen hebben alleen vrij in de door de school vastgestelde schoolvakanties. 
 • In sommige situaties kan een leerling extra verlof krijgen. Bijvoorbeeld bij:

  • een verhuizing (ten hoogste één dag);
  • wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
  • een viering van een 12½, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum of viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad voor één dag;
  • voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad (één of ten hoogste twee dagen als het huwelijk in Nederland plaatsvindt, voor een huwelijk in het buitenland gelden maximaal vijf dagen);
  • ernstige ziekte of overlijden van ouder(s)/verzorger(s) of bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad. Het aantal dagen wordt in overleg met de directeur van de school bepaald;
  • zogenoemde `andere gewichtige omstandigheden`. Dit zijn omstandigheden die óf onverwachts zijn óf buiten de wil van de ouders zijn gelegen.

Mag ik buiten de schoolvakantie met mijn kinderen op vakantie gaan?

U mag niet weggaan met uw leerplichtige kinderen buiten de schoolvakanties.

Er is één uitzondering: als de aard van uw beroep het onmogelijk maakt om in de schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit kan bijvoorbeeld als één van de ouders seizoensgebonden arbeid verricht. Er kan dan 'extra verlof' worden verleend. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • het verlof moet minstens zes weken van te voren worden aangevraagd bij de directeur van de school.
 • er moet een werkgeversverklaring worden overhandigd aan de schooldirecteur bij het indienen van de aanvraag.
 • het verlof mag maar één keer per jaar worden verleend voor maximaal tien aaneengesloten schooldagen.
 • het verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar.

Wat is ongeoorloofd verzuim?

Op ongeoorloofd verzuim rond vakanties, zogenaamd `luxe-verzuim`, wordt streng toezicht gehouden, want een gezamenlijke start en afsluiting van het schooljaar zijn belangrijk voor de leerlingen en voor de school. Helaas komt het voor dat een leerling of gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school terug kan komen. Om misverstanden te voorkomen is het belangrijk om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen. Deze verklaring moet dan vertaald zijn in het Nederlands door een beëdigd vertaler.

Wij gaan op wereldreis, mag ons kind mee?

 • Nee, als uw kind leerplichtig is dan moet het elke dag naar school als het geen vakantie is. Een wereldreis is voor de Leerplichtwet geen reden om verlof of vrijstelling van de leerplicht te geven. Als u een onderwijsbevoegdheid heeft en uw kind tijdens het verlof les wilt geven, is dat geen geldige reden om wel verlof te krijgen. Dit geldt ook voor scholen die hun leerlingen werk willen meegeven of als u uw kind inschrijft bij de Stichting Ivio-Wereldschool. De Stichting Ivio-Wereldschool is geen school volgens de Leerplichtwet.
 • Ja, het is wettelijk mogelijk maar praktisch bijna onmogelijk. Behalve als u voor langere tijd op één plaats in het buitenland verblijft. Als uw kind meegaat naar het buitenland, moet u uw kind daar inschrijven op een school. U maakt vóór het vertrek afspraken met de leerplichtambtenaar over inschrijving en schoolbezoek. Het bewijs van inschrijving geeft u aan de leerplichtambtenaar. Voor een wereldreis zal dit om meerdere scholen gaan.

Is mijn kind leerplichtig als we in het buitenland verblijven?

Als uw kind staat ingeschreven als inwoner van een Nederlandse gemeente, is uw kind leerplichtig. Het maakt dan niet uit of uw kind in het buitenland verblijft. De leerplicht geldt niet voor Nederlandse kinderen die in het buitenland wonen en niet staan ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. 

Bij wie kan ik vrijstelling van de leerplicht aanvragen?

Als uw kind in het buitenland verblijft, maar ingeschreven staat bij een gemeente in Nederland, moet u voor uw kind ieder jaar opnieuw vrijstelling van de leerplicht aanvragen. Dit doet u bij de leerplichtambtenaar van de gemeente in Nederland waar uw kind staat ingeschreven. U heeft hiervoor een verklaring nodig van het hoofd van de buitenlandse school. In de verklaring moet staan dat uw kind op de buitenlandse school staat ingeschreven en deze regelmatig bezoekt. De verklaring mag in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. U kunt het document ook door een erkend vertaalbureau in het Nederlands laten vertalen. 

Waar kan ik bezwaar maken als mijn verzoek tot verlof is afgewezen?

Dat is afhankelijk van waar u bezwaar tegen aan wilt tekenen. Tegen een besluit van een schooldirecteur, bijvoorbeeld over vrijstelling van schoolbezoek, kan bij hem bezwaar worden gemaakt. Bij afwijzing van het bezwaar kunt u in beroep gaan bij de rechtbank, sector bestuursrecht. Een klacht over een leerplichtambtenaar kunt u indienen bij de gemeente waar deze persoon werkzaam is. Zie het product Klacht tegen ambtelijk of gemeentelijk optreden. 

Mag een basisschool mijn kind schorsen?

Een basisschool mag uw kind schorsen. Dit houdt in dat uw kind tijdelijk geen toegang heeft tot de school of tot bepaalde lessen. Het schoolbestuur van de basisschool kan zelf bepalen wanneer het uw kind schorst. Voordat een leerling wordt geschorst, moet het schoolbestuur eerst naar uw verhaal en naar dat van de school luisteren. In de Wet op het primair onderwijs is niets geregeld over schorsing. Dit geldt ook voor scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo). Veel scholen hebben een speciaal protocol of reglement voor belonen en straffen; dat kunt u nalezen in de schoolgids. 

Waar kan ik bezwaar maken tegen de schorsing van mijn kind?

 • Klacht of bezwaar tegen schorsing van openbare basisschool

  Een klacht dient u in bij het schoolbestuur, de schoolleiding of bij de onafhankelijke klachtencommissie waarbij de school moet zijn aangesloten. U vindt het adres van de klachtencommissie in de schoolgids. De klachtencommissie geeft advies aan het schoolbestuur. AIs de basisschool het niet eens is met uw klacht, kunt u naar de bestuursrechter. U moet dan wel eerst een bezwaarschrift indienen bij het schoolbestuur.

 • Klacht tegen schorsing van bijzondere basisschool

  Als uw kind op een bijzondere school (zoals een rooms-katholieke, protestants-christelijke of islamitische school) zit, kunt u een klacht indienen tegen de beslissing uw kind te schorsen. U dient de klacht in bij de schoolleiding, het schoolbestuur of bij de onafhankelijke klachtencommissie. Het adres van de klachtencommissie vindt u in de schoolgids. Het is op bijzondere scholen niet mogelijk een bezwaarschrift in te dienen of in beroep te gaan.

U kunt meer informatie lezen op de website van de Rijksoverheid of raadpleeg de schoolgids. 

Wat kan ik doen als ik een klacht of conflict heb met de school van mijn kind?

 • Neem in eerste instantie contact op met school zelf, bijvoorbeeld de mentor, studieloopbaanadviseur of de directeur.
 • Elke school heeft een klachtencommissie; daar kunt u uw klacht melden. Kijk daarvoor op de website van de betreffende school.
 • Komt u er met school niet uit of heeft u advies nodig, neem dan contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente Ede. Hij of zij kan een bemiddelende rol vervullen. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Landelijke meldpunten voor het melden van klachten over school zijn: