Verkeersbeleid

Door nieuwe wijken en een groeiend aantal inwoners ontstaat er steeds meer verkeer in de gemeente Ede. Wij willen de gemeente bereikbaar en leefbaar houden. Hoe wij dat doen staat in verschillende beleidsstukken.

Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan

In het Gemeentelijke verkeers- en vervoersplan (GVVP) staan de visie en ambities op het verkeersbeleid van de gemeente Ede. Aan de hand van het GVVP is een uitvoeringsagenda gemaakt. Hierin staan de projecten voor de komende jaren. U kunt het GVVP inzien via onderstaande documenten.

Parkeerbeleid

Het parkeerbeleid van de gemeente is vastgelegd in drie documenten:

  1. In de parkeerverordening staat het beleid over parkeren. Daarmee bedoelen wij het gebruik van parkeerplaatsen en het verlenen van parkeervergunningen. In de parkeerverordening zijn de gebieden waar u kunt parkeren ingedeeld in zogeheten sectoren. Binnen deze sectoren hebben wij gebieden voor vergunninghouders en betaald parkeren.
  2. In de verordening parkeerbelasting inclusief parkeertarieven zijn de regels over betaald parkeren, de parkeertarieven en de tarieven voor parkeervergunningen toegelicht.
  3. Nota parkeernormering. Hierin staan de eisen die wij stellen aan parkeerplaatsen bij nieuw- en verbouwplannen.

Parkeren in woonwijken

In de beleidsnotitie Parkeren woonwijken staat beschreven hoe wij omgaan met parkeren in woonwijken.

Fietsplan Ede 'van Peloton naar kopgroep'

Ede gaat voor de fiets! In het fietsplan 'Van peloton naar kopgroep' staat hoe wij Ede fietsveiliger maken en hoe Ede een echte fietsgemeente wordt.