Vliegroutes Lelystad Airport

Twee van de voorgenomen vliegroutes van en naar Lelystad Airport zijn gepland boven de gemeente Ede. Als Lelystad Airport in april 2019 opengaat voor vakantievluchten, liggen de aanvlieg- en vertrekroutes boven grote delen van Gelderland en ook Ede. Bekijk hier een overzichtskaart.

Internetconsultatie

Tot en met 2 november was er de mogelijkheid om verbeteringen voor te stellen en meningen door te geven aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Gemeente Ede heeft drie inzichten en verbetervoorstellen ingeleverd. Daarnaast hebben vele bewoners en organisaties hun eigen zienswijzen ingediend.

In totaal heeft het ministerie ruim 6.700 reacties ontvangen. Op 1 december heeft minister Van Nieuwenhuizen een overzicht van de reacties en beantwoording op het consultatie- en adviestraject rondom de aansluitroutes voor Lelystad Airport aangeboden aan de Tweede Kamer. U kunt de stukken hier bekijken.

Standpunt gemeente Ede

De gemeente Ede is kritisch op de voorgestelde vliegroutes. We maken ons grote zorgen over de gevolgen van de leefomgeving van ruim 80.000 inwoners. Zij kunnen in de toekomst te maken krijgen met geluidsoverlast en een verminderde luchtkwaliteit. Daarom wil de gemeente Ede dat de plannen van het ministerie worden aangepast. Tot nu toe hebben wij ingezet op onderstaande punten:

 • Vlieghoogte: Deze is inmiddels verhoogd tot tenminste 2.700 meter (was in eerste instantie 1.800 meter). Wij willen dat de vlieghoogte nog verder wordt opgehoogd.
 • Milieu-impact: Op dit moment is onvoldoende inzicht in de impact die de vliegroutes hebben op de leefbaarheid en gezondheid binnen de woonkernen. Ook de gevolgen voor het natuurgebied Veluwe (toerisme en natuur) zijn onduidelijk. Ede wil nader onderzoek naar de gevolgen voor het milieu en pleit voor een goede nulmeting om de huidige situatie (zonder de nieuwe vliegroutes) in kaart te brengen.
 • Veiligheid: Na de laatste aanpassing lopen de aansluitroutes vanuit en naar het zuidwesten beiden over Edes grondgebied en ook nog eens over elkaar. Dit brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. Wij willen dat de route voor het aankomende vliegverkeer weer wordt verlegd naar de eerdere locatie.
 • Versnelde herindeling luchtruim: Wij dringen aan op een versnelde herindeling van het luchtruim zodat de nieuwe vliegroutes minder impact veroorzaken. Als er voor de herindeling al mogelijkheden zijn om de routes te verbeteren, moeten deze direct worden doorgevoerd. De staatssecretaris geeft aan dat het nog jaren duurt totdat het luchtruim kan worden heringedeeld. Ede vindt dat dit eerder moet plaatsvinden.

In de gemeenteraad is op 7 december 2017 een motie aangenomen waarin het college van Burgemeester en wethouders wordt verzocht om bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Tweede Kamer kenbaar te maken dat gemeente Ede eerst een herindeling van het luchtruim wil, alvorens vakantievluchten vanaf Lelystad Airport mogelijk te maken. Inmiddels heeft ook de provincie Gelderland dit standpunt ingenomen. Zie voor meer informatie de website van de provincie.

Acties van gemeente Ede

Tot nu toe heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede in overleg met de gemeenteraad de volgende acties ondernomen:

 • Samen met de provincie en Gelderse gemeenten roept Ede de Tweede Kamer op om hogere vliegroutes te kiezen. Ook pleiten we voor een versnelde herindeling van het luchtruim. Zie de brief van 15 september aan de Vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu.
 • Samen met de FoodValley-gemeenten pleit Ede bij de provincie voor meer ondersteuning in de lobby naar het ministerie en om meer inzicht te krijgen in de gevolgen die de vliegroutes hebben voor het milieu. Zie de brief van 25 september aan de provincie Gelderland.
 • Samen met de gemeente Apeldoorn kaart Ede de gebrekkige communicatie aan gemeenten aan bij de staatssecretaris. Zie de brief van 27 september.
 • Het overtuigen van Tweede Kamerleden om onze standpunten onder de aandacht te brengen.
 • Het aanvragen van cijfers over de ontwikkeling van het aantal vliegtuigen dat boven Edes grondgebied en op welke hoogte zij vliegen. Deze cijfers hebben we aangevraagd bij Luchtverkeersleiding Nederland.
 • Het inleveren van drie inzichten en verbetervoorstellen bij het ministerie:
 1. in samenwerking met gemeenten uit de Regio FoodValley;
 2. in samenwerking met de provincie Gelderland en andere Gelderse gemeenten;
 3. als individuele gemeente.
 • De gemeenteraad heeft op 7 december in een motie het college verzocht om bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Tweede Kamer kenbaar te maken dat gemeente Ede eerst een herindeling van het luchtruim wil, alvorens vakantievluchten vanaf Lelystad Airport mogelijk te maken.
 • De regio FoodValley stuurde op 19 december een brief aan de minister. Daarmee pleiten we voor een herindeling van het luchtruim voordat Lelystad Airport open gaat. Dat is noodzakelijk om het het vertrouwen te herstellen.

Achtergrondinformatie

Hieronder vindt u meer achtergrondinformatie over de uitbreiding van Lelystad Airport en de aansluitende routes. Bekijk hiervoor ook de website van de provincie Gelderland en de website van de Rijksoverheid.

Alderstafel

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft begin 2009 een advies gevraagd over de ontwikkeling van vliegveld Lelystad aan de zogeheten Alderstafel. Aan deze overlegtafel nemen belanghebbenden en overheden uit de regio rond Lelystad deel. De minister vroeg samen te onderzoeken hoe de luchthaven Lelystad kan groeien en welke gevolgen dat heeft voor mensen die in de buurt wonen, economie en milieu.

Als resultaat heeft de Alderstafel Lelystad in 2012 een advies uitgebracht dat door het kabinet is overgenomen. In twee fases mag de luchthaven groeien naar 45.000 vliegbewegingen per jaar. Eén vliegbeweging is één vertrekkend of landend vliegtuig. Er is afgesproken dat voor de ontwikkeling van Lelystad Airport de vliegtuigen minimaal 1.800 meter boven het ‘oude land’ moeten vliegen. Dat zijn de provincies Gelderland, Friesland, Overijssel.

Luchthavenbesluit

Het luchthavenbesluit voor het uitbreiden van Lelystad Airport (vastgesteld in 2015) geeft de aansluitingen op het ‘oude land’ aan. Op basis daarvan zullen de vliegtuigen gaan vliegen (zogenaamde B+ routes). Het aantal vliegbewegingen naar Lelystad zal de komende paar jaar groeien naar 10.000 vliegbewegingen per jaar, en uiteindelijk naar 45.000 per jaar. Om deze groei te aan te kunnen, is een herindeling van het luchtruim nodig.

Aansluitroutes hogere luchtruim

In juni heeft het Rijk een eerste ontwerp bekend gemaakt voor de aansluitroutes van het hogere luchtruim op de start- en landingsroutes (B+ routes) naar Lelystad Airport. Hierbij hebben ze zich aan de volgende afspraken gehouden:

 • Geen overlapping met Schipholverkeer
 • Geen overlapping met de militaire luchtvaart
 • Een vlieghoogte van tenminste 1800 meter boven Gelderland, Overijssel, Drenthe en Friesland (het ‘oude land’)
 • Het zo veel mogelijk vermijden van vliegen over woonkernen
 • Een vlieghoogte van tenminste 900 meter boven Natura 2000-gebieden.

Na de bekendmaking van deze aansluitroutes hebben de provincies Overijssel en Gelderland hun zorg geuit over de gevolgen van deze routes voor vliegveld Teuge en voor het zweefvliegen op Lemelerveld. Daarom heeft de staatssecretaris onderzoeksbureau Helios gevraagd om dit opnieuw te onderzoeken. Het bureau zoekt uit hoe de aansluitroutes tot stand gekomen zijn. Lees meer over de antwoorden op de Kamervragen en het onderzoek van Helios op de website van de rijksoverheid.

Duidelijk is wel dat dit onderzoek geen invloed zal hebben op de ligging van de aansluitingen op het ‘oude land’. Die zijn al in 2015 vastgesteld in het Luchtvaartbesluit en liggen vast (B+ routes). In september 2017 organiseerde het ministerie van Infrastructuur en Milieu informatiebijeenkomsten in de regio. Daarna is er in oktober gelegenheid om via een internetconsultatie te reageren. Daar kunnen verbetervoorstellen voor het ontwerp van de aansluitroutes worden ingestuurd. Tegelijkertijd worden luchtvaartmaatschappijen, Defensie en zweefvliegclubs om advies gevraagd. De Tweede Kamer wordt over de uitkomsten van beide adviesrondes geïnformeerd. Zij krijgen ook te horen wat ermee gedaan wordt. De aansluitroutes naar het hogere luchtruim worden naar verwachting vastgesteld in november van dit jaar.

Wat gaat Ede daarvan merken?

Lelystad Airport heeft één start- en landingsbaan die in de aanloop naar 2019 wordt verlengd en verbreed. Deze baan wordt straks in twee richtingen gebruikt, afhankelijk van de windrichting. Er komen geen start- en landingsbanen bij. De start- en landingsbaan mag van 6.00 uur tot 23.00 uur worden gebruikt, met een uitloop tot uiterlijk 24.00 uur bij vertragingen. In de eerste vijf jaar breidt het aantal vluchten zich geleidelijk uit tot gemiddeld 15 starts en 15 landingen per dag. Dat zijn ongeveer 2 tot 3 naderingen vanuit het noordoosten (vanaf Steenwijkerland) en 12 tot 13 vanuit het zuidoosten (vanaf Lemelerveld). Dat telt op tot bij elkaar 10.000 vliegbewegingen per jaar in vijf jaar.

De aansluitroute voor vliegverkeer vanuit en naar het zuidwesten lopen over Edes grondgebied. De routes voor naderend verkeer en vertrekkend  verkeer liggen over elkaar. In de eerste vijf jaar worden deze routes tot ongeveer 6 tot 8 keer per dag voor vertrekkend verkeer en 6 tot 8 keer per dag voor naderend verkeer gebruikt. Het gaat dus om 12 tot 16 vliegbewegingen per dag boven Edes grondgebied. Dat aantal kan na deze vijf jaar toenemen. De vlieghoogte bedraagt minimaal 2.700 meter. In de factsheet geluid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is in hoofdstuk 5 inzicht gegeven in de geluidsniveaus. De impact van de vliegroutes op de lokale luchtkwaliteit en op Natura 2000 gebied Veluwe zijn niet onderzocht.