Vliegroutes Lelystad Airport

Woensdag 21 februari maakte minister Van Nieuwenhuizen bekend de opening van Lelystad Airport uit te stellen tot 2020. Ook werd bekend dat de vliegroutes op verschillende punten zijn aangepast, waaronder ter hoogte van Ede/Bennekom. De vliegroute buigt ten noordoosten van Ede af richting het zuiden en ligt nu tussen Wageningen en Renkum in. Bekijk hier een overzichtskaart.

De gemeente Ede ziet het besluit om de opening uit te stellen als een stap in de goede richting, maar blijft zich verzetten tegen de laagvliegroutes boven de Veluwe.

Standpunt gemeente Ede

De gemeente Ede is kritisch op de voorgestelde vliegroutes. We maken ons grote zorgen over de gevolgen van de leefomgeving van ruim 80.000 inwoners. Zij kunnen in de toekomst te maken krijgen met geluidsoverlast en een verminderde luchtkwaliteit. Daarom wil de gemeente Ede dat de plannen van het ministerie worden aangepast. Tot nu toe hebben wij ingezet op onderstaande punten:

 • Vlieghoogte: Deze is inmiddels verhoogd tot tenminste 2.700 meter (was in eerste instantie 1.800 meter). Wij willen dat de vlieghoogte nog verder wordt opgehoogd.
 • Milieu-impact: Op dit moment is onvoldoende inzicht in de impact die de vliegroutes hebben op de leefbaarheid en gezondheid binnen de woonkernen. Ook de gevolgen voor het natuurgebied Veluwe (toerisme en natuur) zijn onduidelijk. Ede wil nader onderzoek naar de gevolgen voor het milieu en pleit voor een goede nulmeting om de huidige situatie (zonder de nieuwe vliegroutes) in kaart te brengen.
 • Veiligheid: Na de laatste aanpassing lopen de aansluitroutes vanuit en naar het zuidwesten beiden over Edes grondgebied en ook nog eens over elkaar. Dit brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. Wij willen dat de route voor het aankomende vliegverkeer weer wordt verlegd naar de eerdere locatie.
 • Versnelde herindeling luchtruim: Wij dringen aan op een versnelde herindeling van het luchtruim zodat de nieuwe vliegroutes minder impact veroorzaken. Als er voor de herindeling al mogelijkheden zijn om de routes te verbeteren, moeten deze direct worden doorgevoerd. De minister geeft aan dat het nog jaren duurt totdat het luchtruim volledig kan worden heringedeeld. Ede vindt dat dit eerder moet plaatsvinden.

In de gemeenteraad is op 7 december 2017 een motie aangenomen waarin het college van Burgemeester en wethouders wordt verzocht om bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Tweede Kamer kenbaar te maken dat gemeente Ede eerst een herindeling van het luchtruim wil, alvorens vakantievluchten vanaf Lelystad Airport mogelijk te maken. Inmiddels heeft ook de provincie Gelderland dit standpunt ingenomen. Zie voor meer informatie de website van de provincie.

Op 25 januari 2018 is er nog een motie aangenomen in de gemeenteraad. Hierin vragen zij het college om bij de minister en de Tweede Kamer een alternatieve route over het IJsselmeer en de Noordzee (in plaats van de routes over de Veluwe) onder de aandacht te brengen.

Acties van gemeente Ede

Tot nu toe heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede in overleg met de gemeenteraad de volgende acties ondernomen:

 • Samen met de provincie en Gelderse gemeenten roept Ede de Tweede Kamer op om hogere vliegroutes te kiezen. Ook pleiten we voor een versnelde herindeling van het luchtruim. Zie de brief van 15 september aan de Vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu.
 • Samen met de FoodValley-gemeenten pleit Ede bij de provincie voor meer ondersteuning in de lobby naar het ministerie en om meer inzicht te krijgen in de gevolgen die de vliegroutes hebben voor het milieu. Zie de brief van 25 september aan de provincie Gelderland.
 • Samen met de gemeente Apeldoorn kaart Ede de gebrekkige communicatie aan gemeenten aan bij de staatssecretaris. Zie de brief van 27 september.
 • Het overtuigen van Tweede Kamerleden om onze standpunten onder de aandacht te brengen.
 • Het aanvragen van cijfers over de ontwikkeling van het aantal vliegtuigen dat boven Edes grondgebied en op welke hoogte zij vliegen. Deze cijfers hebben we aangevraagd bij Luchtverkeersleiding Nederland.
 • Het inleveren van drie inzichten en verbetervoorstellen bij het ministerie:
 1. in samenwerking met gemeenten uit de Regio FoodValley;
 2. in samenwerking met de provincie Gelderland en andere Gelderse gemeenten;
 3. als individuele gemeente.
 • De gemeenteraad heeft op 7 december in een motie het college verzocht om bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Tweede Kamer kenbaar te maken dat gemeente Ede eerst een herindeling van het luchtruim wil, alvorens vakantievluchten vanaf Lelystad Airport mogelijk te maken.
 • De regio FoodValley stuurde op 19 december een brief aan de minister. Daarmee pleiten we voor een herindeling van het luchtruim voordat Lelystad Airport open gaat. Dat is noodzakelijk om het het vertrouwen te herstellen.
 • Woensdag 10 januari bezocht Tweede Kamer-lid Eppo Bruins (ChristenUnie) de gemeente Ede om onze zorgen, vragen en verbetervoorstellen te bespreken.
 • De gemeenteraad vroeg het college op 25 januari in een motie om bij de minister en de Tweede Kamer een alternatieve route over het IJsselmeer en de Noordzee (in plaats van de routes over de Veluwe) onder de aandacht te brengen. Op 26 januari heeft het college dit per brief onder de aandacht van het ministerie van I&W gebracht.
 • Op maandag 5 februari was minister Van Nieuwenhuizen op werkbezoek bij de gemeente Ede. Zij sprak in het Raadhuis met bestuurders en bewoners van de Veluwe.

Internetconsultatie

Tot en met 2 november was er de mogelijkheid om verbeteringen voor te stellen en meningen door te geven aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Gemeente Ede heeft drie inzichten en verbetervoorstellen ingeleverd. Daarnaast hebben vele bewoners en organisaties hun eigen zienswijzen ingediend.

In totaal heeft het ministerie ruim 6.700 reacties ontvangen. Op 1 december heeft minister Van Nieuwenhuizen een overzicht van de reacties en beantwoording op het consultatie- en adviestraject rondom de aansluitroutes voor Lelystad Airport aangeboden aan de Tweede Kamer. U kunt de stukken hier bekijken.

Achtergrondinformatie

Hieronder vindt u meer achtergrondinformatie over de uitbreiding van Lelystad Airport en de aansluitende routes. Bekijk hiervoor ook de website van de provincie Gelderland en de website van de Rijksoverheid.

Alderstafel

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft begin 2009 een advies gevraagd over de ontwikkeling van vliegveld Lelystad aan de zogeheten Alderstafel. Aan deze overlegtafel nemen belanghebbenden en overheden uit de regio rond Lelystad deel. De minister vroeg samen te onderzoeken hoe de luchthaven Lelystad kan groeien en welke gevolgen dat heeft voor mensen die in de buurt wonen, economie en milieu.

Als resultaat heeft de Alderstafel Lelystad in 2012 een advies uitgebracht dat door het kabinet is overgenomen. In twee fases mag de luchthaven groeien naar 45.000 vliegbewegingen per jaar. Eén vliegbeweging is één vertrekkend of landend vliegtuig. Er is afgesproken dat voor de ontwikkeling van Lelystad Airport de vliegtuigen minimaal 1.800 meter boven het ‘oude land’ moeten vliegen. Dat zijn de provincies Gelderland, Friesland, Overijssel.

Luchthavenbesluit

Het luchthavenbesluit voor het uitbreiden van Lelystad Airport (vastgesteld in 2015) geeft de aansluitingen op het ‘oude land’ aan. Op basis daarvan zullen de vliegtuigen gaan vliegen (zogenaamde B+ routes). Het aantal vliegbewegingen naar Lelystad zal de komende paar jaar groeien naar 10.000 vliegbewegingen per jaar, en uiteindelijk naar 45.000 per jaar. Om deze groei te aan te kunnen, is een herindeling van het luchtruim nodig.

Aansluitroutes hogere luchtruim

In juni heeft het Rijk een eerste ontwerp bekend gemaakt voor de aansluitroutes van het hogere luchtruim op de start- en landingsroutes (B+ routes) naar Lelystad Airport. Hierbij hebben ze zich aan de volgende afspraken gehouden:

 • Geen overlapping met Schipholverkeer
 • Geen overlapping met de militaire luchtvaart
 • Een vlieghoogte van tenminste 1800 meter boven Gelderland, Overijssel, Drenthe en Friesland (het ‘oude land’)
 • Het zo veel mogelijk vermijden van vliegen over woonkernen
 • Een vlieghoogte van tenminste 900 meter boven Natura 2000-gebieden.

Na de bekendmaking van deze aansluitroutes hebben de provincies Overijssel en Gelderland hun zorgen geuit over de gevolgen van deze routes voor vliegveld Teuge en voor het zweefvliegen op Lemelerveld. Daarom vroeg toenmalige staatssecretaris Dijksma onderzoeksbureau Helios om dit opnieuw te onderzoeken. Het bureau zoekt uit hoe de aansluitroutes tot stand gekomen zijn. Lees meer over de antwoorden op de Kamervragen en het onderzoek van Helios op de website van de rijksoverheid.

Duidelijk is wel dat dit onderzoek geen invloed zal hebben op de ligging van de aansluitingen op het ‘oude land’. Die zijn al in 2015 vastgesteld in het Luchtvaartbesluit en liggen vast (B+ routes).

Wat gaat Ede daarvan merken?

Lelystad Airport heeft één start- en landingsbaan die in de aanloop naar de opening in 2020 wordt verlengd en verbreed. Deze baan wordt straks in twee richtingen gebruikt, afhankelijk van de windrichting. Er komen geen start- en landingsbanen bij. De start- en landingsbaan mag van 6.00 uur tot 23.00 uur worden gebruikt, met een uitloop tot uiterlijk 24.00 uur bij vertragingen.

Voor de ontwikkeling van het aantal vliegtuigbewegingen wordt voorzien in een ingroeipad van 4.000-7.000-10.000 vliegtuigbewegingen per jaar voor de periode 2020 tot 2023. Dat betekent dat er niet vanaf de opening in een keer 10.000 vliegbewegingen per jaar zullen zijn. Voor een verdere groei voorbij de 10.000 vliegtuigbewegingen is een herziening van het Nederlands luchtruim noodzakelijk.