Herinrichting Hakselseweg en Verlengde Maanderweg

De riolering in de Hakselseweg en Verlengde Maanderweg moet worden vervangen. Dat betekent dat beide straten volledig op de schop gaan. Tegelijkertijd willen we de veiligheid en comfort voor fietsers verbeteren, de 30 km-zone verbeteren en het groen in de straat behouden/versterken. Samen met bewoners en ondernemers is in werkgroepen nagedacht over de herinrichting van de straten.

Tweerichtingsverkeer

Huidige situatie Verlengde Maanderweg
Nieuwe situatie Verlengde Maanderweg

Tijdens de bijeenkomst op 13 februari hebben inwoners en ondernemers hun reacties op de voorlopige ontwerpen gegeven. Na een analyse van alle reacties, heeft adviesbureau Goudappel Coffeng de gemeente een advies gegeven: 

  • de Verlengde Maanderweg in te richten als een fietsstraat, geschikt voor tweerichtingsverkeer;
  • de Hakselseweg in te richten als een fietsstraat geschikt voor tweerichtingsverkeer, voorzien van een verkeersplateau op het kruispunt met de Kolkakkerweg.

De gemeente Ede heeft deze adviezen overgenomen. Op basis van deze uitgangspunten vindt verdere uitwerking plaats. Op 8 maart ontvingen bewoners een brief met de uitkomsten. Ook worden zij uitgenodigd voor een volgende bijeenkomst op maandag 9 april 2018. Daarna volgen nog bijeenkomsten voor direct aanwonenden van de Verlengde Maanderweg en de direct aanwonenden van de Hakselseweg. Met hen kijken we naar de locaties van parkeervakken, bomen en lichtmasten. De aanwonenden ontvangen hiervoor nog een uitnodiging.

Petitie

De bewonerspetitie uit o.a. het Beatrixpark en omgeving zijn voor ons een teken van betrokkenheid maar ook een duidelijke uiting van zorgen vanuit de buurt. Dat nemen we serieus. Helaas geeft de petitie een onjuist beeld van de feiten, omdat er een variant is getoond die niet aan de orde is. De plaatjes in de petitie laten het verkeer zien wanneer de Verlengde Maanderweg halverwege wordt afgesloten (een 'knip') en dat is vanzelfsprekend niet aan de orde. Met de keuze voor behoud van het tweerichtingsverkeer, blijft het verkeer in de omliggende woonstraten nagenoeg gelijk. Hierover zullen we met bewoners op 9 april verder in gesprek gaan.

Het voortraject

6 juli 2017

Tijdens deze eerste bijeenkomst waren bewoners en ondernemers van de Hakselseweg en de Verlengde Maanderweg uitgenodigd. Tijdens deze avond zijn de volgende zaken aan bod gekomen:

  • Uitleg over de opgave die er ligt: het vervangen van de riolering, het verbeteren van de veiligheid en comfort voor fietsers (verbeteren van de 30km-zone) en behoud en versterking van de boomstructuur.
  • Jubel- en gruwelmuur: aanwezigen schreven op memo’s de sterke en zwakke punten van hun straat.
  • Bewoners/ondernemers werden uitgenodigd zich aan te melden voor de werkgroep. De bijeenkomsten met de werkgroep vonden plaats in het najaar van 2017. Tijdens de eerste werkgroepsessies zijn de problemen van de straten opnieuw besproken, maar ook vooral de wensen. Op basis hiervan heeft de gemeente schetsen gemaakt, die tijdens de tweede werkgroepsessies zijn besproken.

13 februari 2018

Na afloop van de werksessies heeft de gemeente een voorlopig ontwerp gemaakt, dat gepresenteerd is op de inloopbijeenkomst van 13 februari 2018. De gemeente had hiervoor bewoners en ondernemers van beide straten uitgenodigd. Op deze avond hebben we de aanwezigen gevraagd hun reactie op de voorlopige ontwerpen van de straten op te schrijven. In totaal hebben wij ruim 150 reactieformulieren ontvangen. Na een analyse van alle reacties, heeft adviesbureau Goudappel Coffeng de gemeente een advies gegeven.

22 februari 2018

Op 22 februari ontvingen bewoners van de Hakselseweg, Verlengde Maanderweg en omliggende straten een brief waarin het vervolgproces staat vermeld.

Fietsplan

Bekijk ook het fietsplan.