Hoe werkt de ASDE?

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein Ede?

De Adviesraad Sociaal Domein Ede (ASDE) adviseert het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad over het Sociaal Domein. Dit doet ze gevraagd en ongevraagd. Hieronder vallen:
•    de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)
•    de Participatiewet
•    en de Jeugdwet
De ASDE geeft advies namens de inwoners en is deskundig en onafhankelijk. De adviesraad baseert haar adviezen altijd op gesprekken met diverse cliënt- en maatschappelijke organisaties.

Waarom een Adviesraad?

De gemeente wil inwoners als partners betrekken bij ontwikkelingen in het sociaal domein. De Adviesraad Sociaal Domein bestaat daarom uit leden uit alle lagen van de Edese samenleving. Zij hebben allemaal op hun eigen manier kennis en ervaring op de diverse terreinen. De leden zijn op persoonlijke titel lid van de adviesraad, dus niet via een stichting of bedrijf.
De ASDE adviseert het College van B en W bij de besluitvorming over voorstellen en dergelijke. De adviezen worden ook aangeboden aan de gemeenteraad. In de adviezen van de ASDE staat altijd het perspectief van de inwoners centraal. De raad adviseert over onderdelen van de beleidscyclus (dus ook over de uitvoering). De ASDE zorgt zo voor de doorontwikkeling en verbetering van de dienstverlening in het Sociaal Domein. De ASDE is daarin zowel partner van inwoners als van het gemeentebestuur.

Hoe werkt de Adviesraad Sociaal Domein Ede?

Hoe werkt de ASDE?
De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies. De adviesraad komt één keer per maand bij elkaar. Dan bespreken de leden alle lopende en nieuwe zaken en verdelen ze de taken. De leden van de adviesraad hebben gesprekken met inwoners, belangengroepen en met medewerkers van de gemeente.
De adviesraad werkt vanuit de visie dat het perspectief van de inwoner altijd centraal staat en dat daarbij integraal wordt gekeken. Naar de hele mens dus, want niemand is op te delen in wetten of regels. Ook werkt de adviesraad vanuit gelijkwaardigheid en is ze transparant.

•    Adviezen
De adviesraad heeft over de volgende onderwerpen haar advies gegeven:

Een belangrijk thema in alle adviezen is communicatie met inwoners en dienstverlening. Ook na de advisering  is de adviesraad betrokken bij de uitwerking van plannen. Goed om zo niet alleen bij het beleidsproces, maar ook de uitvoering betrokken te zijn.
Veel adviezen van de ASDE worden overgenomen. Zo is in het mantelzorgbeleid het thema jonge mantelzorgers nadrukkelijker naar voren gekomen.
Het eerste halfjaar van 2016 hebben gemeente Ede en de ASDE opnieuw nagedacht over de samenstelling en de positie van de ASDE. Ook de manier van advisering en de gemeenschappelijke koers zijn besproken. Op dit moment zijn er zeven leden van de ASDE benoemd. Nog dit jaar zal de ASDE verder doorgroeien naar negen tot elf leden.

•    Onderzoek en agendavorming    
Gemeente Ede voert in de tweede helft van 2016 het cliëntervaringsonderzoek “Cliënt Centraal” uit. De ASDE werkt mee aan dit onderzoek. Dit jaar gaat de Adviesraad een netwerk/achterban in het Sociaal Domein opbouwen en nieuwe leden werven. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kan de ASDE ook bepalen wat er op de agenda moet komen en wat haar belangrijkste activiteiten moeten zijn.

•    Advisering op korte termijn
Naast deze ontwikkelopgave vraagt de gemeente de Adviesraad nu ook om advies uit te brengen over beleidsvoorstellen. Daarbij let de ASDE goed op de manier waarop de inbreng van inwoners vanuit enquêtes of consultatie terugkomt in het voorgenomen beleid van de gemeente.

Organisatie en contact

De Adviesraad Sociaal Domein Ede houdt contact met maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders. Via deze organisaties komen knelpunten naar voren. Heeft u een probleem dat voor meerdere inwoners van Ede blijkt te gelden? Dan kunt u dit ook zelf bij de leden van de ASDE neerleggen via dit contactformulier.