Afwijken van een bestemmingsplan

Soms komt het voor dat een burger of bedrijf een plan heeft dat in strijd is met het geldende bestemmingsplan. U kunt in zo’n geval een vergunning om af te wijken van het bestemmingsplan aanvragen bij de gemeente.

Informatie over het aanvragen van deze vergunning vindt u bij `Bestemmingsplan, afwijken`.

Wijziging

Als uw afwijkingsaanvraag wordt afgewezen, dan kunt u de gemeente verzoeken het bestemmingsplan te wijzigen. Bij beoordeling van uw aanvraag wordt gekeken naar het provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk beleid en (milieu)regelgeving, zoals de Flora- en Faunawet en Wet Geluidhinder.

Informatie over het aanvragen van een wijziging vindt u bij Bestemmingsplan, herziening of wijziging`.