Bestemmingsplan maken

Een bestemmingsplan wordt in een aantal stappen gemaakt. Iedere stap maken we bekend aan onze inwoners.

Voorbereiding

We kijken eerst naar de belangen van verschillende burgers, bedrijven en andere organisaties. Als het nodig is onderzoeken we bijvoorbeeld de bodem, flora, fauna en het geluid van het gebied. We kondigen dan het bestemmingsplan aan bij `Bekendmakingen bestemmingsplannen` en het Gemeentenieuws #Ede in nieuwsblad Ede Stad. U kunt in deze fase nog niet op het bestemmingsplan reageren.

Soms leggen wij een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage. Dat wordt ook aangekondigd op de pagina `Bekendmakingen bestemmingsplannen` en het Gemeentenieuws #Ede. U kunt vervolgens uw mening kenbaar maken. Dat heet inspraak. Soms worden er inspraakbijeenkomsten georganiseerd.

Ontwerpbestemmingsplan

Na de voorbereidingsfase stellen wij een ontwerpbestemmingsplan op. Hierbij wordt, waar mogelijk, rekening gehouden met de ingediende reacties. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u digitaal bekijken. Het ligt ook zes weken ter inzage op bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu. In die zes weken kunt u uw mening kenbaar maken aan de gemeenteraad. Dit heet een zienswijze indienen.

Vaststellen en bekendmaken

Als de zes weken voor inzage zijn verlopen, kan de gemeenteraad het definitieve bestemmingsplan vaststellen. Hiervoor hebben we twaalf weken de tijd. Zijn er door de zienswijzen redenen voor grote wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan? Dan moet het plan opnieuw voor zes weken als ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Als er sprake is van kleine wijzigingen, dan kan het bestemmingsplan gewijzigd worden vastgesteld.

Na het vaststellen maken we het definitieve plan binnen twee weken bekend. Soms geeft de provincie of de rijksoverheid nog aanwijzingen. Dan duurt de bekendmaking wat langer. Na de bekendmaking kunt u het definitieve bestemmingsplan inzien. Heeft u een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediend? Dan heeft u zes weken de tijd om in beroep te gaan bij de Raad van State. Bij hoge uitzondering kan hiervan worden afgeweken. Dat kan alleen in de volgende situaties:

  • Als er sprake is van een zogenaamde ‘gewijzigde’ vaststelling. In dat geval kan er door iedereen beroep worden ingediend tegen de wijzigingen.
  • Als u aan kunt tonen dat u echt niet in de gelegenheid bent geweest om een zienswijze in te dienen. Bijvoorbeeld vakantie houden is geen reden.

Inwerkingtreding

Na afloop van de periode waarin beroep kan worden ingediend, treedt het nieuwe bestemmingsplan in werking. Bent u in beroep gegaan bij de Raad van State en wilt u niet dat het bestemmingsplan in werking treedt? Dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Raad van State. Als dit verzoek wordt toegewezen, dan wordt de werking van het bestemmingsplan geschorst. De schorsing duurt totdat de Raad van State uitspraak doet in de beroepsprocedure.
Wilt u meer informatie over inspraak of bent u het niet eens met een vastgesteld of ontwerpbestemmingsplan? Lees dan meer bij `Inspraak, zienswijze en beroep`.