Wat is een bestemmingsplan?

Wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren staat in het bestemmingsplan. Stukken grond krijgen een bepaalde bestemming, bijvoorbeeld `Bedrijf` of `Wonen`. Ook de gebouwen op de grond krijgen een bestemming. U ziet in het bestemmingsplan welke bouwmogelijkheden er zijn en hoe de grond gebruikt mag worden. Het bestemmingsplan kan u beperken in het gebruik van uw huis en grond, maar het geeft u ook zekerheid. In het bestemmingsplan is namelijk precies te zien wat er in uw omgeving is toegestaan. Iedereen is aan het bestemmingsplan gebonden, ook de gemeente zelf.

Onderdelen bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  1. Een kaart van het gebied waarop de verschillende bestemmingen zijn aangegeven. Dit wordt de `verbeelding` genoemd.
  2. Planregels, waarin is aangegeven welk soort bebouwing is toegestaan, hoe er gebouwd mag worden en welk gebruik is toegestaan.
  3. Een toelichting over de kenmerken van het gebied, de plannen die er met het gebied zijn en hoe het plan is gemaakt.

Rijk en provincie

Het rijk en de provincie stellen ook bestemmingsplannen vast. Dit noemen we inpassingsplannen. Deze kunt u inzien op diverse locaties en websites, bijvoorbeeld op www.gelderland.nl. Als u vragen hebt over inpassingsplannen, dan kunt u die stellen aan de instantie die het inpassingsplan heeft gemaakt.