World Food Center

Het World Food Center (WFC) laat je zien en beleven waar ons voedsel vandaan komt. Hoe wordt ons eten geproduceerd, bewerkt, getransporteerd en geconsumeerd? Het WFC wordt de internationale ontmoetingsplaats voor consumenten, bedrijven, overheden en kennisinstellingen. In het WFC zal iedereen de kracht van de Nederlandse voedselketen ervaren, de innovaties van gerenommeerde Nederlandse agrofoodbedrijven beleven en uiteindelijk ook onderdeel kunnen uitmaken van deze innovaties.

Beschrijving

Op het voormalig kazerneterrein Maurits Zuid wordt het World Food Center (WFC) ontwikkeld. Het WFC bestaat uit verschillende functies, waarvan de Experience de meest opvallende is. De Experience betreft een attractie waar bezoekers alles over voedsel beleven. Het levert een belevingsplek op met ruimte voor onder meer educatie, wetenschap en entertainment. In de directe omgeving van de Experience is ruimte voor foodgelieerde bedrijven en kennisinstellingen om zich te etaleren. Samen met woningen, hotel, congres, horeca, nevengeschikte detailhandel, cultuur, onderwijs en health vormen zij rond de kazernegebouwen de gebiedskern van een nieuw levendig en gemengd stadsgebied. Het gebied ten oosten van de kazernegebouwen vult zich met kantoren, bedrijven en woningen. Het geheel van de gebiedsontwikkelingen heet het World Food Center.

Stand van zaken

  • De gemeente heeft in de Stadsvisie (vastgesteld in april 2017) de stationsknoop-WFC als tweede brandpunt in de stad aangewezen. Naast het centrum van Ede, wordt hier komende jaren gewerkt aan een tweede levendig centrum.
  • De gemeente werkt samen met WFC-development (ontwikkelaar Van Wijnen en belegger Green) aan uitwerking van het World Food Center. Met deze uitwerking wordt het plan beetje bij beetje concreter. Concreet in de zin van ruimtelijke verschijningsvorm, als in de zin van markttechnische en financiële haalbaarheid.
  • In het 2e kwartaal van 2017 is een eerste concept van de Experience gepresenteerd. Dit betreft het businessplan van de Experience.
  • De ruimtelijke planvorming richt zich op het opstellen van een ruimtelijke visie (structuurvisie) met daaraan gekoppeld een milieueffectrapportage. De verwachting is dat deze producten eind 2018 gereed zijn. De eerste stap hierin betreft de Notitie reikwijdte en detailniveau die 3e kwartaal 2017 ter inzage is gelegd.
  • De komende jaren groeit het WFC geleidelijk. De start bestaat uit de verbouw en ingebruikname van de bestaande gebouwen. Daarna volgt nieuwbouw.

Planning

Het World Food Center ontwikkelt zich de komende jaren geleidelijk. Dat begint bij het verbouwen en
invullen van de bestaande gebouwen, de realisatie van tijdelijke functies en het mogelijk maken van de eerste nieuwbouw. Het kan dan ook zijn dat parallel aan de visievorming een start wordt gemaakt met een op maat gemaakte juridisch-planologische procedure voor de eerste fases. Op dit moment is daar nog geen helder zicht op.

  • Zomer 2017: Opstarten structuurvisie en milieueffectrapportage.
  • Zomer 2018: Concept structuurvisie en milieueffectrapportage.
  • Herfst 2018: Ontwerp structuurvisie en milieueffectrapportage.

Communicatie

De communicatie met belanghebbenden is gekoppeld aan het traject van de structuurvisie en milieueffectrapportage. Bij zowel de milieueffectrapportage als structuurvisie is sprake van formele momenten van communicatie en de gelegenheid tot inspraak. Belanghebbenden worden geïnformeerd, wanneer sprake is van een nieuwe stap in het proces. Wilt u op de hoogte blijven van het proces en de stappen die wij hierin nemen? Of wilt u zich aanmelden als belanghebbende? Meld u dan aan via wfc@ede.nl.

Informatie

Wilt u meer informatie? Kijk eens op www.worldfoodcenters.com of www.veluwsepoort.nl.