Adressen

Een groot aantal instanties houdt zich bezig met monumentenzorg en archeologie. Dat varieert van overheid tot particulier initiatief. Van landelijk tot lokaal niveau en van bestuurlijk tot uitvoerend orgaan. Hieronder vindt u een overzicht van enkele belangrijke adressen.

Belangrijke adressen

 • Balie Bouwen, Wonen & Milieu (contact)

  • Informatie en advies over vergunningen
  • Informatie en advies over bouwwerkzaamheden
  • Secretariaat Edese Welstandscommissie

 • Bureau Monumentenzorg & Archeologie van de gemeente Ede (contact)

  • Algemene informatie en advies over monumenten en beeldbepalende panden
  • (Vooroverleg) bouwplannen, subsidies gemeentelijke monumenten
  • Archeologie
  • Monumentenregister

 • Omgevingsloket
  Dit digitale loket is ervoor om u te helpen bij de vraag óf u een omgevingsvergunning nodig hebt en zo ja, welke stukken u daarvoor in moet dienen. Verder kunt u via deze site een digitale aanvraag indienen.
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
  Voor vragen over aan bouw gerelateerde regelgeving en de omgevingsvergunning.
 • Gemeentearchief
  Voor bouwtekeningen (vanaf 1903) en informatie over lokale en regionale geschiedenis in.

  • Archieven
  • Documentatiecollectie
  • Handbibliotheek

 • Provincie Gelderland
  De provincie Gelderland heeft belangrijke bevoegdheden op het gebied van ruimtelijke ordening. Daarom krijgt ze steeds meer te maken met de planologische monumentenzorg. De provincie heeft mede in dat verband het Belvoir-beleid vastgesteld. Daarnaast vormt de subsidieregeling `Verordering Cultuurhistorie Gelderland` een belangrijk instrument ter ondersteuning van het cultuurhistorisch beleid. In de Provinciale Planologische Commissie worden ruimtelijke plannen op provinciaal en Edes schaalniveau getoetst, waarbij niet zelden cultuurhistorische aspecten een rol spelen.
 • Stichting Monumentenwacht Gelderland
  De Stichting Monumentenwacht Gelderland is een particuliere organisatie voor het behoud van het culturele erfgoed in de provincie. Deze organisatie draagt door inspectie, reparaties, rapportage en advies bij aan het onderhoud van monumenten. Zowel de abonnementskosten als de inspectiekosten worden in Ede vergoed door de gemeente.
 • Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland
  Bij de decentralisatie van de monumentenzorg, sedert 1988 ingezet, is het zogenoemde steunpuntennetwerk monumentenzorg ingesteld. Dit ondersteuningsnetwerk is georganiseerd op provinciaal niveau, waarin naast de RCE en de provincies, de gemeenten en het particulier initiatief samenwerken. De belangrijkste functies van de steunpunten zijn o.a. het bieden van een platform waarop de verschillende bij cultuurhistorie betrokken partijen informatie uitwisselen en de krachten kunnen bundelen en het ondersteunen van gemeenten bij de uitvoering van de decentrale monumentenzorg.
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
  In deze dienst zijn sedert 2006 de voormalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RdMz) en Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) gefuseerd. De dienst is belast met beleidsontwikkeling en -uitvoering op het terrein van de gebouwde en archeologische monumentenzorg en is het centrale kennisinstituut op dit terrein in Nederland.
 • Belastingdienst
  In verband met mogelijke fiscale voordelen voor eigenaren van rijksmonumenten
 • Stichting Nationaal Restauratiefonds (NRF)
  Het Nationaal Restauratiefonds zet zich in voor het behoud van cultuurhistorisch waardevolle panden en hun omgeving, door het ontwikkelen en verstrekken van financieringen en het verlenen van diensten op financieel en administratief gebied zowel voor particulieren als overheden.
 • Prins Bernard Cultuurfonds (PBC)
 • Vereniging Edese Monumenten (VEM)
  Vereniging op lokaal niveau die onder andere de belangen van eigenarenbehartigt, excursies en voorlichtingsbijeenkomsten organiseert en participeert in de organisatie van de jaarlijkse Open Monumenten Dag met monumentencafé.