Beschermingsvormen

De gebouwde en archeologische monumenten vormen een bijzondere categorie binnen het Edese culturele erfgoed. Deze objecten zijn om uiteenlopende redenen zo waardevol bevonden dat ze een beschermde status hebben gekregen. De beschermde monumenten zijn onmisbaar voor het omgevingsbeeld. Ze geven Ede haar eigen karakter; een gemeente waar heden en verleden steeds meer één geheel gaan vormen. Ede is trots op deze objecten en wil ze graag behouden.

Regels

Regels voor de bescherming en instandhouding van monumenten zijn vastgelegd in de Monumentenwet 1988, de gemeentelijke Erfgoedverordening (geldig vanaf 19-1-2012) en de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo). De monumentenwet regelt de bescherming van objecten en structuren op rijksniveau en de gemeentelijke erfgoedverordening op gemeentelijk niveau. Binnen ieder niveau bestaan verschillende vormen van bescherming.