Nota Erfgoed

In februari 2018 is de nieuwe erfgoednota “Erfgoed maakt Ede!” gepresenteerd aan de raad. Dit is de opvolger van de nota `Erfgoed met Perspectief` uit november 2010. De nota gaat uit van een positieve bijdrage van erfgoed aan de Edese samenleving. Nieuw aan de nota is dat deze geldt voor al het erfgoed: archief, archeologie, historisch landschap en historische (steden)bouwkunst. Dit betekent een flinke stap vooruit in de integrale zorg voor het Edese erfgoed.

Keuze uit drie ambitieniveaus

De gemeenteraad beslist in de vaststelling van de gemeentelijke perspectiefnota/meerjarenbegroting 2019 welke van de drie ambitieniveaus uit de nota - basis, midden en hoog - wordt uitgevoerd.

Plannen

Cultuurhistorie levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de gemeente, zowel op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en cultuur als economische vitaliteit. Wij vinden dat het rijke verleden bijdraagt aan een sterke toekomst. Om dat te bereiken gaan we:

  • de cultuurhistorische waardenkaart actualiseren. Onze kennis van historische (steden)bouw, archeologie en cultuurlandschap is al gebundeld in een eenvoudige kaart. Met de actualisatie krijgen we meer inzicht in de cultuurhistorische waarden in de stad, de dorpen en het buitengebieddeze cultuurhistorische waarden toepassen bij de inrichting van de gemeente. We willen de Edese identiteit niet alleen behouden, maar ook het versterken. Dit komt vooral in ruimtelijke plannen tot uitdrukking
  • karakteristieke panden in de gemeente zoveel mogelijk behouden. Dit zijn panden die geen uitzonderlijke monumentwaarde hebben, maar die wel belangrijk zijn voor de uitstraling en de kwaliteit van onze omgeving
  • samenwerking verbeteren op het gebied van archief en archeologie. Dit doen we onder andere met Cultura Erfgoed en andere partijen, zoals buurtgemeenten
  • kennis opbouwen waar die nu ontbreekt. Dit doen we onder meer door onderzoek te doen naar bescherming van waardevol funerair erfgoed (begraafplaatsen en graftekens) en Wederopbouwerfgoed (1940-1965) buiten de bebouwde kommen. We willen dit erfgoed ook beschermen
  • monumenten duurzaam herbestemmen. Wanneer een monument niet meer gebruikt wordt, kijken we goed naar een passende functie. Op die manier willen we het aantal noodzakelijke aanpassingen beperken.

Meer informatie