Vereiste stukken monument

Als geplande werkzaamheden betrekking hebben op een beschermd monument dan dienen, naast een aantal basisgegevens, aanvullende stukken te worden aangeleverd die specifiek betrekking hebben op de activiteit `Monument`. Hieronder treft u een globale opsomming van de in te dienen stukken bij werkzaamheden aan een beschermd object en aan een beschermde aanleg of structuur.

Beschermd object

Als de geplande werkzaamheden betrekking hebben op een beschermd object dan moeten onder meer de volgende gegevens en bescheiden worden aangeleverd:

 1. het monumentnummer en eventueel de naam van het monument;
 2. het huidige gebruik en het gebruik van het monument na de voltooiing van de voorgenomen werkzaamheden;
 3. een gemotiveerde opgave of de werkzaamheden zijn afgestemd op kwaliteitseisen of uitvoeringsvoorschriften die op het monument van toepassing zijn;
 4. rapportage met betrekking op architectuurhistorie en/of bouwhistorie en/of interieurhistorie en/of kleurhistorie en/of tuinhistorie;
 5. bouwtechnische rapporten inzake bouwfysische, constructieve, materiaaltechnische of preventieve aspecten;
 6. een beschrijving van de technische staat van het monument;
 7. een bestek of werkomschrijving per onderdeel van de toe te passen constructie, materialen, afwerkingen en kleuren alsmede van de wijze van verwerking daarvan;
 8. overzichts- en detailfoto’s die een duidelijke indruk geven van het onderdeel van het monument waar de voorgenomen werkzaamheden zullen plaatsvinden;
 9. tekeningen (zie de vereisten aan tekeningen):

  1. bestaande toestand en gebrekentekeningen
  2. plantekeningen van de nieuwe toestand en van de voorgenomen werkzaamheden, met indien van toepassing tekeningen van de te vervangen of te veranderen onderdelen en de te verhelpen gebreken
  3. aanvullende tekeningen van bestaande en nieuwe toestand, waaronder begrepen detailtekeningen en doorsnedetekeningen;

 10. voor zover daarvan sprake is, een opgave bij welke instantie voor de voorgenomen wijziging een aanvraag om subsidie of een financiële bijdrage is of zal worden gedaan.

Beschermde aanleg of structuur

Wanneer de geplande werkzaamheden betrekking hebben op een beschermde aanleg of structuur dan dienen onder meer de volgende gegevens en bescheiden aangeleverd te worden:

 1. het monumentnummer en eventueel de naam van het monument;
 2. een tuinhistorisch rapport of een beheerplan;
 3. overzichts- en detailfoto’s die een duidelijke indruk geven van het monument in relatie tot de voorgenomen wijziging;
 4. de volgende tekeningen (zie de vereisten aan tekeningen):

  1. opnametekeningen van de bestaande situatie
  2. plantekeningen van de nieuwe situatie

 5. voor zover daarvan sprake is, een opgave bij welke instantie voor de voorgenomen wijziging een aanvraag om subsidie of een financiële bijdrage is of zal worden gedaan.