Omgevingsvergunning bouwen

Het rijk heeft een specifieke bepaling opgenomen die betrekking heeft op bouwactiviteiten in, op, aan of bij beschermde monumenten. Deze bepaling houdt in dat al deze activiteiten in het geval van beschermde monumenten ook omgevingsvergunningplichtig zijn voor de activiteit ‘Bouwen’. Daarbij kan het ook gaan om werkzaamheden die normaliter vergunningsvrij zijn.

Bij een beschermd monument heeft u dus voor bijvoorbeeld het wijzigen van het interieur, het plaatsen van een dakkapel of het vervangen van kozijnen een omgevingsvergunning nodig voor zowel de activiteit 'Monument' als 'Bouwen'.

De omgevingsvergunning voor de activiteit 'Bouwen' wordt goedgekeurd als het plan voldoet aan de diverse daarvoor geldende eisen. Uw plan moet binnen het geldende bestemmingsplan passen, moet voldoen aan de technische eisen van het bouwbesluit en aan redelijke eisen van welstand.

In het bouwbesluit zijn technische eisen opgenomen. Hierin staan onder meer eisen voor bouwkundige constructies, daglichttoetreding, geluidswering en ventilatie. Wanneer het belang van het monument conflicteert met een voorschrift uit het geldende bouwbesluit, kan hier in sommige gevallen van worden afgeweken (Bouwbesluit 2012).

Vergunning aanvragen

U kunt een omgevingsvergunning voor de activiteit 'Bouwen' aanvragen bij 'Omgevingsloket Online'. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u ook op papier indienen.