Omgevingsvergunning monument

De omgevingsvergunning wordt voor de activiteit 'Monument' goedgekeurd als de geplande werkzaamheden geen afbreuk doen aan het monumentale karakter van het beschermde object. Wat dat betekent kunt u lezen bij `Bouwen aan monumenten`.

In het geval van gemeentelijke monumenten worden de voorgestelde werkzaamheden getoetst door de `Commissie Ruimtelijke Kwaliteit`. Deze commissie bestaat uit een aantal onafhankelijke deskundigen, die door burgemeester en wethouders zijn benoemd. Zij adviseren aan het gemeentebestuur. Bij rijksmonumenten moet meestal ook advies worden gevraagd aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en, wanneer het object buiten de bebouwde kom is gelegen, aan de provincie Gelderland.

Vergunning aanvragen

U kunt een omgevingsvergunning voor de activiteit `Monument` aanvragen bij `Omgevingsloket Online`. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u ook op papier indienen.

Regels voor beschermde monumenten

Regels voor beschermde monumenten zijn behalve in de Monumentenwet 1988 of de gemeentelijke verordening ook vastgelegd in de Wabo. In de laatstgenoemde is bepaald dat u een beschermd monument niet mag afbreken, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen zonder omgevingsvergunning. Tevens mag u het niet herstellen, gebruiken of laten gebruiken op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht (Wabo, artikel 2.1, onder f).