Zienswijze, beroep en bezwaar

Voor het veranderen of herstellen van een beschermd monument (binnen en/of buiten) heeft u een omgevingsvergunning nodig. Op Gemeentenieuws #Ede in Ede Stad publiceert de gemeente de beschikkingen voor de omgevingsvergunningen.

Bezwaar tegen een verleende vergunning

Bent u het niet eens met een verleende omgevingsvergunning voor een gemeentelijk monument? Dan kunt u binnen zes weken na de datum van verzending een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift zet u in ieder geval uw naam, de datum, een omschrijving van het betreffende besluit en de gronden van het bezwaar. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen. U stuurt het naar het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 9022, 6710 HK Ede.

De vergunning voor een gemeentelijk monument treedt een dag na de publicatie in Gemeentenieuws #Ede in werking. Als u daarop een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de president van de rechtbank, wordt de vergunning niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Zienswijze op ontwerpbesluit rijksmonument

Bent u het niet eens met een ontwerpbesluit over een omgevingsvergunning voor een rijksmonument, dan kunt u bij burgemeester en wethouders een zogenoemde zienswijze indienen. Hierin vermeldt u in ieder geval uw naam, de datum, het adres van het monument met de vermelding `zienswijze`, een omschrijving van het plan en de motivering van uw bedenkingen tegen het plan. Een dergelijke zienswijze moet binnen zes weken na de datum van publicatie in Gemeentenieuws #Ede zijn ingediend. Vergeet niet uw zienswijze te ondertekenen. Deze zienswijze richt u aan het College van Burgemeester en Wethouders, p/a Bureau Monumenten, Postbus 9022, 6710 HK Ede.

Beroep tegen verleende vergunning rijksmonument

Bent u het niet eens met een verleende omgevingsvergunning voor een rijksmonument dan kunt u binnen zes weken na de datum van verzending in beroep bij de administratieve rechter. In het beroepschrift zet u in ieder geval uw naam, de datum, een omschrijving van het betreffende besluit en de gronden voor het beroep. Vergeet niet het beroepschrift te ondertekenen. U stuurt het naar de rechtbank.
De vergunning voor een rijksmonument treedt pas in werking wanneer de beroepstermijn van zes weken is verstreken. Daarna wordt de vergunning van kracht, tenzij u de Rechtbank om een voorlopige voorziening vraagt. In dat geval moet de beslissing op dat verzoek worden afgewacht.