Archeologie

Als u voor het (ver)bouwen in de grond gaat graven, kunt u archeologische resten tegenkomen. Als u (ver)bouwplannen hebt of werkzaamheden in de grond wilt doen, heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig of moet u een bestemmingsplanprocedure starten. Soms moet u ook een archeologisch (voor)onderzoek laten doen.

Archeologisch vooronderzoek

Archeologisch vooronderzoek is alleen nodig als de kans groot is dat er waardevolle archeologische resten worden gevonden. Dat heeft te maken met het gebied en de zone. U kunt de zones vinden op onze archeologische kaart.
In een vooronderzoek kijken we of (en welk soort) archeologische resten in uw terrein zitten. Daardoor weten we wat de archeologische waarde van uw terrein is. U kunt daar tijdens het maken van uw plannen rekening mee houden. Vooronderzoek verkleint het risico dat u tijdens de bouw iets waardevols tegenkomt. Soms wordt namelijk de bouw stilgelegd en dat vertraagt uw plannen.

Wanneer archeologisch onderzoek

Als u een omgevingsvergunning  nodig heeft, kunt u in het bestemmingsplan zien of onderzoek nodig is. Archeologische aandachtsgebieden zijn in het bestemmingsplan aangegeven met kruisjes (waarde- archeologie). Criteria en vrijstellingen van onderzoek staan in de toelichting en de regels bij het bestemmingsplan. Het eventueel te onderzoeken gebied is het projectgebied waarvoor de vergunning wordt aangevraagd.

Aanpassing bestemmingsplan

Misschien wilt u zodanig (ver)bouwen dat er een nieuwe bestemming op uw terrein moet komen. U moet dan een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Of in deze procedure archeologisch vooronderzoek nodig is, vindt u op de archeologische kaart en in de beleidsnota archeologie. Het archeologisch onderzoeksgebied is dan het gebied waarvoor de bestemming wordt gewijzigd.

Archeologisch onderzoek is verplicht als uw terrein en (ver)bouw boven de grenzen in de tabel uitkomen. Op de archeologische kaart vindt u ook de genoemde zones.

Ondergrenzen archeologisch onderzoek
Zone/locatieOppervlaktegrens

Dieptegrens (beneden maaiveld)
Wettelijk beschermde RijksmonumentenVast te stellen door RijkVast te stellen door Rijk
Terreinen van archeologische waarde0 m20 cm
Zone hoge archeologische verwachting250 m2Natuurgebied: 0 tot 20 cm
Bebouwde kom: 30 cm
Agrarisch gebied: 40 cm
Zone middelhoge archeologische verwachting5.000 m2Natuurgebied: 0 tot 20 cm
Bebouwde kom: 30 cm
Agrarisch gebied: 40 cm
Zone lage archeologische verwachting in gebied met hoge cultuurhistorische betekenis (onderzoek door vrijwilligers)10.000 m2Natuurgebied: 0 tot 20 cm
Bebouwde kom: 30 cm
Agrarisch gebied: 40 cm
Zone lage archeologische verwachting in overige gebiedenGeen restrictiesGeen restricties

Beleid

Ede is rijk aan archeologie. Niet alle archeologische resten zijn automatisch waardevol. Wij proberen de belangrijkste archeologische resten in de grond te laten voor volgende generaties. In de beleidsnota archeologie staat welke archeologie we als gemeente belangrijk vinden en hoe we daarmee omgaan bij nieuw- en verbouw.

Heeft u vragen?

Twijfelt u of archeologisch onderzoek in uw terrein nodig is? Heeft u een Programma van Eisen nodig voor een archeologisch onderzoek in Ede? Of heeft u vragen over een offerte van een archeologisch bedrijf? Neem dan contact op met de adviseurs archeologie van de gemeente.