Welstandsnota

De welstandsnota heeft als doel een bijdrage te leveren aan het behoud en de versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving. Het behouden van bestaande kwaliteiten hoeft niet te betekenen dat alles gelijk moet zijn aan de bestaande omgeving. Voor een levensvatbare toekomst van de gebouwde omgeving is ruimte voor creatieve bouwideeën noodzakelijk. Ook al zien die er soms wat anders uit dan wat gebruikelijk is. In de welstandsnota staan de regels over hoe uw nieuwbouw of verbouwing eruit mag komen te zien. We toetsen bouwplannen aan transparante, objectieve criteria. De nota is vooral bedoeld voor Edese burgers, architecten en andere opdrachtgevers.

Niet alle gebieden zijn even belangrijk voor het 'gezicht' van de gemeente Ede. Daarom is gekozen voor een indeling in gebieden met verschillende welstandsniveaus: bijzonder, soepel en welstandsvrij. 'Bijzonder' is voor gebieden die zeer beeldbepalend of anderszins waardevol zijn. Soepel is vooral voor de reguliere woonwijken en welstandsvrij voor gebieden waar we alleen aanbevelingen voor doen.

Wilt u weten wat op uw plan van toepassing is? Doorloop dan onderstaande checklist.

Checklist welstandstoets

  • Bekijk of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Sommige werkzaamheden zijn namelijk vergunningsvrij. Dan is de welstandsnota niet van toepassing.
  • Kijk of uw plannen passen in het bestemmingsplan. U vindt bestemmingsplannen op www.ruimtelijkeplannen.nl. In een bestemmingsplan staat beschreven wat u op een perceel mag bouwen. Past uw plan niet in het bestemmingsplan? Dan kan uw plan nog niet op welstand worden getoetst. We onderzoeken dan eerst of er meegewerkt kan worden aan een vrijstelling of een wijziging van het bestemmingsplan. Als dat zo is kan ook een welstandstoets plaatsvinden.
  • Wij kennen drie welstandsniveau’s: bijzonder, soepel en welstandsvrij. Als uw plan in een welstandsvrij gebied ligt hoeft het plan niet op welstand getoetst te worden. Op de 'welstandskaart' vindt u welk welstandsniveau voor uw plan van toepassing is.
  • Betreft het veel voorkomend of klein bouwwerk? Veel voorkomende en kleine bouwwerken toetsen we eenvoudig op welstand. Het gaat om dakkappellen, uitbouwen, bijgebouwen, erfafscheidingen et cetera. In hoofdstuk 3 van de welstandsnota vindt u de criteria voor deze bouwwerken. Als uw plannen voldoen volgt een positief advies.
  • Is het een grote verbouwing of nieuwbouw? Deze plannen toetsen we aan gebiedscriteria. Op de kaart 'Welstandskaart' vindt u welke gebiedscriteria voor uw plan van toepassing zijn.
  • Ligt er een beeldkwaliteitsplan? Of is er sprake van een grote nieuwe ontwikkeling? Krijgt het gebied een geheel nieuwe functie of inrichting? Hiervoor worden beeldkwaliteitsplannen opgesteld. Daarin zijn specifieke ontwikkelingsgerichte criteria voor toetsing opgenomen. Op de 'Welstandskaart' ziet u of er voor uw gebied een beeldkwaliteitsplan geldt. Beeldkwaliteitsplannen kunt u inzien op de pagina 'Bekendmaking, Beeldkwaliteitsplan'. Helaas is nog niet alle informatie digitaal beschikbaar. U kunt informatie ook opvragen bij de balie Bouwen Wonen en milieu.
  • Op alle plannen zijn de algemene richtlijnen uit hoofdstuk 5 en de excessenregeling uit hoofdstuk 6 van de welstandsnota van toepassing.

Monumenten en (ver)bouwen

  • Wilt u een monument (ver)bouwen en/of restaureren? Om de monumenten te beschermen gelden hiervoor specifieke regels. Uw plan toetsen we eerst aan deze regels en dan pas op welstand. Kijk voor meer informatie op de pagina ‘Bouwen aan monumenten’.  Monumenten toetsen we voor welstand aan de gebiedscriteria. Op ‘Welstandskaart’ vindt u welke gebiedscriteria voor uw plan van toepassing zijn.

Voor informatie over welstand kunt u terecht bij de Omgevingsdienst de Vallei (OddV) via de balie Bouwen Wonen en Milieu van de gemeente Ede.

Gebruik kaarten

Via de ‘Welstandskaart’ ziet u op eenvoudige wijze welk welstandniveau en –criteria van toepassing zijn. U kunt bovenin het scherm een adres intypen of inzoomen op het adres waar u meer informatie over wilt.